Pojištění staveb (nemovitosti) – Česká podnikatelská pojišťovna

Produktová nabídka – pojištění staveb ČPP

Pojištění staveb DOMEX od ČPP poskytuje v nejnižší variantě pojistnou ochranu proti široké skupině živelních pojistných nebezpečí včetně úniku vody z vodovodních a odpadních rozvodů. Střední varianta obsahuje navíc připojištění proti odcizení a vandalismu s přiměřeným limitem a také připojištění odpovědnosti za újmu. Nejvyšší varianta je určená klientům, kteří požadují komplexní pojištění včetně pojištění povodně a záplavy a s nadstandardním limitem pro pojištění odcizení a vandalismu (limit lze dále navýšit).

Pro pojištění domu jsou vhodné všechny nabízené varianty. Pro pojištění bytu financovaného hypotékou je dostatečná varianta nižší, která splňuje standardní požadavky bank pro účely vinkulace. Pokud zvolíte variantu nižší, doporučujeme připojistit odpovědnost za újmu (tzv. pojistka na blbost) včetně odpovědnosti vlastníka nebo nájemce nemovitosti. Doporučení se týká zejména bytových jednotek v bytových domech, dále rodinných domů v řadové zástavbě a domů nacházejících se v těsné blízkosti okolních domů a veřejných prostorů a komunikací.

Pojištění nemovitosti ČPP lze sjednat jako samostatné pojištění či společně s pojištěním domácnosti nebo pojištěním odpovědnosti a asistence na jedné smlouvě.

Víte, že pojištění staveb ČPP získáte se slevou 35 %?

35%

Pojištění staveb ČPP se slevou nejméně 35 % při sjednání online na Srovnavac.cz. Porovnejte si u nás svou smlouvu na pojištění staveb s ostatními pojišťovnami a zjistěte, kolik ušetříte!

Porovnat nabídky pojišťoven


POJIŠTĚNÍ STAVEB ČPP nižší střední vyšší
Požár obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vichřice, krupobití obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Přímý úder blesku obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Výbuch obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pád letadla obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Únik vody (vodovodní škoda) obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Krádež vloupáním, loupež lze připojistit obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Poškození při pokusu o vloupání lze připojistit obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Mráz (na vodovodu a topném systému) obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Tíha sněhu, námrazy obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Sesuv hornin, zemin, lavin obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pád stromů, stožárů a jiných předmětů obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Zemětřesení obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Náraz dopravního prostředku obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Znečistění kouřem obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Rázová vlna nadzvukových letadel obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Povodeň, záplava lze připojistit lze připojistit obsahuje zdarma
Přepětí, nepřímý úder blesku obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Škoda na elektromotoru (zkrat) obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Skla all-risk (rozbití skel z nepojištěné příčiny) obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vandalismus lze připojistit obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vystoupnutí vody z odpadního potrubí obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Zatečení atmosférických srážek obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Ztráta vody lze připojistit lze připojistit obsahuje zdarma
Poškození fasády ptactvem nebo hlodavci obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Asistenční služby lze připojistit obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pojištění odpovědnosti občana lze připojistit obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti lze připojistit lze připojistit lze připojistit

CO VÁM POJISTÍ ČPP v rámci pojištění staveb?

Pojištění staveb ČPP lze sjednat pro objekty udržované a v dobrém technickém stavu, nacházející se na území České republiky. Pojištění nemovitosti se vztahuje na hlavní budovu, vedlejší stavby a vedlejší prostory a rovněž na stavební materiál, umístěný uvnitř i vně hlavní nebo vedlejší stavby, mechanizace a zařízení staveniště sloužící k výstavbě, rekonstrukci nebo opravám pojištěných budov. Vedlejší stavby lze pojistit i samostatně. Pojištění nemovitosti ČPP umožňuje za příplatek sjednat doplňková pojištění náhrady ztráty vody (vodné, stočné) a poškození nebo odcizení zahradní architektury. Z pojištění nemovitosti ČPP hradí i škody na vestavěném nábytku a kuchyňských linkách (s výjimkou zabudovaných elektrospotřebičů, ty je možné pojistit v rámci pojištění domácnosti), jejich hodnota musí být započítána do pojistné částky nemovitosti. ČPP umožňuje pojistit vždy pouze celou nemovitost, nelze pojistit jen část nemovitosti odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu pojištěného (neplatí v případě pojištění bytu).

Víte, že ČPP odměňuje klienty beze škod dodatečným bonusem?

