Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání ČPP

Pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání zaměstnance se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu, pokud mu vznikla povinnost k její náhradě v souvislosti se zaviněným porušením:

 • pracovní povinnosti při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi
 • povinnosti pri teoretickém nebo praktickém vyučování nebo v přímé souvislosti s ním
 • při studiu ci praxi uskutečnované vysokou školou nebo v přímé souvislosti s nimi

Pojišťovna uhradí:

 • škodu, která vznikla poškozením, zničením majetku poškozeného
 • škodu, která vznikla poškozením, znicením věci movité, která mu byla poškozeným svěřena na základě písemného potvrzení nebo dohody

Výhody pojištění odpovědnosti zaměstnance u ČPP pojišťovny

 • Vztahuje se také na výkon povolání v rámci dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce
 • Vztahuje se také studenty, zaměstnance úřadů, policisty, vojáky

Volitelné možnosti pojištění odpovědnosti zaměstnance

 • Škoda na přepravovaných věcech - vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému škodu věcech, které jsou naloženy na vozidle, a ke škodě došlo během jejich přepravy, včetně jejich vykládky a nakládky (tj. ke škodě došlo při jejich přemisťování či přesunu z jednoho místa na druhé, včetně jejich vykládání a nakládání na vozidlo)
 • Vyrobení vadného výrobku - vztahuje se i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému škodu, vynaložením nákladů na materiál, suroviny a práci, které vznikly v důsledku vyrobení vadné věci movité, jenž byla pojištěným vyrobena a nesplňuje stanovené kvalitativní požadavky (vyrobením vadného výrobku).
 • Provedení vadné práce - vztahuje se i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému škodu, která vznikla vynaložením nákladů na materiál, suroviny a práci, které vznikly v důsledku chybného zaměření či chybného zadání, nebo chybným provedením fyzické práce (zejména při opravách, úpravách, montážích a stavebních pracích), pokud byla pojištěným provedena a nesplňuje kvalitativní požadavky stanovené poškozeným (provedení vadné práce).
 • Škoda na pneumatikách, discích a kolových šroubech a dalších součástech kola (například poklice na disky a další) - vztahuje se i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému škodu na pneumatikách, discích a kolových šroubech a dalších součástech kola (například poklice na disky a další).
 • Odcizení věcí svěřených krádeží či loupeží nebo ztrátou - vztahuje se i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému škodu, která vznikla odcizením věci svěřené loupeží či krádeží nebo její ztrátou.
 • Dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti - vztahuje se i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému škodu, která vznikla při činnosti konané na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Obecné výluky z pojištění. Pojištění se nevztahuje mj. na:

 • Schodek na svěřených hodnotách
 • Škoda způsobená nekvalitně provedenou či zanedbanou předepsanou údržbou
 • Škoda na věci (movité a nemovité), která není ve vlastnictví pojištěného, kterou však pojištěný převzal za účelem plnění jeho závazku k provedení objednané činnosti na věci, nebo převzal do užívání, pokud se však nejedná o věc svěřenou
 • Nevztahuje se na území USA a Kanady

Produktové video