Kdy musím uhradit první pojistné?

Podle zákona vzniká právo pojišťovny na pojistné dnem uzavření pojistné smlouvy nebo dnem dohodnutým v pojistné smlouvě. V praxi bývá den splatnosti pojistného stanoven na den počátku pojištění. Následné běžné pojistné je pak splatné ke každému prvnímu dni pojistného období. Nezaplatíte-li včas první pojistné, pojišťovna Vám pojistnou smlouvu do dvou měsíců od uzavření vypoví a bude po vás vymáhat dlužné pojistné za dobu platnosti smlouvy.