Povinné ručení od června v novém

Od 1.6.2008 vstupuje v platnost novela zákona o povinném ručení, která přináší celou řadu významných změn. Pro poctivé řidiče jde spíše o dobré zprávy, v hledáčku budou zejména ti nepoctiví. Nicméně s uvedením zákona do praxe lze očekávat drobné komplikace pro všechny. Asi největší změnou je používání zelené karty jako jediného dokladu o pojištění vozidla.

Vyšší limit krytí

Novela obsahuje navýšení základních limitů pojistného plnění při škodách na majetku z dosavadních 18 mil. na 35 mil. Kč. Limit při škodě na zdraví nebo usmrcení zůstává ve výši 35 mil. Pro klienty, kteří uzavřeli pojistnou smlouvu do 1.6.2008 platí původní limity pojistného plnění s tím, že do 1.6.2012 musí mít všichni limity navýšeny. Zatím to však vypadá, že pojišťovny limity u starších smluv zvýší automaticky a to, kupodivu, bez zvýšení sazeb pojistného.

Zelená karta jako jediný platný doklad

Zelená karta se touto novelou stává jediným zákonným dokladem prokazující skutečnost, že vozidlo je pojištěno. Stávající doklady o pojištění pozbývají platnosti k 31.12.2008. Doposud mohly pojišťovny vydávat zelené karty na požádání klienta (ačkoliv se to většinou dělo automaticky s dokladem o pojištění), to se však nově mění a zelená karta bude vydávána bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy jako jediný platný doklad.

„Určitý problém by mohl nastat v případě, že při silniční kontrole v průběhu měsíce června bude policie ČR striktně dbát na § 17, podle kterého má mít řidič při provozu na pozemní komunikaci zelenou kartu, ačkoliv dle výše uvedeného ji ještě nemusí mít vůbec k dispozici, aniž by on sám nebo pojišťovna porušili jim uložené zákonné povinnosti,“ podotýká Miroslav Stejskal z Dolnorakouské pojišťovny.

Potvrzení o bonusech kdykoliv

Další změnou je povinnost pojišťoven vydávat potvrzení o bezeškodném průběhu kdykoliv. „Požádá-li klient písemně o potvrzení bezeškodné doby, musí mu jej pojistitel vydat do 15 dnů od doručení žádosti,“ potvrzuje Václav Bálek z České pojišťovny. Toto potvrzení slouží k uplatnění bonusů u jakékoliv pojišťovny. Maximální počet měsíců bezeškodného průběhu k 1.6.2008 je 101 měsíců, což odpovídá slevě z pojistného 40 – 60 %.

Nepojištěné vozidlo se nevyplatí

Dle dostupných informací čítá rozdíl mezi vozidly registrovanými v centrálním registru vozidel a v databázi České kanceláře pojistitelů (dále jen „ČKP“) cca 800 000 vozidel. „Velká část tohoto rozdílu jde na vrub historických chyb v evidenci starých, již neprovozovaných, ale neodhlášených vozidel. Reálně však jezdí odhadem 300 tisíc nepojištěných aut.“ uvádí Ing. Patrik Balla z pojišťovny Wüstenrot.

Právě zavedení sankčního poplatku by mělo radikálně snížit tento počet. Nový systém by měl vést k tomu, že pojistit se je pro každého mnohem výhodnější než jezdit nepojištěný. Od 1.1.2009 bude ČKP aktivně vymáhat sankční poplatek za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno v rozporu s tímto zákonem, tj. bylo nepojištěno. Poplatek se stanoví dle denní sazby určené pro typ vozidla, vždy však u pojistitele s nejvyšší možnou sazbou pro daný typ, vynásobené počtem dní provozu bez pojištění odpovědnosti a nákladů spojených s uplatněním nároku a vymáháním. Pro ty zodpovědné by se tedy čistě teoreticky mělo pojistné snížit, neboť nyní v podstatě na nepojištěné řidiče doplácejí.

Tab. Přehled sankcí a poplatků u fyzických osob (porovnání)
PŘESTUPEK SANKCEdo 1.6.2008od 1.6.2008
Provoz vozidla bez pojištění odpovědnosti do 20 000 Kč 5 000 – 40 000 Kč
Neodevzdání SPZ a osvědčení o registraci po zániku pojištění do 10 000 Kč 2 500 – 20 000 Kč
Nepředložení dokladů do 1 000 Kč 1 500 – 3 000 Kč


Problém se zelenými kartami při přepisu aut

Po problémech se samotným provozem registru mohou přibýt další. Na zelené kartě je totiž zapsán podle evropské předlohy pouze pojistník, avšak vlastník či držitel mohou být odlišní. Jako problematické by se tak mohlo jevit např. přihlášení vozidel vlastněných leasingovými společnostmi. Jaký přístup zaujmou jednotliví pracovníci přímo provádějící registraci vozidel je nejisté. Povinností registru vozidel je i nadále kontrolovat, že vozidlo je pojištěno, kým však bylo sjednáno není z tohoto dokumentu možné zjistit.