Časté dotazy | Pojištění nemovitosti

Jak mám správně stanovit pojistnou částku?

K určení pojistné částky vaší nemovitosti můžete použít znalecký posudek. Pokud není k dispozici, pomůže vám s jejím určením vyškolený poradce.

V případě pojištění nemovitosti by pojistná částka měla odpovídat hodnotě, za kterou byste v tomto čase a na stejném místě postavili stejnou stavbu, jakou si chcete pojistit.

Co potřebuji ke sjednání pojištění a jak nejlépe ho mohu sjednat?

Při sjednávání pojištění nejste zatěžován většinou zbytečnou administrativou. Nebudete potřebovat výpis z katastru nemovitostí, kolaudační rozhodnutí ani stavební povolení v případě rozestavěné nemovitosti.

Sjednat pojištění je možno přímo na pobočkách pojišťoven nebo si můžete předem domluvit setkání s poradcem.

Co všechno lze pojistit v rámci pojištění nemovitosti?

 • rodinný dům
 • bytový dům
 • rekreační chalupa nebo chata
 • garáž
 • příslušenství staveb (ploty, bazény, skleníky apod.)
 • movité věci, sloužící k výstavbám, opravám nebo rekonstrukcím (stavební materiál, dočasné objekty umístěné na staveništi atd.)

Nemovitost lze pojistit, i pokud je ve výstavbě.

Proti jakým rizikům jsem pojištěním nemovitosti chráněn?

Základní pojištění se zpravidla vztahuje na škody způsobené:

 • požár, výbuch, úder blesku
 • vichřice, krupobití
 • pád stromů nebo stožárů
 • tíha sněhu nebo námrazy
 • voda z vodovodních nebo kanalizačních potrubí
 • zemětřesení
 • odcizení nebo úmyslné poškození (vandalismus)

Proč si sjednávat doplňkové připojištění?

Pokud se nemovitost nenachází v záplavové oblasti, je možné využít pojištění na rizika povodně a záplavy. Nachází-li se ovšem objekt v záplavové oblasti, ve které v posledních několika letech byla opakovaně „velká voda“, tato skutečnost může mít vliv na výši pojistného, v některých případech i sjednání pojištění s výlukou pojistného nebezpečí povodeň - záplava. Důvodem je, že pojištění slouží jako ochrana proti nahodilým událostem a ne jako pokrytí pravidelně se opakujících jevů.

Na čem závisí výše pojistného?

Výše pojistného závisí na výši pojistné částky; stanovené výši limitu pojistného plnění; výši sjednané spoluúčasti; míře rizika vzniku povodně nebo záplavy v místě, kde se nemovitost nachází.