Zvětšit písmo Zmenšit písmo Výchozí velikost písma
Srovnávač.cz arrow Časté dotazy arrow Stavební spoření
Časté dotazy | Stavební spoření

Z jakého důvodu se provádí zvýšení cílové částky? Jaké důsledky zvýšení přináší?

Důvody:

 • původní finanční potřeba účastníka se zvýšila (např. chce čerpat úvěr)
 • účastník dospořil do výše cílové částky a chce pokračovat ve spoření

Důsledky:

 • zaplacení úhrady (poplatku) ve výši stanovené stavební spořitelnou z rozdílu, o nějž se cílová částka zvyšuje
 • hodnotící číslo se vypočítává nově k nejbližšímu rozhodnému dni
 • podle podmínek stavební spořitelny se může oddálit okamžik přidělení cílové částky
 • počátek smlouvy se nemění
 • podmínkou povolení zvýšení cílové částky ze strany stavební spořitelny může být přechod na jiný tarif či vzdání se sjednaných úrokových zvýhodnění

Z jakého důvodu se provádí snížení cílové částky?

Důvody:

 • pokud chce účastník dosáhnout dříve přidělení cílové částky
 • z nutnosti snížit měsíční vklad

Jak vysoké vklady může účastník stavebního spoření provádět?

Výše pravidelného vkladu závisí na výši cílové částky, tarifu a variantě sjednaných ve smlouvě o stavebním spoření. Účastník však může provádět také mimořádné vklady kdykoliv během roku.

Kdy může účastník smlouvu ukončit?

Účastník může smlouvu o stavebním spoření podle Všeobecných obchodních podmínek kdykoliv vypovědět. V případě výpovědi se vždy posuzuje, zda se jedná o výpověď před uplynutím vázací doby nebo po jejím uplynutí. Při výpovědi po uplynutí vázací doby zůstává účastníkovi nárok na státní podporu vždy zachován. Při výpovědi před uplynutím vázací doby ztrácí účastník nárok na vyplacení státní podpory a je mu stavební spořitelnou účtován poplatek dle platného sazebníku.

Platí se při úmrtí účastníka stavebního spoření poplatek za převod smlouvy na dědice a dědická daň?

Převod smlouvy na dědice není ze strany stavební spořitelny spojen s žádným poplatkem. Nicméně smlouva nebo uspořená částka (viz výše) jsou předmětem dědického řízení vedeného před notářem, za které jsou dědici povinni zaplatit odměnu notáře jako soudního komisaře (základem pro její výpočet je obvyklá cena majetku účastníka, do níž patří i uspořená částka stavebního spoření; viz vyhláška č. 196/2001 Sb., v platném znění). Smlouva či uspořená částka jakožto předmět dědění podléhají dle z. č. 357/1992 Sb., v platném znění, dani dědické i osvobození od této daně, a to za standardních podmínek (zejména je-li dědic manželem účastníka či jeho příbuzným v pokolení přímém nebo nepřesahuje-li uspořená částka s jinými vklady a peněžními aktivy dle cit. zák. výši tam stanovenou). Případné osvobození od dědické daně však nezbavuje dědice povinnosti podat přiznání k dani z příjmů příslušnému finančnímu úřadu. Při dědění práv a povinností ze smlouvy o stavebním spoření účastník neztrácí nárok na státní podporu u zděděné smlouvy.

Co se rozumí bytovými potřebami?

Bytovými potřebami se ve smyslu § 6 zákona o stavebním spoření č. 96/1993 Sb. v platném znění rozumí následující bytové potřeby na území České republiky:

Pro fyzické osoby (za financování bytových potřeb účastníka se považuje i financování bytových potřeb osob blízkých):

 • výstavba bytového domu, rodinného domu, nebo bytu ve vlastnictví
 • změna stavby na bytový dům, rodinný dům, nebo byt
 • koupě bytového domu, rodinného domu, nebo bytu včetně rozestavěné stavby těchto domů, nebo bytu
 • koupě pozemku v souvislosti s výstavbou nebo koupí bytového domu, rodinného domu nebo bytu
 • splacení členského vkladu nebo podílu v právnické osobě, jejímž je účastník členem nebo společníkem, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání
 • změna stavby, údržba stavby, nebo udržovací práce na bytovém domě nebo rodinném domě,
 • vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoluvlastníků, popřípadě dědiců
 • úhrada za převod členských práv a povinností v družstvu, nebo za převod podílu v právnické osobě, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání
 • řešení bytové potřeby uvedené pod body 3. a 4. úplatným převodem nebo přechodem podle zvláštního předpisu
 • připojení bytového domu nebo rodinného domu, nebo domu s byty ve vlastnictví podle zvláštního předpisu k veřejným sítím technického vybavení
 • splacení úvěru nebo půjčky použitých na financování bytových potřeb uvedených pod body 1 až 10 s výjimkou pokut nebo jiných sankcí.

Pro právnické osoby:

 • bytové potřeby uvedené pro fyzické osoby pod č. 1. – 6. a č. 9. včetně splacení úvěru či půjčky použitých na financování těchto bytových potřeb
 • výstavba sítí technického vybavení.

Uzavřel – li účastník smlouvu o stavebním spoření do 31. 12. 2003, může prostředky z úvěru použít i na financování bytových potřeb podle zákona ve znění platném do 31. 12. 2003, tj.

 • získání bytu
 • výstavba nebo koupě stavby pro bydlení
 • získání stavebního pozemku za účelem výstavby stavby pro bydlení nebo stavebního pozemku, na kterém se nachází stavba pro bydlení
 • změna, modernizace a údržba bytu, stavby pro bydlení nebo její části včetně případného podílu na úpravách společných částí
 • stavební úprava nebytového prostoru na byt
 • úhrada závazků s výše uvedenými účely s výjimkou pokut a dalších sankcí uložených účastníkovi za porušení jeho povinností při řešení jeho bytových potřeb