Pojištění staveb (nemovitosti) – Slavia pojišťovna

Produktová nabídka – pojištění staveb Slavia

Pojištění staveb Domov+ od Slavia pojišťovny nabízí v nejnižší variantě pojištění živelních nebezpečí včetně vodovodních škod. Střední varianta nabízí nejlepší poměr cena a výkon včetně pojištění proti odcizení krádeží vloupáním, loupeži, vandalismu a pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti. Nejvyšší varianta poskytuje maximální pojistnou ochranu s navýšeným limitem pro odcizení krádeží vloupáním a pojištění odpovědnosti včetně pojištění dalších nebezpečí.

Pojištění nemovitosti Slavia lze sjednat jako samostatné pojištění či společně s pojištěním domácnosti a/nebo s pojištěním odpovědnosti na jedné smlouvě.

Pojištění nemovitosti Slavia se slevou 30 %!

30%

Pojištění nemovitosti nabízíme se slevou 30%. Při sjednání včetně pojištění domácnosti a odpovědnosti je sleva automaticky navýšena na 40 %.

Porovnejte nabídky jednotlivých pojišťoven, vyberte si nejlevnější a ušetřete!

Doporučit nejlepší nabídky

Pojištění nemovitosti Slavia nižší střední vyšší
Požár obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vichřice, krupobití obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Přímý úder blesku obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Výbuch obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pád letadla obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Únik vody (vodovodní škoda) obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Odcizení krádeží vloupáním, loupež nehradí se obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Poškození při pokusu o odcizení nehradí se obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Mráz (na vodovodním, topném systému) nehradí se nehradí se obsahuje zdarma
Tíha sněhu, námrazy lze připojistit obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Sesuv půdy, lavin obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Zřícení skal, zemin obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pád stromů, stožárů a jiných předmětů obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Zemětřesení obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Náraz dopravního prostředku obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Znečištění kouřem obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Rázová vlna nadzvukových letadel obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Povodeň a záplava lze připojistit lze připojistit obsahuje zdarma
Přepětí, nepřímý úder blesku obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Podpětí obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Škoda na elektromotoru (zkrat) nehradí se nehradí se obsahuje zdarma
Skla all-risk (rozbití skel z jakékoliv příčiny) nehradí se nehradí se obsahuje zdarma
Vandalismus nehradí se obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vystoupnutí vody z odpadního potrubí nehradí se nehradí se obsahuje zdarma
Zatečení atmosférických srážek nehradí se obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Únik vody z akvária nehradí se nehradí se obsahuje zdarma
Chybná funkce sprinteru obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Porucha chladícího zařízení nehradí se nehradí se obsahuje zdarma
Asistenční služby lze připojistit lze připojistit obsahuje zdarma
Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti lze připojistit lze připojistit lze připojistit

CO VÁM POJISTÍ Slavia pojišťovna v rámci pojištění staveb?

Pojištění staveb Slavia lze sjednat pro nemovitosti nacházející se na území České republiky. Slavia pojišťovna umožňuje pojistit dům nebo byt do hodnoty 10 mil Kč bez prohlídky místa pojištění. Minimální pojistná částka pro pojištění nemovitosti je 500 000 Kč pro trvale obydlený dům nebo byt, resp. 100.000 Kč pro rekreační nemovitost. Pojištění nemovitosti Slavia se vztahuje na hlavní budovu, vedlejší stavby, vedlejší prostory a zvláštní zařízení staveb (solární nebo fotovoltaické kolektory, tepelná čerpadla, klimatizační jednotky apod.). Předmětem pojištění nemovitosti je i stavební materiál sloužící k opravám nebo rekonstrukci domu nebo bytu či stavební materiál, mechanizace a zařízení staveniště u budovy, stavby nebo rozestavěného bytu. Z pojištění nemovitosti Slavia jsou hrazeny i škody na vestavěném nábytku a zabudovaných kuchyňských linkách včetně vestavěných spotřebičů, jejich hodnota musí být započítána do pojistné částky domu nebo bytu. Slavia pojišťovna umožňuje pojistit celou nemovitost nebo pouze její část odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu pojištěného.

