ČAP: Únorová kampaň na pojištění proti živlům

Srovnání pojištění nemovitosti

Jaké výsledky přinesl průzkum České asociace pojišťoven realizovaný v rámci každoroční kampaně „Únor měsíc pojištění“? Přívaly sněhu doprovázené tuhými mrazy, rozsáhlé povodně, záplavy a sesuvy půdy, bouřky, krupobití či vichřice – snad každý z nás se s některým z těchto přírodní jevů setkal tváří v tvář. Jaká přírodní síla nás však ohrožuje nejčastěji, kterého z živlů se nejvíce obáváme a jak proti nim chráníme svůj majetek .

Jakých živelních škod se obáváme a jaké jsou nejčastější?

Z průzkumu vyplývá, že většina Čechů má zprostředkovanou zkušenost (79 %) s pojistnou událostí způsobenou přírodními živly, bezprostředně pak utrpělo škodu způsobenou živlem 14 %. A jakých přírodních vlivů se dotazovaní nejvíce obávají? „Největší strach mají z požáru (72 %), téměř polovina lidí se obává škod způsobených úderem blesku a vichřicí (44 %) a třetí nejobávanější škodou je krupobití (41 %). Paradoxně nejčastěji však dotazovaní v reálném životě řešili škody způsobené povodní,“ popisuje Marcela Kotyrová. Skutečnost, že povodně a záplavy jsou nejčastější pojistnou událostí, potvrdila i anketa mezi pojišťovnami. Průměrná výše takové škody představuje 167 tis. Kč. Druhým nejrozšířenějším živlem je vichřice, kde výše škody představuje bezmála 30 tis. Kč. Na třetí pozici je pak krupobití, které páchá škodu v průměrné výši 47 tis. Kč. Požár je z pohledu četnosti výskytu na posledním místě mezi živelními škodami, průměrná škoda z jedné takové události ale činí bezmála 500 tis. Kč, což je logickým důvodem toho, proč patří mezi nejobávanější.

Komentář SROVNÁVAČ.CZ: Uvedená živelná nebezpečí – požár, úder blesku, vichřice, krupobití – jsou standardně součástí pojištění staveb (nemovitosti) a pojištění domácnosti u všech pojišťoven. Obvykle jsou sdruženy pod skupinu pojistných nebezpečí souhrnně nazývaných „živel“ nebo „živelní škody“. Do této skupiny patří i další pojistná nebezpečí jako tíha sněhu a námrazy, výbuch, zemětřesení, sesuv půdy a lavin, zřícení skal a zemin, pád stromu nebo jiných předmětů, pád letadla. Pojištění povodně a záplavy je samostatné připojištění sjednávané za příplatek dle příslušné povodňové zóny v místě pojištění stanovené konkrétní pojišťovnou.

Proč si sjednáváme pojištění proti živlům?

Převažujícím důvodem pro sjednání pojištění je podle průzkumu překvapivě zvyk. Jen necelých 20 % lidí motivovaly skutečné obavy o majetek anebo předchozí zkušenosti, kdy se museli vypořádat se škodou v rámci vlastního rozpočtu. Tito lidé se také hlouběji zamýšlí nad dopadem jednotlivých rizik a nepodceňují výši pojistných částek. Početnější skupina se bohužel při výběru orientuje především na co nejnižší cenu a dostatečně nevnímá všechna potenciálně hrozící rizika. Tímto způsobem sjednané pojištění však ve většině případů nemá v případě škody odpovídající efekt. „Statistiky dlouhodobě ukazují na nízkou penetraci majetkového pojištění v České republice. Bohužel, i přes velké živelní škody, které zasáhly naši republiku a přinesly spoustu alarmujících zkušeností, stále chybí impulzy, jež by motivovaly občany k dostatečné úrovni zabezpečení a větší odpovědnosti za svůj majetek,“ uzavírá vedoucí oddělení komunikace a vzdělávání ČAP Marcela Kotyrová.

Komentář SROVNÁVAČ.CZ: Vlastní bydlení je obvykle největší investicí a aktivem v rodinných financích. Proto překvapí, že více než polovina domácností a třetina domů je nepojištěna. Pojistit si vlastní bydlení patří mezi základní potřeby zabezpečení finanční situace každého z nás. V České republice na rozdíl od jiných států v Evropě není zákonem stanovená povinnost pojistit si dům proti živelným nebezpečím, která představují největší riziko. Podobnou praxi známe v České republice v pojištění aut (tzv. povinné ručení). Cena pojištění majetku je ve srovnání s ostatními státy výrazně nižší. Při sjednání pojištění je důležité porovnávat nejen cenu pojištění, ale také rozumět, co za danou cenu pojištění nabízí. Není v možnostech běžného klienta, aby si prostudoval a dokázal objektivně porovnat pojistné podmínky různých pojišťoven. Podmínky jednotlivých pojišťoven se mohou značně lišit, proto je důležité mít dostatek informací a relevantní porovnání. Na našem portále www.srovnavac.cz nabízí srovnání 9 pojišťoven, přičemž se snažíme poskytnout nadstandardní rozsah informací o nabízených produktech s maximálním důrazem na přehlednost a srozumitelnost. Je naším cílem, aby naši klienti měli vždy jistotu, že jsou dobře pojištěni. Navíc za nejlepší cenu na trhu!