Cestovní pojištění Adria Way

Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo poskytuje od roku 1999 služby v oblasti pojišťování rizik souvisejících s cestovním ruchem. Cestovní pojištění Adria Way má v základu vysoké limity krytí a využívá asistenční služby AXA Assistance CZ, s.r.o.. Asistenční služba je 24 hodin denně v českém jazyce volání z celého světa na účet volaného. Pojištění není možné sjednat po celém světě, ale pouze v Evropě a dále tyto státy: Alžírsko, Egypt, Kypr, Libye, Maroko, Tunisko, Turecko.


SJEDNAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ADRIA SE SLEVOU

Přehled pojistného plnění a maximálních limitů pojistného plnění:

Pojistná událost Limity plnění
Pojištění léčebných výloh 3 000 000 Kč
- zubní ošetření 100 EUR
- opravy zubních protéz 3 000 Kč
Asistenční služby
- doprovázející nebo přivolaná osoba 2 500 Kč/den, max. 10 000 Kč
- ztráta dokladů 4 000 Kč
- zprostředkování finanční pomoci 5 000 EUR
- právní asistence 50 EUR
- asistence k pojištění odpovědnosti 100 EUR
Pojištění zavazadel
5 000 Kč 1 věc, max. 15 000 Kč poj. událost
Storno cesty
plnění 80% storno poplatků
Přerušení cesty
do 10 000 Kč za osobu
Nevyužitá dovolená
1 000,- Kč pojištěná osoba / den max. 10 000,- Kč pojištěná osoba
Úrazové pojištění
100 000,- Kč smrt úrazem % z 20 000,- Kč doba nezbyt.léčení
% z 200 000,- Kč trvalé následky
Odpovědnost za škodu a jinou újmu
na zdraví 1 mil. Kč na majetku 1 mil. Kč

Cestovní pojištění Adria Way lze sjednat:

  • pro cesty po Evropě do 365 dnů
  • při provozování rekreačních a zimních sportů s tarifem sportovní cesta

Pojištění nelze sjednat:

  • pro profesionálně provozované a nebezpečné druhy sportů
  • pro pobyty spojené s výkonem povolání nebo jinou pracovní činností (s výjimkou administrativní činnosti)

Rizikové sporty (vyloučeny z pojištění)

Rizikové sporty a účasti na provozování extrémních sportů nebo činností,např. canyoning, potápění do hloubky větší než 30 metrů, horolezectví technikou nezajištěného lezení, výpravy do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami, speleologie, mimořádné akce za účelem záchrany života v prostředí extrémních podmínek nebo odlehlých místech, parašutizmus z extrémních výšek

Pojištění storna cesty

Toto pojištění se sjednává pro případ, že se pojištěný z důvodu úrazu, náhlého onemocnění nebo úmrtí nemůže zúčastnit plánovaného zájezdu do zahraničí.

Pojišťovna proplatí maximálně 80% stornopoplatku.

Toto pojištění lze sjednat jen u cest, které organizuje cestovní kancelář.

Toto pojištění je možno sjednat pouze na pobočce pojišťovny nebo na základě žádosti, kterou klient sdělí telefonicky nebo emailem do 2 pracovních dnů od uzavření smlouvy o zájezdu, pracovníci pojišťovny zpracují pojistku na pojištněí storna cesty.

Pojištění přerušení cesty

Toto pojištění se vztahuje na úhradu nákladů za náhradní dopravu do ČR, bude-li pojištěný nucen přerušit zahraniční cestu v důsledku: úmrtí, vážného onemocnění či úrazu nejbližšího pojištěného nebo krádeže, vloupání nebo požáru v místě trvalého bydliště v ČR.

Pojišťovna vyplatí pojistné plnění ve výši maximálně 10 000 Kč pojištěná osoba.

Pojistné plnění je poskytnuto pouze v případě, je-li služba předem zajištěna pojišťovnou nebo asistenční službou pojišťovny.

Toto pojištění lze sjednat jen u cest, které organizuje cestovní kancelář.

Pojištění nevyužité dovolené

Pojištění se vztahuje na předčasné ukončení započaté cesty v důsledku: úmrtí jednoho z pojištěných uvedených na společné cestovní smlouvě (max. 5 osob) v průběhu cesty, úmrtí nejbližšího příbuzného pojištěného, hospitalizace pojištěného (případně nejbližšího příbuzného pojištěného uvedeného na společné cestovní smlouvě) v zahraničí v důsledku závažného onemocnění nebo úrazu delší než 24 hodin, pokud po ukončení hospitalizace následuje návrat pojištěného do vlasti, krádeže, vloupání nebo požáru v místě trvalého bydliště v ČR.

Předmětem pojištění nevyužité dovolené jsou náklady na nespotřebované služby vyplývající z uzavřené cestovní smlouvy o účasti na zájezdu - pobytu. Náklady na nespotřebované služby se rozumí náklady na pobyt a stravu v hotelu nebo jiném ubytovacím zařízení vzniklé nejdříve od 1. dne následujícího po dni, ve kterém došlo k úmrtí nebo hospitalizaci pojištěného nebo odjezdu pojištěných do vlasti.

Pojišťovna vyplatí pojistné plnění ve výši maximálně 1 000 Kč pojištěná osoba na den, celkem maximálně do výše 10 000 Kč na jednu osobu.

Toto pojištění lze sjednat jen u cest, které organizuje cestovní kancelář.

Pojištění cestovních zavazadel

Vztahuje se na věci osobní potřeby, které si pojištěný vzal na cestu nebo si je prokazatelně pořídil v jejím průběhu. Pokrývá:

  • poškození nebo zničení věci živelní událostí
  • poškození nebo zničení věci vodou z vodovodního zařízení
  • odcizení věci vloupáním
  • poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu věci při dopravní nehodě

Pojišťovna vyplatí pojistné plnění za jednu pojistnou událost nejvýše 15 000 Kč. Pojistné plnění za jednu věc je omezeno částkou 5 000 Kč.

Úrazové pojištění

Pojišťovna vyplatí plnění za dobu nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem příslušné procento z pojistné částky 20 000 Kč, pokud doba nezbytného léčení tělesného poškození způsobeného úrazem překročí dobu 2 týdnů. Za trvalé následky úrazu příslušné procento z pojistné částky 200 000 Kč. Za smrt následkem úrazu pojistnou částku 100 000 Kč.