Rodinný dům, rekreační objekt obývaný trvale nebo přechodně

Rodinný dům je stavba pro bydlení spojená se zemí pevným základem, v níž je více než polovina podlahové plochy všech místností určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty a nejvýše jedno podzemní (sklep) a dvě nadzemní podlaží (tj. přízemí a 1. patro) a podkroví.

Chalupa je rodinný dům určený k rekreačnímu obývání.

Chata je stavba spojená se zemí pevným základem, s jedním nadzemním podlažím (+ příp. podkrovím) se zastavěnou plochou max. 100 m2

Pojištění rodinného domu nebo rekreačního objektu zahrnuje rovněž vedlejší stavby (garáž, kolna, dílny, zahradní domek, oplocení, bazén, studna apod.) a zvláštní zařízení stavby (tepelná čerpadla, solární a fotovoltaické kolektory, klimatizační jednotky apod.).

Trvale x přechodně obývaná nemovitost

Nemovitost se považuje jako přechodně (popř. rekreačně) obývanou, pokud je obývána v období běžného roku po dobu méně než 9 měsíců. Budova v rekonstrukci, která není po dobu rekonstrukce obývaná, se považuje za trvale obývanou budovu.

tip pro Vás

Byt v osobním vlastnictví, družstevní byt

Pojistná hodnotou dle Slavia pojišťovny je cena na znovupostavení bytu (tj. nová cena; může se lišit od tržní ceny bytu). Pojištěným je vždy vlastník bytu, případě nájemce u družstevního bytu. Pojištění bytu se vztahuje na škody vzniklé v bytové jednotce, ve vedlejších prostorech náležejících k bytu (např. balkón, lodžie, sklep, garáž) a na společných částech domu (ve výši spoluvlastnického podílu k bytu v osobním vlastnictví).

tip pro Vás

Samostatná garáž v osobním vlastnictví

Samostatně stojící garáž nelze v rámci pojištění nemovitosti Slavia pojistit samostatně bez pojištění hlavní budovy. Hodnotu garáže je nutné započítat do hodnoty vedlejších staveb.

tip pro Vás

Vedlejší stavby, vedlejší prostory a zvláštní zařízení stavby

Vedlejší stavby, vedlejší prostory a zvláštní zařízení stavby nelze pojistit samostatně bez pojištění hlavní budovy nebo bytu v rámci pojištění nemovitosti Slavia. Vedlejší stavby a zvláštní zařízení stavby jsou pojištěny zdarma do limitu 200 000 Kč. Součet jednotlivých částek za zvláštní zařízení a vedlejší stavby nesmí být vyšší ne 50 % pojistné částky hlavní nemovitosti.

Vedlejší stavby rodinného domu nebo rekreačního objektu zahrnují: stavby určené k užívání s budovou hlavní, spojené se zemí pevným základem, pokud se nacházejí na pozemcích, které jsou v jednotném funkčním celku s pozemkem hlavní budovy (např. garáž, hobby dílna, kolna, hospodářská budova, oplocení včetně pojezdové brány, studna, septik, pergola, altán, bazén zapuštěný do země (nikoliv mobilní nebo nezapuštěný), čistírna odpadních vod, zásobník plynu, komunikace).

Slavia pojišťovna neumožňuje pojistit skleníky nebo fóliovníky ani vedlejší stavby na jiné adrese.

Zvláštní zařízení stavby zahrnují: technická zařízení určená k užívání s hlavní nebo vedlejší stavbou (např. solární nebo fotovoltaické kolektory do 12 kusů, tepelná čerpadla, klimatizační jednotky a ostatní vzduchotechnická zařízení, další zařízení sloužící např. k úpravě vzduchu, výrobě energie nebo snížení její spotřeby).

