Vysvětlení pojmů | Cestovní pojištění

Nahodilá událost

Skutečnost, která vznikne náhle a neočekávaně. Událost může nastat, ale není jisté, zda v době trvání pojištění vůbec nastane. Z nahodilé události je pojistná událost pouze v případě, že splní všechny pojistné podmínky příslušného pojištění.

Garanční fond

Fond vytvořený na specifické účely jako rezerva. V komerčních pojišťovnách se vytváří zejména jako rezerva na smluvní povinné pojištění odpovědnosti za škodu, kterými se zabývá víc komerčních pojišťoven. Hradí se z něj mimo jiné i škoda, kterou způsobil a odpovídá za ni neznámý pachatel nebo pachatel, který z různých důvodů nezaplatil pojistné, a nebo se neví, ve které pojišťovně pojistné platil (např. při havarijním pojištění motorových vozidel).

Krátkodobé pojištění

Pojištění sjednané na dobu kratší než 1 rok.

Kargo (pojištění přepravy zboží)

Pojištění přepravy zboží a věcí pro případ poškození nebo zničení během přepravy různými dopravními prostředky

Peněžní rezervy

Jiná definice pro pojištění jako efektivní způsob tvorby a rozdělování peněžních rezerv k úhradě potřeb, jež vznikají z nahodilých událostí.

Področní pojistné

Pojistné stanovené na kratší pojistné období než je jeden rok.