Cestovní pojištění Allianz

Cestovní pojištění Allianz patří mezi nejkomplexnější produkty na trhu. Již základní varianta pojištění obsahuje:

 • neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)
 • úrazové pojištění
 • pojištění zavazadel
 • pojištění odpovědnosti za škodu a doplňkové asistenční služby

SJEDNAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ SE SLEVOU

Přehled pojistného plnění a maximálních limitů pojistného plnění:

Pojistná událost Limity plnění
Pojištění léčebných výloh bez limitu
- zubní ošetření 10 000 Kč
Asistenční služby
- právní pomoc v zahraničí 35 000 Kč
- základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště pojištěného 5 000 Kč
Pojištění zavazadel základní pojištění připojištění
- na všechny škody na zavazadlech 20 000 Kč 50 000 Kč
- na škodu na jedné věci 10 000 Kč 25 000 Kč
- na všechny škody na cennostech 10 000 Kč 25 000 Kč
- na jednu cennost 5 000 Kč 10 500 Kč
- na všechny škody způsobené vloupáním do vozidla 10 000 Kč 25 000 Kč
- na jednu věc odcizenou z vozidla 5 000 Kč 7 000 Kč
- na zpoždění letu 5 000 Kč 5 000 Kč
- na zpoždění zavazadel 5 000 Kč 5 000 Kč
Úrazové pojištění
- trvalé následky 400 000 Kč
- smrt následkem úrazu 200 000 Kč
- doba nezbytného léčení - denní odškodné 100 Kč
Pojištění stornovacích poplatků (pokud je sjednáno)
- spoluúčast 20%
Pojištění odpovědnosti za škodu na pojistnou událost na smlouvu
- na zdraví 2 000 000 Kč 10 000 000 Kč
- na majetku 1 000 000 Kč 5 000 000 Kč
- škody následné 100 000 Kč 500 000 Kč
- spoluúčast 5 000 Kč -

Pojištění zahrnuje úhradu nákladů spojených se zásahem záchranné a horské služby, pokud se klient ocitne ve stavu nouze. Všechny smlouvy na cestovní pojištění kryjí v rámci pojištění léčebných výloh v zahraničí riziko terorismu.

 • Pojištění rizik souvisejících s terorismem se vztahuje pouze na léčebné výlohy v zahraničí a je omezeno maximálním limitem ve výši 1.500 000 Kč na jednu pojistnou událost, nikoli na další rizika krytá cestovním pojištěním.
 • Pojištění se nevztahuje na osoby, které vycestovaly do oblasti teroristickým útokem zasažené nebo ohrožené nebo v takové oblasti zůstávají přes důrazné varování státních orgánů České republiky, státních orgánů jiných států či významných mezivládních institucí.

Cestovní pojištění Allianz lze sjednat:

 • pro cesty po Evropě do 120 dnů, pro cesty po zbytku světa (včetně USA a Kanady) do 90 dní
 • pro cesty turistické i pracovní
 • při provozování rekreačních, zimních a rizikových sportů
 • při účasti na organizovaných soutěžích

Pojištění nelze sjednat:

 • při provozování rizikových sportů pro osoby nad 70 let
 • při provozování profesionálního sportu

Složky pojištění / volitelná připojištění

Doplňkové asistenční služby

Asistenční služba Mondial Assistance s.r.o. je připravena poskytnout vám v případě potřeby kdekoliv a kdykoliv tyto další služby:

 • základní právní pomoc v zahraničí
 • základní technickou pomoc při závažné škodě na vašem majetku v místě vašeho trvalého bydliště, pokud byla způsobena trestným činem nebo živelní událostí
 • předání informací vaší rodině nebo zaměstnavateli, pokud dojde ke změně průběhu vaší cesty následkem závažné nepředvídatelné události
 • pomoc v případě ztráty osobních či cestovních dokladů a finančních prostředků

Pojištění zavazadel

Dojde-li k odcizení, zničení nebo poškození vašich zavazadel, uhradí vám Allianz škodu, pokud byla způsobena:

 • krádeží vloupáním nebo loupeží,
 • při dopravní nehodě,
 • živelní událostí,
 • ztrátou při přepravě,
 • v souvislosti s těžkým úrazem pojištěného.

Pojistné plnění na zavazadla jedné osoby poskytuje Allianz pojišťovna až do limitu 20 000 Kč. V případě sjednání připojištění zavazadel se limit zvyšuje na 50 000 Kč. Navíc je automaticky zahrnuto pojištění zpoždění letu a zpoždění zavazadel od 7. hodiny na 200 Kč za hodinu s maximálním limitem pojistného plnění 5 000 Kč na jednu pojistnou událost.

Úrazové pojištění

Pokud pojištěný utrpí během cesty úraz, bude vyplaceno:

 • v případě úmrtí pojistná částka 200 000 Kč
 • v případě trvalých následků úrazu poměrné plnění z pojistné částky 400 000 Kč
 • za dobu nezbytného léčení (delšího než 8 dnů) odškodné 100 Kč na den.

Pojištění stornovacích poplatků (volitelné)

Pokud byste museli vy nebo váš spolucestující plánovanou cestu zrušit, proplatí vám Allianz stornovací poplatky inkasované zprostředkovatelem cestovní služby, jestliže ke zrušení cesty došlo z důvodu:

 • vážného akutního onemocnění, úrazu nebo úmrtí člena rodiny,
 • značné škody na majetku pojištěného nebo spolucestujícího, vzniklé v době trvání pojištění, která byla způsobena následkem živelní události či trestného činu třetí osoby, pokud pojištěný doloží, že z tohoto důvodu nemůže nastoupit pojištěnou cestu.

Připojištění lze sjednat nejpozději následující pracovní den po zaplacení první zálohy nebo celkové úhrady za cestovní službu (cestu, letenku apod.). Pojištění se nevztahuje na nemoci existující již při uzavření pojistné smlouvy.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pokud na cestách zaviníte škodu, vyplývající z běžně činnosti, bude za vás uhrazena (při spoluúčasti 5 000 Kč):

 • škoda na životě nebo zdraví až do výše 2 000 000 Kč,
 • škoda na věci až do výše 1 000 000 Kč,
 • následná škodu až do výše 100 000 Kč.

Limity na všechny pojistné události z jedné pojistné smlouvy:

 • na škodě na zdraví nebo usmrcením do výše 10 000 000 Kč
 • na škodě na věci do výše 5 000 000 Kč

Nevztahuje se na škody způsobené provozem motorových vozidel.

Sportovní aktivity

Rekreační sporty (vždy automaticky pojištěny): všechny sportovní činnosti mimo vyjmenované rizikové a nepojistitelné sporty.

Rizikové sporty (pojistitelné s přirážkou): akrobacie a skoky na lyžích, akrobatický rokenrol, boby, sáně, bojová umění a sporty, jachting, krasobruslení, přístrojové potápění, rafting a obdobné sporty, rychlobruslení, skok na gumovém laně, vzpírání, vysokohorská turistika od 3000 m n.m. do 5000 m n.m.

Nepojistitelné sporty (vyloučeny z pojištění): horolezectví, letecké sporty (závěsné létání, letecká akrobacie apod.), lyžování či snowboarding mimo místa určena k provozování těchto sportů, motoristické sporty, sportování v extrémních podmínkách a terénech, vysokohorská turistika nad 5000 m n.m., a jiné sportovní aktivity srovnatelné rizikovosti, dále veškeré profesionální sporty.