Škoda

Poškození zdraví, majetkových hodnot nebo jiných zájmů vyjádřená v peněžních jednotkách. Pojistnou událostí se stává jen tehdy, jestliže událost, kterou byla škoda způsobená, odpovídá dohodnutým nebo jinak stanoveným pojistným podmínkám, má tedy pojistné krytí.