Cestovní pojištění Generali

Cestovní pojištění Generali nabízí tři produkty - Mini, Standard a Exklusiv - lišící se rozsahem krytých rizik. Produkt Exklusiv patří mezi komplexní produkty a obsahuje:

SJEDNAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ GENERALI SE SLEVOU 15%

 • krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)
 • nonstop asisteční linka v češtině
 • úrazové pojištění
 • pojištění zavazadel
 • pojištění odpovědnosti za škodu

Přehled pojistného plnění a maximálních limitů pojistného plnění:

Pojistný program Limity plnění
Mini Standard Exklusiv
Pojištění léčebných výloh 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč
- zubní ošetření 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč
- repatriace 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč
- přivolání opatrovníka 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč
Úrazové pojištění
- trvalé následky - 500 000 Kč 500 000 Kč
- smrt následkem úrazu 500 000 Kč 500 000 Kč
Pojištění zavazadel
- na všechny škody na zavazadlech - - 30 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu
- na zdraví - - 1 000 000 Kč
- na majetku 1 000 000 Kč
- finanční náhrada 50 000 Kč

Lze si připojistit vyšší krytí pro léčebné výlohy a repatriaci - navýší na dvojnásobek maximální pojistnou částku.

Cestovní pojištění Generali lze sjednat:

 • pro cesty po celém světě včetně USA a Kanady do 365 dnů
 • pro cesty turistické i pracovní
 • při provozování rekreačních sportů
 • při provozování nebezpečných a zimních sportů s připojištěním Sportovec

Pojištění nelze sjednat:

 • při provozování rizikových a profesionálních sportů

Pojištění Sportovec - rozšiřuje rizika krytá léčebnými výlohami o zimní sporty (např. lyžování, snowboarding), vodní sporty (např. plachtění, rekreační potápění, rafting) a ostatní sporty (např. vysokohorská turistika, cyklokros, jízda na koni, bungeejumping, bojové sporty). Podrobnější členění sportů je v pojistných podmínkách (viz. níže).

Pojištění léčebných výloh

Pojištění léčebných výloh je základní a nejdůležitější součástí cestovního pojištění. Cestovní pojištění Generali nabízí v rámci pojištění léčebných výloh také úhradu repatriace. Z tohoto pojištění jsou hrazeny nezbytné léčebné výlohy vzniklé v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, zejména:

 • lékařské ošetření
 • pobyt v nemocnici
 • léky předepsané lékařem
 • přeprava do nemocničního zařízení
 • repatriace v případě, že pacient nebude moci ze zdravotních důvodů odcestovat do ČR původně plánovaným prostředkem
 • repatriace tělesných ostatků do ČR v případě úmrtí pojištěné osoby

Všechny produkty cestovního pojištění Generali dále obsahují asistenční služby a službu přivolání opatrovníka - pro osobu, která zůstane v zahraničí ze závažného důvodu bez osoby blízké. Hrazeny jsou náklady na cestu a pobyt přivolaného opatrovníka a v případě předčasného nebo pozdějšího návratu ze zahraničí také náklady na cestu i pro pojištěnou osobu.

Úrazové cestovní pojištění

Úrazové pojištění obsahuje pojištění trvalých následků úrazu s lineárním plněním od 0,001 % stupně invalidity (trvalé následky se posuzují ihned, pokud lze ihned určit rozsah stupně invalidity, v ostatních případech se určuje po uplynutí 1 roku od pojistné události). Generali vyplácí procentuelní část z pojistné částky dle stupně invalidity. V případě úmrtí pojištěné osoby v důsledku úrazu se vyplatí pojistná částka obmyšleným osobám.

Pojištění zavazadel

Pojištění osobních věcí a zavazadel se vztahuje se na věci, které si pojištěný vzal s sebou do zahraničí k osobní potřebě nebo které si v zahraničí pořídil. Pojištění se vztahuje na poškození či zničení věci živelnou událostí, vodou z vodovodního zařízení nebo na krádež věci vloupáním.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na škodu vzniklou během pobytu v zahraničí při činnosti v běžném občanském životě a provozování turistické či sportovní činnosti. Pojistnou událostí je škoda vzniklá na zdraví, na majetku a finanční náhrada za ušlý zisk. Pojistná ochrana se nevztahuje na škodu vzniklou pojištěnému nebo osobám blízkým pojištěnému.