Pojištění staveb (dříve pojištění nemovitosti) – Wustenrot pojišťovna

Produktová nabídka – pojištění staveb Wustenrot

Pojištění staveb ProDomov od Wustenrot pojišťovny nabízí ve všech variantách (nižší, střední a vyšší) krytí stejných rizik. Varianty se liší přednastaveným limitem krytí pro pojistná nebezpečí odcizení stavebních součástí (okapy, dveře, okna apod.), loupež stavebního materiálu a drobné stavební techniky a vandalismus v souvislosti s odcizením, dále připojištěním odpovědnosti za škodu z vlastnictví nemovitosti (obsahují varianty střední a vyšší). Ve variantě vyšší je navíc zahrnuto i připojištění povodně a záplavy (lze připojistit k variantám nižší a střední).

Pojištění nemovitosti lze sjednat jako samostatné pojištění či společně s pojištěním domácnosti nebo pojištěním odpovědnosti za újmu na jedné smlouvě.


Porovnat nabídky pojišťoven


POJIŠTĚNÍ STAVEB WUSTENROT
Stavby obydlené trvale
Stavby obydlené přechodně (rekreačně)
nižší střední vyšší
Požár obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vichřice, krupobití obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Přímý úder blesku obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Výbuch obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pád letadla obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Únik vody (vodovodní škoda) obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Krádež vloupáním, loupež obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Poškození při pokusu o vloupání obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Mráz (na vodovodním, topném systému) obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Tíha sněhu, námrazy obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Sesuv půdy, lavin, zřícení skal, zemin obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pád stromů, stožárů, jiných předmětů obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Zemětřesení obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Náraz dopravního prostředku obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Znečistění kouřem obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Rázová vlna nadzvukových letadel obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Povodeň, záplava lze připojistit lze připojistit obsahuje zdarma
Přepětí, nepřímý úder blesku obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Škoda na elektromotoru (zkrat) obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Skla all-risk (rozbití skel z jakékoliv příčiny) nehradí se nehradí se nehradí se
Vandalismus obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vandalismus - sprejerství nehradí se nehradí se nehradí se
Vystoupnutí vody z odpadního potrubí nehradí se nehradí se nehradí se
Zatečení atmosférických srážek nehradí se nehradí se nehradí se
Ztráta vody nehradí se nehradí se nehradí se
Poškození fasády ptactvem nebo hlodavci nehradí se nehradí se nehradí se
Asistenční služby - - -
Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti lze připojistit obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pojištění odpovědnosti za škodu lze připojistit lze připojistit lze připojistit

CO VÁM POJISTÍ Wustenrot pojišťovna v rámci pojištění staveb?

Pojištění staveb Wustenrot lze sjednat pro nemovitosti nacházející se na území České republiky. Wustenrot umožňuje pojistit budovu nebo byt do hodnoty 15 mil Kč bez prohlídky místa pojištění. Pojištění nemovitosti se vztahuje na hlavní budovu včetně stavebních součástí a venkovních přípojek, vedlejší stavby a vedlejší prostory a rovněž na stavební materiál, mechanizaci a zařízení staveniště ve (spolu) vlastnictví pojištěného sloužící k výstavbě, rekonstrukci nebo opravám pojištěných budov.

Z pojištění nemovitosti Wustenrot se nehradí škody na vestavěném nábytku a kuchyňských linkách včetně zabudovaných nebo pevně připojených elektrospotřebičů, jejich hodnota musí být započítána do pojistné částky domácnosti. Wustenrot umožňuje pojistit celou nemovitost nebo i částečný podíl na nemovitosti (menší než 100 %), pokud existuje více spoluvlastníků pojištěného rodinného domu nebo bytové jednotky.

Nová cena vs. obecná cena

Pojištění domu od Wustenrot pojišťovny se sjednává vždy na novou cenu, tj. cenu odpovídající nákladům na znovupostavení srovnatelné budovy v aktuálních cenách stavebních materiálů a prací.

Pojištění bytu od Wustenrot pojišťovny se sjednává na obecnou cenu, tj. tržní (prodejní) cenu bytu.

tip pro Vás

Rodinný dům, rekreační objekt obývaný trvale nebo přechodně

Rodinný dům je stavba pro bydlení s maximálně 4 bytovými jednotkami, spojená se zemí pevným základem, v níž je nejméně polovina podlahové plochy všech místností určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše 4 samostatné byty a nejvýše jedno podzemní (sklep) a dvě nadzemní podlaží (tj. přízemí a 1. patro) a podkroví.

