Pojištění domácnosti

K čemu slouží pojištění domácnosti?

Pojištění domácnosti zahrnuje téměř všechny věci, které tvoří vybavení domácnosti - od nábytku přes elektrické spotřebiče až po cennosti a peníze (v omezené míře). Pojištěný si tak vlastně kupuje finanční náhradu za poškození, zničení nebo odcizení věcí, které měl ve svém bytě.

  Porovnejte přehledně nabídky pojišťoven

Pojištění nemůže zabránit případným škodám, které vzniknou na vašem majetku následkem nahodilé živelné události či „návštěvou“ zloděje, ale může snížit finanční náklady, které v důsledku těchto škod vzniknou. Tento druh pojištění patří k jednomu z nejčastěji nabízených pojištění a lze jej proto sjednat prakticky u kterékoli pojišťovny.

Na jaká rizika lze domácnost pojistit?

Pojištění domácnosti se zpravidla vztahuje na dvě skupiny rizik, resp. pojistného nebezpečí:

 • riziko krádeže a loupeže věcí v pojištěné domácnosti (eventuelně v dalších nebytových prostorách) vloupáním,
 • riziko živelné zkázy, tj. zkázy pojištěných věcí např. v důsledku požáru, výbuchu plynu, zemětřesení, záplav, povodní, pádu stromu či letadla aj.

Co je předmětem pojištění?

Pojistit lze:

 • movité věci, které tvoří soubor zařízení domácnosti a slouží k jejímu provozu nebo k uspokojování potřeb členů domácnosti. Jde o věci, které jsou majetkem členů domácnosti, a dále o cizí věci, které členové domácnosti oprávněně užívají;
 • příslušenství a stavební součásti přiléhající k vnitřním prostorám bytu.

Jaká je výše pojistného plnění?

V případě vzniku škody vám bude pojišťovnou vyplaceno pojistné plnění, a to do výše pojistné částky uvedené ve smlouvě. Pojistnou částku, tedy cenu domácnosti, na kterou se pojištění vztahuje, a ze které je odvozena výše pojistného, lze vypočítat několika způsoby:

 • na základě zvolené pojistné částky podle odhadu pojištěného (součet hodnot jednotlivých věcí)
 • na základě velikosti plochy bytu, násobeného koeficientem pro úroveň vybavení
 • podle podrobného dotazníku týkajícího se zařízení a vybavení.

Pojištění domácnosti zaručuje vysoké plnění. Náhradu za pojištěné věci dostanete zpravidla v tzv. nových cenách = pojišťovna vám vyplatí tolik peněz, abyste si mohli stejnou věc znovu koupit. Opotřebení se uvažuje jen u věcí, jejichž cena v době těsně před pojistnou událostí činila méně než 50 % jejich nové ceny.

Jaká je výše pojistného?

Každá pojišťovna, která má ve svém portfoliu produktů pojištění domácnosti, má stanoven svůj vlastní způsob a metodiku výpočtu pojistného. Jeho výši však zpravidla ovlivňuje několik důležitých faktorů. Mezi ty nejzákladnější patří:

 • pojistná částka, tj. celková cena domácnosti a jejího vybavení,
 • úroveň vybavení domácnosti,
 • velikost plochy domácnosti (počítá se s obytnou plochou),
 • lokalita, tj. umístění domácnosti (ve větších městech dražší pojistné než v městech menších nebo na vesnici),
 • zvolená spoluúčast pojištěného (čím větší spoluúčast, tím levnější pojistné),
 • zvolená rizika pojištění resp. úroveň krytí (jen živelné, jen krádež, aj.),
 • zabezpečení domácnosti proti vniknutí cizí osoby,
 • bezeškodní průběh v minulých letech, aj.

  Porovnejte přehledně nabídky pojišťoven

Jaká je šíře pojistné ochrany?

Pojištění domácnosti můžeme rozčlenit do 3 základních kategorií:

 • základní (běžné, standardní) pojištění - je určeno pro pojištění standardně vybavené domácnosti. Pojistné plnění pro jednotlivé soubory věcí i samostatné věci je totiž u tohoto pojištění vždy omezeno tzv. limity pojistného plnění. Základní typ představuje pojištění souboru věcí náležejících k pojištěné domácnosti, tzn. pojistná částka není sjednávána pro každý předmět domácnosti zvlášť, ale pro celou domácnost jako celek. Toto standardní pojištění lze sjednat nejen přímo na pobočkách jednotlivých neživotních pojišťoven, ale stále více pojišťoven umožňuje i on-line sjednání přímo na svých webových stránkách, případně je možné i využít služeb telefonu.
 • nadstandardní (luxusní) pojištění - tento druh pojištění umožňuje pojistit domácnost a věci, které jsou její součástí na vyšší částky, než v případě pojištění standardního. Umožňuje tak respektovat mnohdy vysoké rozdíly v hodnotě jednotlivých souborů věcí v pojištěné domácnosti.
 • doplňkové připojištění - jde o pojištění, které je "doplňkově" nabízeno k hlavnímu pojištění domácnosti, a které tudíž nelze sjednat samostatně (mohou se vyskytnout výjimky). Doplňková připojištění v oblasti pojištění domácnosti slouží k pojištění některých více rizikových souborů věcí či rizik (jako např. jízdní kola, elektronika, stavební součástí, věci sloužící k podnikání, okenní skla, pojištění věcí v mimo domácnost), na které se nevztahuje základní pojištění domácnosti. Jeho cílem není pouze rozšíření pojistné ochrany na více věcí či rizik, ale také zvýšení limitů pojistného plnění.