Cestovní pojištění ČSOB

Cestovní pojištění ČSOB Pojišťovny je nabízeno ve třech tarifech - Standard, Nebezpečné sporty a Rodina, lišící se určením - nově nazýváme Rizikové sporty - tarif Nebezpečné sporty oproti Standardu kryje vybrané rizikové sporty, tarif Rodina za zvýhodněných podmínek pojistí rodiče a děti. Klient si může zvolit ze dvou limitů pojistného plnění. Cestovní pojištění od ČSOB v základu obsahuje krytí léčebných výloh v zahraničí a rozsáhlé asistenční služby. Další rizika je možné připojistit.

Přehled pojistného plnění a maximálních limitů pojistného plnění:

Pojistná událost Limity plnění
Atlas Atlas+
Pojištění léčebných výloh 3 500 000 Kč 7 000 000 Kč

Připojištění CESTO komplet - za jedno pojistné celý balíček krytí:

Připojištění Limity plnění
Atlas Atlas+
Pojištění zavazadel
- na všechny škody na zavazadlech 20 000 Kč 40 000 Kč
Úrazové pojištění
- smrt následkem úrazu 100 000 Kč 200 000 Kč
- trvalé následky 200 000 Kč 400 000 Kč
- limit trvalých následků 10% 10%
- max. 29 dní léčení - denní odškodné 50 Kč 50 Kč
jednorázové odškodné za hospitalizaci 2 000 Kč 2 000 Kč
Odpovědnost za újmu
- újma na zdraví 2 000 000 Kč 4 000 000 Kč
- újma na majetku 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč
Přerušení cesty
- náhrada nákladů při předčasném návratu z dovolené 15 000 Kč 30 000 Kč
Zmeškání odjezdu
- náhrada nákladů v případě nemožnosti využít původně naplánovaný a zaplacený způsob dopravy 15 000 Kč 30 000 Kč
Zpoždění zavazadel
- pro pořízení náhradních věcí osobní potřeby při zpoždění nad 6 hodin 5 000 Kč 10 000 Kč
Zpoždění letu
- na občerstvení, ubytování, úschovu zavazadel při zpoždění nad 6 hodin 5 000 Kč 10 000 Kč

Další možnosti připojištění cestovního pojištění ČSOB:

Pojištění stornopoplatků

povinnost pojištěného uhradit odstupné (storno poplatek), v případě odstoupení od smlouvy o zájezdu / smlouvy o cestovní službě před plánovaným odjezdem

 • lze sjednat do 3 dnů od uzavření smlouvy o zájezdu (cestovní službě)
 • pouze z vážných důvodů (zdravotní, škody na majetku, předvolání k soudu)
 • pojistná doba odlišná od ostatních pojištění – platí od data sjednání pojistné smlouvy do data odjezdu na dovolenou
 • spoluúčast 20%
 • pojistné určeno jako 3% z ceny zájezdu

Pojištění domácnosti na cesty

krátkodobé pojištění domácnosti proti krádeži vloupáním

 • jednotný limit: 100 000 Kč pro Atlas a 300 000 Kč pro Atlas +
 • pojistné odvislé od počtu dní zájezdu: do 10 dní, 11 –30 dní
 • předmětem pojištění soubor hmotných movitých věcí + stavební součásti a věci zvláštní hodnoty

Asistence vozidla na cesty

během trvání cestovního pojištění – nadstandardní asistenční služba pro vozidla do 3,5 t v případě havárie nebo poruchy –dle podmínek pro pojištění vozidel

 • základní a doplňková technická asistence
 • základní a doplňková administrativně právní asistence
 • pojistné odvislé od počtu dní zájezdu: do 10 dní, 11 –30 dní

Cestovní pojištění ČSOB Pojišťovny lze sjednat:

 • pro cesty po celém světě včetně USA a Kanady do 365 dnů
 • při provozování rekreačních a zimních sportů
 • při provozování nebezpečných sportů se speciálním tarifem

Pojištění nelze sjednat:

 • pro sporty provozované na profesionální úrovni, expedice

Pojištění léčebných výloh

Pojištění léčebných výloh je základní a nejdůležitější součástí cestovního pojištění. Cestovní pojištění ČSOB uhradí nezbytné léčebné výlohy vzniklé v důsledku úrazu nebo akutního onemocnění, zejména:

 • lékařské ošetření
 • pobyt v nemocnici (hospitalizace)
 • léky předepsané lékařem v souvislosti s lékařským ošetřením
 • transport, tj. přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení a zpět do místa pobytu pojištěného v zahraničí
 • repatriaci, tj. převoz pojištěného do České republiky v případě, že nebude moci ze zdravotních důvodů použít původně plánovaný dopravní prostředek
 • převoz tělesných ostatků pojištěného v případě jeho úmrtí do České republiky
 • přivolání opatrovníka

Pojištění zavazadel

Předmětem pojištění zavazadel jsou movité věci osobní potřeby ve vlastnictví pojištěného obvyklé pro daný účel cestování, které si pojištěný na cestování vzal, případně je během cestování prokazatelně pořídil. Předmětem pojištění jsou i věci zvláštní hodnoty. Předmětem pojištění nejsou: motorová a přípojná vozidla, plavidla o výkonu motoru nad 4kW nebo plochou plachet nad 12 m2, letadla, sportovní létající zařízení včetně jejich příslušenství,občanské průkazy, jízdenky, letenky, cestovní pasy, doklady od vozidla nebo řidičské průkazy,individuálně pořízené spisy a záznamy na textových, zvukových a obrazových nosičích, plány a projekty,cennosti.

