Jak je to se zdravotním pojištěním v zemích EU?

Optimální je cestovat do zemí EU, EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) či Švýcarska s Evropským průkazem zdravotního pojištění (EHIC) a komerčně pojištěn. Pokud má klient sjednáno cestovní zdravotní pojištění, je na jeho úvaze a na situaci, zda při ošetření v zahraničí předloží EHIC, nebo doklad o tomto sjednaném komerčním pojištění.

Český pojištěnec, který se v případě potřeby čerpání zdravotní péče prokáže průkazem EHIC, má na účet své zdravotní pojišťovny nárok na poskytnutí nezbytné zdravotní péče za stejných podmínek jako místní pojištěnci. Nezbytnou péčí se přitom míní veškerá péče, jejíž poskytnutí je nezbytné z lékařského hlediska, s přihlédnutím k povaze nemoci a očekávané délce pobytu. Podmínkou však je, že vyhledá zdravotnické zařízení napojené na veřejný systém, což může být někdy problém. Úhradu poskytnuté péče za něj provede zdravotnickému zařízení místní zdravotní pojišťovna ve stejných cenách, jako by platila za vlastní pojištěnce, a náklady přeúčtuje pacientově české zdravotní pojišťovně. Je ale třeba zmínit, že v některých zemích je pravidlem přímá úhrada poskytnuté péče pacientem a až následné refundování zaplacené částky místní pojišťovnou – např. u ambulantních ošetření.

Případné poplatky, doplatky a různé formy spoluúčasti nejsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny a nese je pacient, stejně jako je nesou místní pojištěnci. Z veřejného zdravotního pojištění nelze hradit rovněž repatriaci do republiky. Pacient, který má sjednané komerční připojištění pro cesty do zahraničí, může tyto výdaje následně uplatnit u pojišťovny, kde si pojištění sjednal.

U komerčního připojištění je podstatné vědět, zda je sjednáno pouze na péči nehrazenou na průkaz EHIC (péče v privátním zařízení, repatriace, spoluúčast, poplatky), nebo jde o kompletní cestovní připojištění, které pokrývá vše. I tak ale nárok bývá omezen částkou maximálního plnění, dále může vylučovat onemocnění, se kterými se pacient již léčí, nebo některé příčiny úrazů, např. při sportu atd. Výhodou komerčního pojištění je asistenční služba, která by měla být klientovi nápomocná a také garantuje zdravotnickému zařízení úhradu nákladů. V případě, že klient asistenční službu nekontaktoval, vystaví zdravotnické zařízení fakturu přímo jemu nebo bude požadovat úhradu v hotovosti, a on se až následně obrátí na komerční pojišťovnu, která jej pojistila.