Vysvětlení pojmů | Pojištění domácnosti

Rizikové (neživotní) pojištění

Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, úrazu, případně pojištění jiných zájmů. Charakteristický rys - není zřejmé, jestli daná událost vznikne, kdy a v jakém rozsahu.

Riziko

Představuje možnost poškození či ztráty, které mohou být majetkové, finanční, morální nebo zdravotní. Mohou být nahraditelné, ale existují i takové, které nahradit nelze. Zároveň je přirozenou snahou tato rizika minimalizovat.

Soupojištění

Představuje primární rozdělení rizika. Jeho podstatou je horizontální dělení rizika mezi více pojistitelů, kteří odpovídají za své podíly z celkového rizika.

Věci zvláštní hodnoty

  • věci umělecké hodnoty (obrazy, grafická a sochařská díla, výrobky ze sklad, kerammiky a porcelánu, ručně vázané koberce, gobelíny apod.), jejichž hodnota není dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou kvalitou a autorem díla,
  • věci historické hodnoty, tj. věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají vztah k historii, historické osobě či události apod.,
  • starožitnosti, tj. věci zpravidla starší než 100 let, které mají taktéž uměleckou hodnotu, případně chrakter unikátu,
  • sbírky.

Výluky z pojištění

Věci nebo rizika, které jsou vyňaty z pojistného krytí. Škody na nich či jimi způsobené pojišťovna nebude hradit. Některé z nich nelze připojistit za zvýšené pojistné.