Pojištění zavazadel se sjednává s cestovním pojištění ČSOB pro případ náhlého poškození nebo zničení předmětu pojištění nahodilou událostí způsobenou:

 • požárem,výbuchem, úderem blesku, vichřicí,krupobitím
 • nárazem nebo zřícením pilotovaného letícího tělesa, jeho částí nebo jeho nákladu
 • sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem
 • lavinou
 • pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozeného nebo zničeného předmětu pojištění
 • zemětřesením
 • nárazem vozidla, kouřem, nadzvukovou vlnou
 • záplavou nebo povodní
 • havárií dopravního prostředku
 • odcizením předmětu pojištění krádeží vloupáním (pokud předměty pojištění byly v době vzniku pojistné události uloženy v uzamčeném prostoru nebo v uzamčeném zavazadlovém prostoru dopravního prostředku)
 • odcizením předmětu pojištění loupežným přepadením

Cestovní úrazové připojištění

Byla-li úrazem způsobena pojištěnému smrt, která nastala nejpozději do tří let ode dne úrazu, vyplatí ČSOB Pojišťovna obmyšlenému pojistnou částku pro případ smrti následkem úrazu sjednanou v pojistné smlouvě k datu úrazu.

Zanechá-li úraz pojištěnému trvalé následky, vyplatí pojistitel pojištěnému z pojistné částky pro případ trvalých následků úrazu sjednané v pojistné smlouvě k datu úrazu tolik procent, kolika procentům odpovídá podle Oceňovací tabulky rozsah trvalých následků po jejich ustálení.

Právo na pojistné plnění za dobu nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu (denní odškodné) vzniká pojištěnému tehdy, jestliže utrpí úraz a doba nezbytného léčení doložená lékařským potvrzením dosáhne alespoň limitu plnění denního odškodného sjednaného v pojistné smlouvě k datu úrazu.

Nebezpečné sporty a činnosti

Rekreačními sporty

se rozumí individuální nebo kolektivní provozování běžných sportů jako např.:turistika v terénech do 3 500 m n. m. včetně, lyžování a snowboarding na vyznačených a veřejnosti přístupných sjezdovkách a trasách včetně přístupových cest k nim do 3 500 m n. m. včetně,badminton, tenis, stolní tenis, squash,fotbal, florbal, volejbal, basketbal,bowling, golf,aerobic,cyklistika, bruslení, kolečkové brusle,sjíždění klidné vody (tj. stojatá nebo proudící voda bez peřejí) a sjíždění divoké vody do I. stupně obtížnosti včetně (dle alpské stupnice hodnocení řek) při nezvýšeném průtoku vody,plavání, vodní lyžování, windsurfing, vodní a plážové atrakce, „šnorchlování“,další sporty srovnatelné rizikovosti, pokud nespadají do kategorie Rizikových sportů nebo Nepojistitelných sportů.

Rizikovými sporty se rozumí zejména

vysokohorská turistika v terénech nad 3 500 m n.m. do 5 000 m n.m. včetně,surfing, kitesurfing, námořní yachting, jízda na vodním skútru,canyoning za účasti odborného instruktora,potápění s použitím samostatných dýchacích přístrojů do hloubky 40 m včetně,rafting nebo jiné sjíždění divoké vody od II. do III. stupně obtížnosti včetně (dle alpské stupnice hodnocení řek) při nezvýšeném průtoku vody,rugby, americký fotbal,hokej,bojové sporty,bungee jumping (skok na gumovém laně), skoky do vody z prkna, jízda na „U“ rampě ve skateparku,další sporty srovnatelné rizikovosti.

Nepojistitelné sporty a činnosti

jakékoliv druhy sportů provozované na profesionální úrovni včetně přípravy na ně,alpinismus, skialpinismus, horolezectví, c) vysokohorská turistika v terénech nad 5 000 m n. m.,automobilové a motocyklové sporty všeho druhu, sjíždění náročných terénů na kole (tzv. „downhill“),kaskadérství, parašutismus,skoky na lyžích, snowrafting,speleologie (jeskyňářství),bezmotorové létání (např. paragliding) a motorové létání všeho druhu,potápění do hloubky více než 40 m,canyoning bez účasti odborného instruktora,rafting nebo jiné sjíždění divoké vody nad III. stupeň obtížnosti (dle alpské stupnice hodnocení řek),výpravy a expedice do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami,závody motorových člunů a vodních skútrů včetně přípravy na ně,další sporty srovnatelné rizikovosti.Za nepojistitelné sporty není považován: billiard, bowling, curling, kulečník, kuželky,metaná, pétanque, rybářský sport, šachy a šipky.