Vysvětlení pojmů | Pojištění nemovitosti

Nová cena

Cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu.

Podpojištění

Stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je nižší, než je pojistná hodnota pojištěného majetku.

Pojistná náhrada

Peněžní vyjádření škody resp. újmy z pojistné události, které uhradila pojišťovna dle pojistné smlouvy. Výška se určuje dle likvidačních zásad pro jednotlivé druhy pojistných produktů a dle platných právních a celních přepisů.

Škoda

Poškození zdraví, majetkových hodnot nebo jiných zájmů vyjádřená v peněžních jednotkách. Pojistnou událostí se stává jen tehdy, jestliže událost, kterou byla škoda způsobená, odpovídá dohodnutým nebo jinak stanoveným pojistným podmínkám, má tedy pojistné krytí.

Nadpojištění, přepojištění

Nesmí nastat - jednalo by se o stav, kdy pojistná částka, dohodnutá v pojistné smlouvě je větší, než pojistná hodnota pojištěného předmětu

Regres

Postih ze strany pojišťovny, značící právo pojišťovny na náhradu částek, které vyplatila z pojištění majetku nebo odpovědnosti za škody. Tato práva mohou směřovat vůči pojištěnému, nebo vůči třetím osobám, jestliže porušili své povinnosti a pokud toto porušení mělo vliv na zvětšení rozsahu pojistné události, způsobil-li pojištěný škodu následkem opilosti, atd.

Více...