Pojištění staveb (nemovitosti) – AXA pojišťovna

Produktová nabídka – pojištění staveb AXA

Pojištění staveb AXA obsahuje ve všech variantách (nižší, střední, vyšší) pojištění živelních nebezpečí, odcizení krádeží a vandalismu a také pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti. Varianty střední a vyšší navíc obsahují přednastavený balíček připojištění, který zahrnuje: přepětí, rozbití skel all-risk a škodu na elektromotoru. Volitelným připojištěním ke všem variantám je pojištění povodně a záplavy.

Pojištění nemovitosti lze sjednat jako samostatné pojištění či společně s pojištěním domácnosti nebo pojištěním odpovědnosti za újmu na jedné smlouvě.

Porovnat nabídky pojišťoven


POJIŠTĚNÍ STAVEB AXA
Stavby obydlené trvale
Stavby obydlené přechodně (rekreačně)
nižší střední vyšší
Požár obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vichřice, krupobití obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Přímý úder blesku obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Výbuch obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pád letadla obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Únik vody (vodovodní škoda) obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Krádež vloupáním, loupež obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Poškození při pokusu o vloupání obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Mráz (na vodovodním, topném systému) obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Tíha sněhu, námrazy obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Sesuv půdy, lavin, zřícení skal, zemin obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pád stromů, stožárů, jiných předmětů obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Zemětřesení obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Náraz dopravního prostředku obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Znečistění kouřem obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Rázová vlna nadzvukových letadel obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Povodeň, záplava lze připojistit lze připojistit obsahuje zdarma
Přepětí, nepřímý úder blesku lze připojistit obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Škoda na elektromotoru (zkrat) lze připojistit obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Skla all-risk (rozbití skel z jakékoliv příčiny) lze připojistit obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vandalismus obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vandalismus - sprejerství nehradí se nehradí se nehradí se
Vystoupnutí vody z odpadního potrubí nehradí se nehradí se nehradí se
Zatečení atmosférických srážek nehradí se nehradí se nehradí se
Ztráta vody nehradí se nehradí se nehradí se
Poškození fasády ptactvem nebo hlodavci nehradí se nehradí se nehradí se
Asistenční služby obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pojištění odpovědnosti za škodu nehradí se nehradí se nehradí se

CO VÁM POJISTÍ AXA pojišťovna v rámci pojištění staveb (nemovitosti)?

Pojištění staveb AXA lze sjednat pro objekty udržované, nezchátralé a bez poškozené statiky, nacházející se na území České republiky. AXA umožňuje pojistit budovu nebo byt trvale obývané do hodnoty 15 mil Kč nebo rekreační objekt nebo byt do hodnoty 10 mil Kč (do 5 mil Kč bez prohlídky místa pojištění). Pojištění nemovitosti se vztahuje na hlavní budovu včetně stavebních součástí a venkovních přípojek, vedlejší stavby a vedlejší prostory, které se nacházejí na stejném pozemku a jsou využívané v souvislosti s hlavní budovou. Vedlejší stavby lze pojistit i samostatně. Pojistit lze rovněž dočasné objekty staveniště, stavební materiál a stavební mechanismy a nářadí sloužící k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné nemovitosti. Pojištění nelze sjednat pro stavby, které nejsou pevně spojené se zemí (např. unimo bunka), pro fóliovníky a skleníky nebo stavby na vodních tocích.

Z pojištění nemovitosti lze hradit i škody na vestavěném nábytku a kuchyňské lince (vyjma elektrospotřebičů a zabudovaných svítidel), jejich hodnota musí být započítána do pojistné částky nemovitosti. AXA pojišťovna umožňuje pojistit pouze část nemovitosti odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu pojištěného.

Nová cena pojištěné budovy

Pojištění nemovitosti AXA se sjednává vždy na novou cenu, tj. cenu na znovupostavení stejné nebo srovnatelné budovy v aktuálních cenách stavebních materiálů a stavebních prací.

