Pojištění odpovědnosti zaměstnance Uniqa

Pojištění se vztahuje na zákoníkem práce stanovenou odpovědnost zaměstnance za škodu vzniklou v důsledku zaviněného porušení povinností při plnění pracovních (služebních, členských) úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

Pojištění se automaticky vztahuje i na finanční škodu (škodu vzniklou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věcí), pokud ustanovení zákoníku práce o obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu s ní spojuje povinnost zaměstnance takovouto škodu zaměstnavateli nahradit.

Pokud je to v pojistné smlouvě výslovně ujednáno, pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu způsobenou na dopravním prostředku zaměstnavatele, a to za předpokladu, že škoda vznikla zaviněním pojištěného při dopravní nehodě či prokazatelné srážce dopravního prostředku s jiným předmětem a byla bez zbytečného odkladu oznámena policii, pokud právní předpis takovéto oznámení vyžaduje.

Výhody pojištění odpovědnosti u Uniqa pojišťovny

 • Nízká sazba pojištění kompenzovaná vyšší spoluúčastí 30%
 • Vztahuje i na finanční škodu, pokud ustanovení zákoníku práce o obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu s ní spojuje povinnost zaměstnance takovouto škodu zaměstnavateli nahradit
 • Bez věkového omezení

Volitelné možnosti pojištění odpovědnosti zaměstnance

 • Pojištění odpovědnosti za škody při řízení dopravního prostředku, včetně manipulace s ještěrkou.
 • Pojištění odpovědnosti s platností na celý svět
 • Spoluúčast 30%

Obecné výluky z pojištění. Pojištění se nevztahuje mj. na:

 • Při výkonu práce na základě dohody o provedení práce
 • Ztrátou věcí svěřených na písemné potvrzení i pohřešováním jiných věcí
 • Manko. Schodek ve svěřených hodnotách
 • Pneumatiky při škodě na vozidle, pokud nešlo o nehodu
 • Vyrobení zmetku, vadnou manuální a duševní prací při montážích, opravách, úpravách nebo při stavebních činnostech, jakož i zanedbáním obsluhy a údržby věci.