30%

Patříte mezi klienty, kteří nemají škody? Pak právě Vy máte šanci získat bonus ČPP 30 % a zlevnit tak svoje pojištění bytu nebo domu. Jak na to? Jednoduše, bonus 5 % získáváte automaticky za každý rok bez škody! Maximální výše bonusu je 30 %.

tip pro Vás

Rodinný dům, rekreační objekt obývaný trvale nebo přechodně

Rodinný dům je stavba pro bydlení, v níž je více než polovina podlahové plochy všech místností a prostorů určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty a nejvýše jedno podzemní (sklep) a dvě nadzemní podlaží (tj. přízemí a 1. patro) a podkroví. Chalupa, chata je objekt sloužící k rekreaci (obývaný přechodně, nikoliv trvale).

tip pro Vás

Byt v osobním vlastnictví, družstevní byt

Pojistná hodnotou dle ČPP je cena na znovupostavení bytu (tj. nová cena; může se lišit od tržní ceny bytu). Pojištěným je vždy vlastník bytu, v případě družstevního bytu tedy bytové družstvo. Pojištění bytu ČPP se vztahuje na škody vzniklé v bytové jednotce, ve vedlejších prostorech náležejících k bytu (např. sklep) a na společných částech domu (ve výši spoluvlastnického podílu k bytu v osobním vlastnictví).

tip pro Vás

Samostatná garáž

Garáž lze pojistit v rámci pojištění nemovitosti ČPP samostatně bez pojištění hlavní budovy. Lze pojistit garáž jakéhokoliv typu, pokud je stavebně dokončená a v dobrém technickém stavu. Při pojištění spolu s hlavní budovou musí být samostatná garáž započítána do hodnoty vedlejších staveb.

tip pro Vás

Vedlejší stavby a vedlejší prostory

Vedlejší stavby a vedlejší prostory lze pojistit samostatně v rámci pojištění staveb ČPP. K pojištění vedlejších a drobných staveb starších 50 let je nutné doložit aktuální fotodokumentaci, případně znalecký posudek, ne starší jednoho roku.

Víte, že vedlejší stavbu můžete u ČPP pojistit samostatně bez hlavní budovy?

TIP

Chcete pojistit samostatně bazén, dílnu nebo jinou vedlejší stavbu? ČPP jako jedna z mála pojišťoven umožňuje pojistit vedlejší stavbu bez pojištění hlavní budovy.

Vedlejší stavby rodinného domu nebo rekreačního objektu zahrnují stavby určené k užívání s budovou hlavní, spojené se zemí pevným základem, které se nacházejí na stejném pozemku jako hlavní budova (např. garáž, dílna, kůlna, stodola, oplocení včetně pojezdové brány, septik, studna, pergola, altán, bazén, opěrná zeď, fotovoltaická elektrárna), technická zařízení určená k užívání s hlavní nebo vedlejší stavbou (např. plynový zásobník, čistírna odpadních vod, čerpadlo jako součást bazénu, popř. studny). Vedlejší prostory bytu zahrnují: nebytové prostory ve vlastnictví pojištěného, které se nacházejí ve stejné budově jako pojištěný byt (např. samostatný sklep, komora, garáž).

tip pro Vás

Fotovoltaická elektrárna (FVE)

Pojištění staveb ČPP umožňuje v rámci produktu DOMEX pojistit fotovoltaickou elektrárnu, která je součástí hlavní nebo vedlejší stavby. Pojištění lze sjednat pouze s fyzickými osobami bez ohledu, zda jsou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích či nikoli. FVE se pojišťuje jako vedlejší stavba a hodnota musí být stanovena nad rámec hodnoty domu. FVE nelze pojistit samostatně, vždy musí být pojištěna současně s trvale obývanou hlavní stavbou. FVE umístěné na přechodně (rekreačně) obývané stavbě ČPP standardně neumožňuje. Česká podnikatelská pojišťovna vyžaduje doložení fotodokumentaci pojišťované FVE!

tip pro Vás

Pojištění mobilního domu (pojištění mobilhausu)

Mobilní domy lze pojistit v rámci pojištění DOMEX dvěma možnými způsoby: 1) mobilní dům pevně spojen se zemí pevným základem: mobilní dům se pojistí jako rodinný dům příp. rekreační objekt podle obalenosti, zda je využíván k trvalému bydlení nebo pouze přechodně (rekreačně) 2) mobilní dům není pevně spojen se zemí pevným základem: mobilní dům se pojistí jako samostatná vedlejší stavba. Mobilní dům, který není spojen se zemí pevným základem, nelze pojistit pro případ škod odcizením a vandalismem. Místo pojištění, kde je umístěn pojišťovaný mobilní dům, musí být přesně definováno v pojistné smlouvě! Vybavení (movité věci) mobilního domu lze standardně připojistit v rámci pojištění domácnosti DOMEX.

