Cestovní pojištění ČPP

Cestovní pojištění ČPP je nabízeno modulárně, klient si může sestavit vlastní kombinaci pojištění:

 • pojištění léčebných výloh v zahraničí
 • úrazové pojištění
 • pojištění zavazadel
 • pojištění odpovědnosti za škodu a doplňkové asistenční služby

Přehled pojistného plnění a maximálních limitů pojistného plnění:

Výše krytí Limity plnění
Standard Vyšší L1 Vyšší L2
Pojištění léčebných výloh
- limit LV - pobyt do 90 dní Evropa 2 000 000 Kč 3 000 000 Kč 4 000 000 Kč
- limit LV - pobyt nad 90 dní Evropa 4 000 000 Kč 4 500 000 Kč 5 000 000 Kč
- zubní ošetření - Evropa 5 000 Kč
- limit LV - pobyt do 90 dní svět 3 000 000 Kč 4 000 000 Kč 5 000 000 Kč
- limit LV - pobyt nad 90 dní svět 4 500 000 Kč 5 000 000 Kč 6 000 000 Kč
- zubní ošetření - svět 7 500 Kč
Úrazové pojištění (pokud je sjednáno)
- plná invalidita 200 000 Kč / 1 000 000 Kč pro prac. cesty
- trvalé následky 200 000 Kč / 1 000 000 Kč pro prac. cesty
- smrt následkem úrazu 100 000 Kč / 500 000 Kč pro prac. cesty
Pojištění odpovědnosti za škodu (pokud je sjednáno)
- na zdraví 2 000 000 Kč / 3 000 000 Kč pro prac. cesty
- na majetku 500 000 Kč / 1 000 000 Kč pro prac. cesty
- na finanční škoda 100 000 Kč / 500 000 Kč pro prac. cesty
Pojištění zavazadel (pokud je sjednáno)
- pro jednotlivou věc 10 000 Kč
- na všechny škody na zavazadlech 15 000 Kč / 30 000 Kč pro prac. cesty

Další možná připojištění k cestovnímu pojištění ČPP:

Pojištění nákladu na zásah horské záchranné služby SR:

 • jedná se o náklady technického zásahu, nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, a to náklady spojené s vyhledáním osoby v horské oblasti (pátrání), vysvobozením osob v tísni, pozemní a leteckou přepravu horské služby
 • horskými oblastmi v územní působnosti HZS SR jsou: Belianské Tatry, Malá Fatra, Nízké Tatry, Pieniny, Střední Beskydy, Slovenský ráj, Velká Fatra, Vysoké Tatry, Západní Tatry

Pojištění zimních sportů:

 • jedná se balíček, který obsahuje pojištění škod na zimním vybavení, půjčení náhradního vybavení v případě zpoždění vlastních zavazadel, proplacení skipasu při uzavření sjezdovek, neuskutečnění zájezdu v případě spadlé laviny, proplacení nevyužité dovolené vlivem úrazu

Pojištění zrušení cesty - storna zájezdu :

 • pojištění zrušení cesty kryje riziko nahodilých událostí, které znemožňují nastoupení cesty a vyvolávají výdaje na úhradu zrušené cesty pojištěného (např. akutní onemocnění pojištěného, úraz nebo smrt manžela pojištěného, dětí, rodičů, zničení, poškození či ztráta majetku pojištěného živelní událostí velkého rozsahu). V případě pojistné události uhradí pojistitel pojistníkovi pojistnou částku ve výši 80% storno poplatků prokazatelně zaplacených za zrušení zájezdu.
 • pojištění storna zájezdu lze sjednat pouze v den zaplacení zájezdu a již nejde toto pojištění zrušit
 • pojištění zrušení cesty lze sjednat pouze v kombinaci s produkty sdruženého cestovního pojištění (tj. vždy s úrazovým pojištěním, pojištěním zavazadel, pojištěním odpovědnosti za škody občanů, příp. dalšími).

Pojištění zpoždění zavazadel:

 • se sjednává pro případ zpoždění řádně registrovaných zavazadel o více než 5 hodin po příletu pojištěného do místa pobytu
 • pojistitel poskytuje plnění za nákup nezbytně nutných náhradních věcí ve výši prokazatelně doložených nákladů, max. však do výše 5 000 Kč
 • pojištěný je povinen vyžádat si od dopravce k prokázání doby zpoždění zavazadel písemné potvrzení

Pojištění na dovolenou:

 • pojištění zpožděného letu
 • únos letadla
 • pojištění nákladů na veterinární péči v zahraničí

Pojištění zavazadel

Dojde-li k odcizení, náhlému a nepředvídatelnému zevnímu poškození vašich zavazadel, uhradí vám ČPP škodu, pokud byla způsobenou škodu.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Předmětem pojištění odpovědnosti za škodu je zákonná odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou třetí osobě při pobytu nebo cestě, a to na majetku i na zdraví. Pojištění se vztahuje také na odpovědnost pojištěného za škodu při rekreační sportovní činnosti, při jízdě na kole nebo na koni. Pojištěna je též odpovědnost za škodu vyplývající z držení psa.

Nevztahuje se na škody způsobené zejména provozem motorových vozidel, z výkonu povolání a dalších.

Cestovní pojištění ČPP lze sjednat:

 • pro cesty do 365(6) dnů
 • pro cesty turistické i pracovní
 • při provozování rekreačních, zimních a rizikových sportů za podmínky sjednaného připojištění

Pojištění nelze sjednat:

 • on-line pro osoby nad 80 let
 • při provozování profesionálního sportu