Pojištění staveb Wustenrot nelze sjednat pro rodinný dům s rizikovou podnikatelskou činností: diskotéka, bar, herna, eros-centrum, varieté, zpracování dřeva, práce s pyrotechnikou.

Chalupa a chata jsou objekty sloužící k rekreaci (obývaný přechodně, nikoliv trvale).

Pojištění rodinného domu nebo rekreačního objektu zahrnuje rovněž vedlejší stavby (např. garáž, kolna, zahradní domek, studna, krb) uvedené v pojistné smlouvě. Chodníky, oplocení a opěrné zdi na pozemku náležejícím k hlavní budově jsou pojištěny až do limitu 200.000 Kč bez příplatku.

Víte, jak pojistit rodinný dům se 4 byty?

Wustenrot pojišťovna umožňuje jako jediná pojišťovna na trhu pojistit dům se 4 bytovými jednotkami v rámci pojištění rodinného domu.

U ostatních pojišťoven lze pojistit rodinným dům, pokud má nejvýše 3 bytové jednotky. Jinak je nutné sjednat pojištění bytového domu.

tip pro Vás

Pojištění bytu v osobním vlastnictví, družstevní byt

Pojistná částka bytu se stanoví dle tržní ceny bytu. Pojištěným je vždy vlastník bytu, v případě družstevního bytu tedy bytové družstvo. Pojištění bytu se vztahuje na škody vzniklé v bytové jednotce, ve vedlejších prostorech náležejících k bytu (např. balkón, lodžie, sklep, garáž) a na společných částech domu (ve výši spoluvlastnického podílu k bytu v osobním vlastnictví).

Trvale x přechodně obývaná nemovitost

Wustenrot pojišťovna stanoví, že dům nebo byt je považován za trvale obývaný, pokud je užívaný k bydlení alespoň 270 dní v roce. Nemovitost v rekonstrukci, která není po dobu rekonstrukce obývána, se považuje za trvale obývanou.

tip pro Vás

Samostatná garáž

Samostatnou garáž nelze pojistit samostatně, pouze jako vedlejší stavbu spolu s hlavní budovou v rámci pojištění staveb Wustenrot. Pojištění garáže, která stojí na jiném pozemku než hlavní budova nebo byt, avšak ve stejné obci, lze sjednat v rámci pojištění domácnosti Wustenrot (limit max. 200.000 Kč pro pojištění garáže jako stavby a limit max. 100.000 Kč pojištění vybavení garáže).

Pojistná částka garáže je započítána do hodnoty vedlejších staveb.

tip pro Vás

Vedlejší stavby a vedlejší prostory

Vedlejší stavby a vedlejší prostory nelze pojistit samostatně v rámci pojištění staveb Wustenrot.

Vedlejší stavby rodinného domu nebo rekreačního objektu zahrnují:

  • stavby určené k užívání s budovou hlavní, spojené se zemí pevným základem, které se nacházejí na stejném pozemku jako hlavní budova, které neslouží k podnikání (např. garáž, dílna, kůlna, stodola, oplocení včetně pojezdové brány, septik, studna, pergola, altán, bazén zapuštěný do země (nikoliv mobilní nebo nezapuštěný), opěrná zeď, podzemní sklípky),
  • technická zařízení určená k užívání s hlavní nebo vedlejší stavbou (např. plynový zásobník, čistírna odpadních vod, tepelné čerpadlo, studna, hromosvod, markýzy nebo žaluzie s elektrickým pohonem, výtahy, sluneční kolektory umístěné na plášti pojištěné budovy).

Vedlejší prostory bytu zahrnují: nebytové prostory ve vlastnictví pojištěného, které se nacházejí ve stejné budově jako pojištěný byt nebo na pozemku příslušejícím k této budově (např. samostatný sklep, komora, garáž).

Pojištění se nevztahuje na:

  • stavby dočasného charakteru jako např. stany, nafukovací haly, přenosné hangáry, stavební buňky, obytné vozy a podobné objekty
  • pozemky včetně porostů a plodin
  • skleníky a fóliovníky
  • sluneční kolektory, s výjimkou kolektorů, které jsou umístěny na plášti pojištěné budovy
  • stavební součásti a příslušenství budov sloužící podnikatelské činnosti (firemní štíty, reklamní poutače, markýzy)
  • antény, satelity

Víte, které vedlejší stavby Vám pojistí Wustenrot bez příplatku?

TIP

Chcete si pojistit oplocení, opěrnou zeď nebo chodník, které se nachází na pozemku Vašeho rodinného domu nebo chalupy?