Stavební materiál a stavební mechanismy a nářadí pronajaté pojištěným nebo v jeho vlastnictví, sloužící k výstavbě nebo rekonstrukci, pojišťuje AXA pojišťovna na časovou cenu.

tip pro Vás

Rodinný dům, rekreační objekt obývaný trvale nebo přechodně

Rodinný dům je stavba pro bydlení spojená se zemí pevným základem, v níž je více než 70 % podlahové plochy všech místností určeno k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty a nejvýše jedno podzemní (sklep) a dvě nadzemní podlaží (tj. přízemí a 1. patro) a podkroví.

Chalupa nebo chata je rodinný dům určený k rekreačnímu obývání. Zastavěná plocha se uvádí včetně verand a podsklepených teras.

Trvale x přechodně obývaná budova nebo byt

AXA pojišťovna považuje budovu nebo byt za přechodně (rekreačně) obývané, pokud jsou obydlené v průměru méně než 250 dní v roce nebo jsou ponechány bez dozoru po dobu delší než 60 po sobě následujících dní.

Budova nebo byt v rekonstrukci, které nejsou po dobu rekonstrukce obydlené, se považují za trvale obývanou budovu nebo byt.

tip pro Vás

Byt v osobním vlastnictví, družstevní byt

Pojistná hodnotou dle AXA pojišťovny je cena na znovupostavení bytu (tj. nová cena; může se lišit od tržní ceny bytu). Pojištěným je vždy vlastník bytu, v případě družstevního bytu tedy bytové družstvo. Pojištění bytu se vztahuje na škody vzniklé v bytové jednotce, ve vedlejších prostorech náležejících k bytu (např. sklep) a na společných částech domu (ve výši spoluvlastnického podílu k bytu v osobním vlastnictví).

tip pro Vás

Samostatná garáž v osobním vlastnictví

Samostatná garáž lze pojistit v rámci pojištění nemovitosti AXA samostatně bez pojištění hlavní budovy. Při pojištění spolu s hlavní budovou musí být samostatná garáž započítána do hodnoty vedlejších staveb.

tip pro Vás

Vedlejší stavby a vedlejší prostory

Vedlejší stavby lze pojistit samostatně v rámci pojištění staveb AXA. Vedlejší stavbu lze pojistit samostatně bez hlavní budovy pouze v rozsahu varianty nižší (nikoliv v rozsahu variant střední a vyšší)..

Víte, že vedlejší stavbu můžete u AXA pojistit samostatně bez hlavní budovy?

TIP

Chcete pojistit samostatně bazén, dílnu nebo jinou vedlejší stavbu? AXA pojišťovna jako jedna z mála pojišťoven umožňuje pojistit vedlejší stavbu bez pojištění hlavní budovy.

Vedlejší stavby rodinného domu nebo rekreačního objektu zahrnují:

 • stavby určené k užívání s budovou hlavní, spojené se zemí pevným základem, které se nacházejí mimo hlavní budovu ale na stejném pozemku, které neslouží k podnikání (např. garáž, dílna, kůlna, stodola, oplocení včetně pojezdové brány, septik, studna, pergola, altán, bazén zapuštěný do země, nikoliv mobilní nebo nezapuštěný),
 • technická zařízení určená k užívání s hlavní nebo vedlejší stavbou (např. plynový zásobník, čistírna odpadních vod, tepelné čerpadlo, studna, hromosvod, markýzy nebo žaluzie s elektrickým pohonem, výtahy, sluneční kolektory umístěné na plášti pojištěné budovy).

Pojištění se nevztahuje na:

 • stavby dočasného charakteru jako např. stany, nafukovací haly, přenosné hangáry, stavební buňky, obytné vozy a podobné objekty
 • pozemky včetně porostů a rostlin
 • stavby na vodních tocích a korytech
 • skleníky a fóliovníky
 • opěrné a zárubní zdi
 • sluneční kolektory, s výjimkou kolektorů, které jsou umístěny na plášti pojištěné budovy
tip pro Vás

Budova, byt ve výstavbě

Budova ve výstavbě (novostavba) se pojišťuje vždy na (projektovanou) hodnotu nemovitosti po dokončení. Klient není povinen informovat pojišťovnu o dokončení kolaudace resp. zahájení obývání nemovitosti, pojištění nemovitosti plynule pokračuje pro dokončenou stavbu.