Vedlejší prostory bytu zahrnují: nebytové prostory ve vlastnictví pojištěného, které se nacházejí ve stejné budově jako pojištěný byt, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, dále příslušenství bytu, tj. vedlejší prostory, které se nacházejí mimo vlastní bytovou jednotku (např. samostatný sklep).

tip pro Vás

Budova, byt ve výstavbě nebo v rekonstrukci

Budova ve výstavbě (novostavba) se pojišťuje vždy na (projektovanou) hodnotu stavby po dokončení. Při sjednání pojištění vyžaduje Slavia pojišťovna doložit stavební povolení (povolení ke stavbě). Klient je povinen informovat pojišťovnu o dokončení kolaudace resp. zahájení obývání budovy. Doba výstavby končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo počátkem užívání pojištěné nemovitosti, rozhodující je okamžik, který nastane dříve.

JAK URČIT POJISTNOU ČÁSTKU při sjednání pojištění staveb Slavia?

Pojistná částka musí odpovídat hodnotě domu nebo bytu v nových cenách, tj. dle aktuálních nákladů na znovupostavení budovy, bytu srovnatelných parametrů (tzv. reprodukční hodnota; může se lišit od tržní hodnoty nemovitosti). Pokud bude pojistná částka v pojistné smlouvě nižší než skutečná (reprodukční) hodnota, může pojišťovna při pojistné události snížit pojistné plnění z důvodu podpojištění.

Pojistná hodnota rodinného domu a rekreačního objektu se stanoví v případě pojištění nemovitosti Slavia dle celkové započitatelné plochy, která je součtem zastavěné plochy jednotlivých podlaží a užitné (podlahové) plochy obytného podkroví. Zastavěná plocha je obrys obvodových konstrukcí a započítávají se do ní rovněž: uzavřené verandy, zimní zahrady, lodžie, technická přízemí, suterény (podzemní podlaží), průjezd (pokud je s hlavní stavbou stavebně spojen, tj. nad průjezdem jsou místnosti nebo terasa nebo je průjezd propojen dveřmi nebo půdou s hlavní budovou). Dále se mohou (ale nemusí) započítat plochy vedlejších staveb přistavěných k hlavní budově, pokud s ní jsou stavebně spojeny spojovacími dveřmi nebo terasou. Nezapočítávají se, ale jsou pojištěny: balkony, terasy, přiléhající zpevněné plochy, venkovní schodiště spojené s domem. Pojistnou částkou rozestavěné budovy je její cena po dokončení stanovená dle projektové dokumentace.

Porovnat nabídky pojišťoven

Asistenční služby Slavia pojištění staveb

Pojištění domácnosti Slavia obsahuje asistenční služby, které jsou k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce. Asistenční služby lze využít v následujících situacích:

  • zabouchnutí nebo mechanické zablokování dveří
  • ztráta klíčů
  • havárie, porucha či jiná nouzová situace v pojištěné stavbě
nižší střední vyšší
Technická asistence - výjezd zámečníka nebo řemeslníka materiál zorganizování zorganizování zorganizování + úhrada až 2 000 Kč na asistenční zásah (max 2 zásahy/rok)

Spoluúčast na škodě

Slavia pojišťovna nabízí 3 varianty spoluúčasti, které se uplatňují na všechny škody z pojištění domácnosti.

Spoluúčast Sleva
varianta 1 500 Kč 0 %
varianta 2 1 000 Kč 10 %
varianta 3 5 000 Kč 15 %

Bonus za bezeškodný průběh

Pojišťovna Slavia neuplatňuje bonus za v pojištění staveb.

Splátky

Slavia pojišťovna uplatňuje přirážku 4 % za pololetní splátky a 8 % za čtvrtletní splátky pojištění domácnosti. Možnosti placení pojistného: bankovní převod, poštovní poukázka.

Poskytujeme následující slevy

Sleva až 30% za sjednání online

Sleva až 15% za spoluúčast

Sleva 5% za pojištění domácnosti a nemovitosti v jedné smlouvě

Poznámka: Slevy se sčítají.

