Nejčastější chyby v pojištění majetku

Více než polovina domácností a třetina domů je nepojištěna

V České republice je velké procento lidí, kteří nechávají svůj domov bez pojištění. Přitom téměř polovina z nás již někdy řešila pojistnou událost. Nejčastěji se lidé nevyhnou krádeži nebo takzvaným vodovodním škodám – prasklému potrubí, vytékající vodě z pračky nebo vyplavení sousedů. Co do výše pojistného plnění však na prvním místě jednoznačně figurují škody způsobené přírodními živly jako je povodeň, záplava, vichřice, krupobití a tíha sněhu.

Více než polovina majetkových smluv je podpojištěných

U klientů, kteří mají sjednané pojištění majetku, jsou zdaleka nejčastějším problémem zastaralé pojistné smlouvy, v jejichž rámci sjednané pojištění dávno neodpovídá aktuální hodnotě majetku. S rostoucí cenou stavebních prací a stavebních materiálů, se mění hodnota majetku i bez dalších investic. Například rodinný domek pojištěný začátkem 90. let minulého století na hodnotu 1 mil. Kč, bude mít dnes s největší pravděpodobností hodnotu podstatně vyšší. Podle průzkumu České asociace pojišťoven 62 % pojištěných nikdy neaktualizovalo ve svých smlouvách sjednané pojištění majetku. Doporučená lhůta pro aktualizaci pojistné částky nemovitosti je nejvýše 5 let. U pojištění domácnosti doporučujeme aktualizovat pojistnou částku při každé větší rekonstrukci nebo jiné investici do vybavení, kterou došlo ke zhodnocení domácnosti.


Porovnejte přehledně nabídky pojištění majetku

Klienti zapomínají oznámit pojišťovně změny ve smlouvě

Obecně podceňujeme aktualizaci pojistný smluv nejen v souvislosti s pojistnou částkou, ale i v případě změny údajů o pojistníkovi anebo způsobu platby. Polovina lidí se chybně domnívá, že změna osoby pojistníka (např. z důvodu úmrtí) nepředstavuje důvod pro aktualizaci pojistné smlouvy. Jsou známy případy, kdy dědicové pokračují v placení pojištění původně sjednané na osobu, která již zemřela. Tuto skutečnost, v rozporu s podmínkami pojistné smlouvy, neoznámí pojišťovně a považují sjednané pojištění i nadále za platné. V případě pojistné události je pak pojišťovna oprávněna nevyplatit žádné plnění, právě vzhledem k tomu, že smrtí dřívějšího pojistníka došlo k zániku původní smlouvy.

Někteří lidé nerozlišují mezi pojištěním domácnosti a nemovitosti.

Často se stane, že si někdo pojistí rodinný dům pojištěním nemovitosti a automaticky předpokládá, že se pojištění vztahuje i na vnitřní vybavení domácnosti. V případě škodní události, například požáru, pak pojišťovna uhradí škody na nemovitosti. Škodu vzniklou v domácnosti si však musí poškození hradit ze svého. Co tedy zahrnují uvedená pojištění? Pojištění nemovitosti: konstrukční prvky nemovitosti (zdi, střecha, krovy, podlahy, okna, dveře atd.). Pojištění domácnosti: vybavení domácnosti (movité věci jako nábytek, elektronika, elektrospotřebiče, oblečení, sportovní vybavení, atd.).

Jen necelá čtvrtina pojištěných si uchovává dokumentaci k pojištěným předmětům.

Pokud dojde k pojistné události, má pojišťovna právo krátit pojistné plnění, nebo neprokázanou škodu nemusí proplatit vůbec. Doporučujeme uschovávat účtenky a faktury od zakoupených věcí a provedených prací (ideálně mimo místo pojištění, např. v elektronické podobě), lze použít i fotografie. V případě pojištění domácnosti pojišťovny stanoví max. částku (zpravidla 30-50tis. Kč), kterou vyplatí za každou pojištěnou věc, u které nelze doložit její hodnotu.

Klienti nečtou pojistné podmínky a často tak nevědí, jak a proti čemu jsou pojištěni.

Česká asociace pojišťoven uvádí, že celých 70 % klientů čte pojistné podmínky zběžně nebo je nečte vůbec. Co je nepříjemné, neznalost pojistných podmínek se obvykle projeví až při případné likvidaci škody. Srovnávač.cz je Vaším seriózním partnerem pro pojištění, který nabízí všem klientům i zájemcům o pojištění majetku dostatečný rozsah informací o nabízených produktech jednotlivých pojišťoven s maximálním důrazem na přehlednost a srozumitelnost. Je naším cílem, aby naši klienti měli vždy jistotu, že jsou dobře pojištění za nejlepší cenu!