Pojištění Auto&Pohoda Uniqa - produktové změny

8.4.2024
Uniqa

Od dubna 2024 vstupuje v platost celá řada novinek v produktu Auto & Pohoda Uniqa. Některé části pojištění byly pouze upraveny jiné změněny. Přinášíme Vám přehled podstatným změn v produktu Uniqa.

Máte zájem o povinné ručení či havarijní pojištění? Vše můžete pohodlně sjednat online cz nebo na infolince 296 222 296, kde Vám rádi s výběrem pomůžeme.

Od prvního dubna vstoupily v platnost níže uvedené změny

  • Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zanikne rovněž dnem: kdy pojistník oznámí zánik pojistného zájmu na pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (pojišťovna UNIQA má právo požadovat prokázání zániku pojistného zájmu, např. prodej vozidla); odcizení pojištěného vozidla dle záznamu od Policie České republiky; vyřazení pojištěného vozidla z provozu podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích nebo zápisu zániku pojištěného vozidla v registru silničních vozidel. Skutečnost vedoucí k ukončení povinného ručení musí být pojišťovně oznámena bez zbytečného odkladu.
  • Úhrada pojistného přes platební bránu: v případě platby povinného ručení prostřednictvím platební brány je pojistné uhrazeno okamžikem potvrzení platby ze strany poskytovatele platební brány.
  • Dodatečná výbava vozidla: nově jsou v pojistných podmínkách uvedeny boxy na zavazadla dříve to byly jen střešní boxy.
  • Pojištění odpovědnosti z provozu auta: pojištění je určeno pro vozidla podléhající registraci v Registru silničních vozidel v České republice.
  • Pojištění vlastní totální škody při plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: pojištění se sjednává pro případ zničení pojištěného vozidla v důsledku nárazu, pokud současně s poškozením pojištěného vozidla bylo vyplaceno pojistné plnění z pojištění odpovědnosti z provozu tohoto vozidla. Pojištění se vztahuje na případy, kdy náklady na odstranění škody odpovídají minimálně 100 % obvyklé ceny pojištěného vozidla v době vzniku pojistné událost.
  • Pojištění odcizení vozidla: limity pro zabezpečení se u osobních vozidel navyšují z 2,5 mil. Kč na 5 mil. Kč. Osobní vozidla s hodnotou do 5 mil. Kč nemusí mít dodatečné zabezpečení.
  • Živelní událostí rozumíme škodu vzniklou v důsledku působení: požáru, výbuchu, úderu blesku, povodně a záplavy, vichřice, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal, pád lavin, tíhy sněhu a zemětřesení. Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře, které v bezprostředním okolí místa pojištění způsobily škody i na dalších vozidlech či stavbách.
  • Pojištění úrazu a poúrazové asistence lze sjednat pro Vás jako řidiče: v jakémkoliv osobním nebo užitkovém vozidle do 3.5 t; v jakémkoliv vozidle včetně motocyklů; nebo spolucestujícího v jakémkoliv osobním nebo užitkovém vozidle do 3.5 t; nebo spolucestujícího v jakémkoliv vozidle včetně motocyklů. V případě, že je sjednáno úrazové pojištění řidiče jako součást balíčku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jsou považovány za pojistnou událost pouze případy, kdy současně s úrazem řidiče pojištěného vozidla bylo poskytnuto i pojistné plnění z pojištění odpovědnosti z provozu tohoto vozidla.
  • Pojištění nezletilých dětí, kdy je pojištěno: pojištění pravidelné měsíční renty při smrti řidiče, který je rodičem pojištěného dítěte, v pojištěném vozidle. Renta bude vyplácena bez ohledu na počet pozůstalých dětí do dosažení věku 18 let dítěte, které bylo nejmladší v době smrti rodiče ve výši limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě; úrazové pojištění nezletilých dětí v pojištěném vozidle pro případ trvalých následků a denní odškodné do limitu pojistného plnění uvedeného v pojistné smlouvě; a dále poškození, zničení nebo odcizení dětské autosedačky při škodné události, uvedený limit je pro všechny dětské autosedačky ve vozidle dohromady.