Víte, že pojištění nemovitosti ve výstavbě AXA je s mimořádnou slevou?

50%

Pojištění domu nebo bytu ve výstavbě u nás získáte se slevou 50 %!

Sleva platí po dobu 1 roku bez ohledu, zda v jeho průběhu je budova zkolaudována nebo začne být obývána.

tip pro Vás

Budova, byt v rekonstrukci

Budova v celkové, popř. částečné rekonstrukci se pojišťuje na aktuální hodnotu. Pojistná částka se aktualizuje průběžně dle provedených stavebních úprav. Pro budovy v rekonstrukci nelze uplatnit slevu pro budovu ve výstavbě.

tip pro Vás

Fotovoltaická elektrárna (FVE)

Pojištění nemovitosti AXA umožňuje pojistit fotovoltaickou elektrárnu, která je součástí hlavní nebo vedlejší budovy. Hodnota FVE musí být započítána podle umístění do pojistné částky hlavní budovy nebo do hodnoty vedlejších staveb.

JAK URČIT POJISTNOU ČÁSTKU při sjednání pojištění staveb AXA?

Pojistná částka se stanoví v nové ceně, která odpovídá nákladům na znovupostavení budovy srovnatelných parametrů v aktuálních cenách stavebního materiálu a stavebních prací. Pokud je ve smlouvě pojistná částka nižší, než je hodnota budovy (v nových cenách), může pojišťovna uplatnit podpojištění (snížit náhradu škody v poměru sjednané pojistné částky ke skutečné hodnotě budovy).

AXA pojišťovna nezjišťuje stáří budovy, rozhodující je technický stav nemovitosti při sjednání pojistné smlouvy a v průběhu trvání pojištění.

Pojistná částka rodinného domu a rekreačního objektu se stanoví v případě pojištění nemovitosti AXA podle zastavěné plochy 1. nadzemního podlaží. Zastavěná plocha je obrys obvodových konstrukcí a započítávají se do ní rovněž: uzavřené verandy, zimní zahrady, lodžie, technická přízemí, garáž nebo průjezd, pokud jsou s hlavní stavbou stavebně spojené.


Porovnat nabídky pojištění nemovitosti

Asistenční služby AXA pojištění staveb

Pojištění staveb AXA obsahuje zdarma asistenční služby, které jsou klientům k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce. Asistenční služby lze využít v následujících situacích:

 • zabouchnutí nebo mechanické zablokování dveří
 • ztráta klíčů
 • havárie, porucha či jiná nouzová situace v pojištěné nemovitosti
 • řešení právních sporů souvisejících s bydlením (správní řízení, spory s dodavateli služeb apod.)
nižší střední vyšší
Technická asistence
výjezd zámečníka nebo řemeslníka
práci max. 60 minut
materiál
zorganizování
+ úhrada až 3 500 Kč na asistenční zásah
neomezený počet zásahů
zorganizování
+ úhrada až 3 500 Kč na asistenční zásah
neomezený počet zásahů
zorganizování
+ úhrada až 3 500 Kč na asistenční zásah
neomezený počet zásahů
Nouzový provoz
náhradní ubytování
přestěhování
převoz mobiliáře
ochrana nezabezpečené nemovitosti
zorganizování
+ úhrada pojišťovny až 10 000 Kč
(max 2 noci)
zorganizování
+ úhrada pojišťovny až 10 000 Kč
(max 2 noci)
zorganizování
+ úhrada pojišťovny až 10 000 Kč
(max 2 noci)
Právní asistence
telefonní konzultace
služby advokáta, znalce apod.
úhrada správních, soudních poplatků
úhrada pojišťovny
až 8 000 Kč/rok
(max 3 000 Kč/spor)
úhrada pojišťovny
až 8 000 Kč/rok
(max 3 000 Kč/spor)
úhrada pojišťovny
až 8 000 Kč/rok
(max 3 000 Kč/spor)

AXA pojišťovna nabízí za příplatek 600 Kč ročně rozšířenou právní asistenci KOMFORT, která zahrnuje právní konzultace po telefonu, zprostředkování a úhradu právního zastoupení advokátem do výše 100 000 Kč.

