ČSOB pojišťuje domácnosti podle nového Obč. zákoníku

ČSOB pojišťovna

ČSOB pojišťovna začala v předstihu od 1.12.2013 jako první uplatňovat podmínky nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) v pojištění domácnosti.

Změny v pojištění domácnosti

1) Nové pojistné podmínky

Od 1.12.2013 jsou v platnosti nové Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů 2014 (VPP PMO 2014). Těmito pojistnými podmínkami se řídí všechny smlouvy na pojištění nemovitosti (pojištění staveb) sjednané od 1.12.2013. Pojistné podmínky nově v úvodu obsahují obecné informace, které shrnují nejdůležitější informace o ČSOB pojišťovně, pojistné smlouvě a podmínkách pojištění majetku a pojištění odpovědnosti v rámci produktu DOMOV 2014.

2) nové pojmy v pojištění nemovitosti a staveb

  • Pojištění staveb (nově) = pojištění nemovitosti (dříve)
  • Budova (nově) = nemovitost (dříve)
  • Pojištěný majetek (nově) = pojištěná věc (dříve)
  • Pojištění odpovědnosti za újmu (nově) = pojištění odpovědnosti za škodu (dříve)
  • Odpovědnost (nově) = odpovědnost za škodu (dříve)
  • Újma způsobená na zdraví nebo usmrcením (nově) = škoda na zdraví nebo usmrcením (dříve)
  • Kalkulace k pojištění majetku (nově) = nabídka pojištění (dříve)
  • Nemajetková újma (nově) způsobená neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti člověka a z nich vyplývající peněžitou náhradu nemajetkové újmy.