Pokud si vyberete pojištění staveb Wustenrot, získáte pojištění chodníků, oplocení a opěrných zdí až do limitu 200.000 Kč bez příplatku.

tip pro Vás

Sluneční kolektory (fotovoltaická elektrárna)

Pojištění staveb Wustenrot umožňuje pojistit solární panely umístěné na plášti pojištěné budovy. Hodnota solárních panelů musí být započítána do pojistné částky hlavní budovy.

tip pro Vás

Nemovitost ve výstavbě nebo v rekonstrukci

Budova ve výstavbě (novostavba) se pojišťuje vždy na (projektovanou) hodnotu nemovitosti po dokončení. Pi sjednání pojištění nemovitosti ve výstavbě je nutné uvést měsíc a rok zahájení stavby a předpokládaného ukončení stavby. Wustenrot pojišťovna nevyžaduje, aby ji klient informoval o dokončení kolaudace.

Pojištění rozestavěné nemovitosti zahrnuje rozestavěnou nemovitost včetně stavebního materiálu.

JAK URČIT POJISTNOU ČÁSTKU při sjednání pojištění staveb Wustenrot?

Pojistná částka musí odpovídat hodnotě budovy v nových cenách, tj. dle aktuálních nákladů na znovupostavení budovy, bytu srovnatelných parametrů (tzv. reprodukční hodnota; může se lišit od tržní hodnoty nemovitosti). V případě pojištění bytu se pojistná částka rovná tržní hodnotě bytu.

Pojistnou částku stanoví na vlastní odpovědnost pojistník resp. vlastník budovy. Pokud bude pojistná částka nižší než skutečná (reprodukční) hodnota, může pojišťovna při pojistné události snížit pojistné plnění z důvodu podpojištění. Ke stanovení pojistné částky lze použít rovněž znalecký odhad (ne starší 1 roku).


Porovnat nabídky pojišťoven

Asistenční služby

Pojištění staveb Wustenrot neobsahuje asistenční služby.

Spoluúčast na škodě

Pojištění staveb Wustenrot se sjednává bez spoluúčasti (jen u škody z vandalismu je spoluúčast 500 Kč).

Bonus za bezeškodný průběh

Pojišťovna Wustenrot neuplatňuje bonus v pojištění staveb.

Splátky pojistného

Placení pojistného si můžete zvolit roční, pololetní nebo čtvrtletní (bez přirážky). Možné způsoby placení pojistného: bankovní převod, poštovní poukázka, inkaso.

Poskytujeme následující slevy

Sleva 20 % za sjednání online na Srovnavac.cz

Sleva až 12,5 % pro byt, dům ve výstavbě (sleva zůstává i po dokončení výstavby)

Možnosti připojištění k pojištění staveb Wustenrot

tip pro Vás

Pojištění odpovědnosti za újmu (dříve pojištění odpovědnosti za škodu)

Pojištění odpovědnosti za újmu sjednané k pojištění staveb Wustenrot zahrnuje pojištění odpovědnosti vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti

Příklady škod: vytopení sousedů v důsledku vady stavebních součástí (únik vody z radiátorů, ucpané odpadní rozvody apod.), pád sněhu ze střechy, neodklizený sníh na chodníku před Vaším domem, zřícení plotu, pád stromu nebo jeho části (např. suchá větev) stojícího na Vašem pozemku apod.

Limity pojistného plnění Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Újma na zdraví 500 000 Kč 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč
Újma na majetku 500 000 Kč 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč
Následná finanční újma 500 000 Kč 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč
Rozsah pojištění odpovědnosti Wustenrot
Vlastnictví nemovitosti, svépomocné stavební práce obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Výkon povolání, podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti nehradí se nehradí se nehradí se
Běžná občanská činnost nehradí se nehradí se nehradí se
Provoz domácnosti nehradí se nehradí se nehradí se
Rekreační sport (cyklistika, lyžování atd.) nehradí se nehradí se nehradí se
Škody způsobené drobným, domácím nebo hospodářským zvířetem (mimo výdělečnou činnost) nehradí se nehradí se nehradí se
Používání malých nemotorových plavidel včetně windsurfingu nehradí se nehradí se nehradí se
Jezdectví na koni nehradí se nehradí se nehradí se
Držba a používání zbraní nehradí se nehradí se nehradí se
Výpomoc cizích osob v domácnosti nehradí se nehradí se nehradí se
Výpomoc jiných osob při stavebních pracích nehradí se nehradí se nehradí se
Výpomoc jiných osob při opatrování dítěte nebo zvířat nehradí se nehradí se nehradí se