Spoluúčast na škodě

Pojištění staveb AXA se sjednává se spoluúčastí 1 000 Kč.

Bonus za bezeškodný průběh

Pojišťovna AXA uplatňuje speciální bonus v pojištění nemovitosti. Bonus spočívá ve slevě z ceny pojištění kombinované s indexací pojistné částky (ochrana před inflací růstu cen stavebních děl). Sleva (bonus) v minimální výši 3 % z ceny pojištění je přidělena za každý rok trvání pojištění beze škody při současném navýšení pojistné částky o inflaci. Maximální bonus za bezeškodní průběh může dosáhnout 30 % za dobu trvání pojištění bez přerušení.

Splátky pojistného

Placení pojistného si můžete zvolit roční, pololetní nebo čtvrtletní (bez přirážky). Minimální čtvrtletní nebo pololetní splátka pojistného je 500 Kč.

Možné způsoby placení pojistného: bankovní převod, poštovní poukázka.

Poskytujeme následující slevy

Sleva až 10% za sjednání online na Srovnavac.cz

Bonus až 30% za bezeškodný průběh pojištění (nelze poskytnout při sjednání pojištění)

Sleva 50% pro budovu ve výstavbě (sleva platí pouze první rok trvání pojištění)

Sleva 5% za jiný produkt u AXA (pojištění životní, auta, majetku, penzijní připojištění, investice)

Sleva 5% za pojištění nemovitosti a domácnosti na jedné smlouvě

Poznámka: Slevy se sčítají.

Možnosti připojištění k pojištění staveb AXA

tip pro Vás

Pojištění odpovědnosti za újmu (dříve pojištění odpovědnosti za škodu)

Pojištění odpovědnosti za újmu sjednané k pojištění staveb AXA zahrnuje:

- Pojištění odpovědnosti vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitost

Příklady škod: vytopení sousedů v důsledku vady stavebních součástí (únik vody z radiátorů, ucpané odpadní rozvody apod.), pád sněhu ze střechy, neodklizený sníh na chodníku před domem, zřícení plotu, pád stromu nebo jeho části (např. suchá větev) stojícího na Vašem pozemku apod.

Limity pojistného plnění
Újma na zdraví 1 000 000 Kč
Újma na majetku 500 000 Kč
Následná finanční újma 100 000 Kč
Rozsah pojištění odpovědnosti AXA
Vlastnictví, nájem, správa nemovitosti, svépomocné stavební práce obsahuje zdarma
Vlastnictví budovy ve výstavbě nebo v rekonstrukci obsahuje zdarma
Výkon povolání, podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti nehradí se
Provoz domácnosti nehradí se
Běžná občanská činnost nehradí se
Zábava a rekreační sport (cyklistika, lyžování atd.) nehradí se
Škody způsobené drobným, domácím nebo hospodářským zvířetem (mimo výdělečnou činnost) nehradí se
Používání malých nemotorových plavidel včetně windsurfingu nehradí se
Jezdectví na koni (mimo závodní činnost) nehradí se
Držba a používání zbraní nehradí se
Výpomoc cizích osob v domácnosti nehradí se
Výpomoc jiných osob při stavebních pracích nehradí se
Výpomoc jiných osob při opatrování dítěte nebo zvířat nehradí se
Výpomoc cizích osob při údržbě domu, chodníků nehradí se

Pojištění odpovědnosti se sjednává bez spoluúčasti.