Možnosti připojištění k pojištění staveb Slavia

tip pro Vás

Pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti Slavia

Pojištění se vztahuje na škody, které způsobíte třetí osobě například rozšířením požáru elektroinstalace z Vašeho domu nebo bytu k sousedům, vytopením sousedů v důsledku vady stavebních součástí (únik vody z radiátorů, ucpané odpadní rozvody apod.), pádem sněhu ze střechy, pádem cizí osoby na neodklizeném sněhu na chodníku před Vaším domem, zřícením plotu, pádem stromu nebo jeho části (např. suchá větev) stojícího na Vašem pozemku apod.

Spoluúčast na škodě: pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti se sjednává bez spoluúčasti.

Limity pojistného plnění
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Újma na zdraví 2 000 000 Kč 4 000 000 Kč 6 000 000 Kč
Újma na majetku 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč 3 000 000 Kč
Následná finanční újma 500 000 Kč 750 000 Kč 1 000 000 Kč
Rozsah krytí - pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti Slavia
Vlastnictví nemovitosti, svépomocné stavební práce ANO ANO ANO
Výkon povolání, podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti nehradí se nehradí se nehradí se
Odpovědnost jiných osob vypomáhajících při stavebních pracích ANO ANO ANO
Odpovědnost jiných osob pověřených údržbou chodníků a společných prostor pojištěné stavby ANO ANO ANO
Územní platnost - pojištění odpovědnosti odpovědnosti z držby nemovitosti Slavia
Adresa místa pojištění uvedená ve smlouvě ANO ANO ANO
tip pro Vás

Pojištění odpovědnosti z občanského života Slavia

Pojištění se vztahuje na škody, které způsobíte třetí osobě například v souvislosti s vedením domácnosti a provozem jejího zařízení (vytopení sousedů únikem vody např. z pračky nebo myčky, rozšířením požáru k sousedům např. od hořící svíčky, odhozeným nedopalkem apod.), při zábavě nebo rekreačním sportu (např. zraníte někoho při lyžování, jízdě na bruslích apod.). Dále se pojištění vztahuje na škody, které způsobí Vaše nebo Vámi opatrovaná domácí a drobná hospodářská zvířata (např. pokoušou cizí osobu, vběhnou do vozovky a způsobí dopravní nehodu).

Spolupojištěné osoby: osoby trvale žijící ve společné domácnosti (manžel/manželka, registrovaný partner, druh/družka, děti i nevlastní, osvojenci a děti v pěstounské péči; zletilé dětí pouze do doby dokončení přípravy na povolání, nejvýše však do 26 let jejich věku).

Spoluúčast na škodě: pojištění odpovědnosti se sjednává bez spoluúčasti.

Limity pojistného plnění
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Újma na zdraví 2 000 000 Kč 4 000 000 Kč 6 000 000 Kč
Újma na majetku 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč 3 000 000 Kč
Následná finanční újma 500 000 Kč 750 000 Kč 1 000 000 Kč
Rozsah krytí - pojištění odpovědnosti z občanského života Slavia
Provoz domácnosti ANO ANO ANO
Běžná občanská činnost ANO ANO ANO
Výkon povolání, podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti nehradí se nehradí se nehradí se
Zábava a rekreační sport (cyklistika, lyžování atd.) ANO ANO ANO
Škody způsobené drobným, domácím nebo hospodářským zvířetem (mimo výdělečnou činnost) ANO ANO ANO
Používání malých nemotorových plavidel včetně windsurfingu ANO ANO ANO
Jezdectví na koni (mimo závodní činnost) ANO ANO ANO
Používání zbraní (mimo výkonu práva myslivosti) nehradí se nehradí se nehradí se
Odpovědnost jiných osob vypomáhající v domácnosti ANO ANO ANO
Odpovědnost jiných osob vypomáhající s opatrováním zvířat ANO ANO ANO
Územní platnost - pojištění odpovědnosti z občanského života Slavia
Česká republika ANO ANO ANO
Evropa (přechodný turistický pobyt) ANO ANO ANO