tip pro Vás

Budova, byt ve výstavbě nebo v rekonstrukci

Budova ve výstavbě (novostavba) se pojišťuje vždy na hodnotu budovy po dokončení, tj. rozpočtovanou částku uvedenou v projektové dokumentaci výstavby nebo rekonstrukce. Pro pojištění budovy ve výstavbě, resp. pojištění budovy v rekonstrukci ČPP poskytne jednorázovou slevu 50 % za podmínky roční splátky pojistného (nelze platit pololetně nebo čtvrtletně). Slevu lze získat na základě platného stavebního nebo obdobného povolení, které je nutné doložit při podpisu pojistné smlouvy.

Víte, že pojištění nemovitosti ve výstavbě ČPP je s mimořádnou slevou?

50%

Pojištění domu nebo bytu ve výstavbě u nás získáte se slevou 50 %!

Sleva 50 % pro budovu ve výstavbě nebo v rekonstrukci je jednorázová (platí pro první rok trvání pojištění). I v dalších letech pak můžete u nás získat atraktivní slevy!

JAK URČIT POJISTNOU ČÁSTKU při sjednání pojištění staveb ČPP?

Pojistná částka musí odpovídat hodnotě budovy, bytu v nových cenách, tj. dle aktuálních nákladů na znovupostavení budovy, bytu srovnatelných parametrů (tzv. reprodukční hodnota; může se lišit od tržní hodnoty nemovitosti).

Pojistnou částku stanoví na vlastní odpovědnost pojistník resp. vlastník budovy. Pokud bude pojistná částka nižší než skutečná (reprodukční) hodnota, může pojišťovna při pojistné události snížit pojistné plnění z důvodu podpojištění. Ke stanovení pojistné částky lze použít rovněž znalecký odhad (ne starší 1 roku).

Stanovení pojistné částky bytu: ČPP počítá do plošné výměry bytu všechny místnosti, jak obytné, tak vedlejší, které tvoří příslušenství bytu (např. sklep, komora).

Stanovení pojistné částky budovy: ČPP počítá zastavěnou plochu všech nadzemních i podzemních podlaží (venkovní rozměry, nikoliv vnitřní) budovy, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou tato podlaží využívána k bydlení, tj. včetně podkroví nebo půdního prostoru a sklepů. Pouze u rekreačních objektů se zastavěnou plochou 1. nadzemního podlaží maximálně 80 m2 se počítá zastavěná plocha podkroví nebo půdního prostoru započítává pouze tehdy, je-li k obývání vhodná více než ½ plochy obytného podkroví.

Porovnat nabídky pojišťoven


Asistenční služby ČPP pojištění staveb

Pojištění domácnosti ČPP obsahuje zdarma asistenční služby DOMÁCÍ ASISTENCE, které jsou klientům k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce. Asistenční služby lze využít v následujících situacích:

  • zabouchnutí nebo mechanické zablokování dveří
  • ztráta klíčů
  • havárie, porucha či jiná nouzová situace v pojištěné stavbě
  • řešení právních sporů souvisejících s Vaším bydlením (správní řízení, spory s dodavateli služeb apod.)
nižší střední vyšší
Domácí asistence PLUS (výjezd zámečníka nebo řemeslníka, práci max. 60 minut, materiál) lze připojistit úhrada až 2 000 Kč na asistenční zásah úhrada až 2 000 Kč na asistenční zásah
Právní asistence ZÁKLADNÍ (telefonní konzultace v právních sporech (náhrada újmy, nájemní právo, sousedské právo) lze připojistit lze připojistit lze připojistit
Právní asistence PLUS (telefonní konzultace v rozsahu základní právní asistence, zprostředkování služeb advokáta, úhrada právního zastoupení u soudu až 10.000 Kč (max. 1 spor / rok)) lze připojistit lze připojistit lze připojistit

Asistenční služby jsou poskytovány bez spoluúčasti, náklady do výše uvedených limitů hradí ČPP.

Asistenční služby nejsou poskytovány v rámci pojištění rekreačních staveb.

Spoluúčast na škodě

Spoluúčast Sleva
základní 500 Kč 0 %
varianta 1 1 000 Kč 5 %
varianta 2 5 000 Kč 11 %
varianta 3 10 000 Kč 15 %

ČPP nabízí v rámci pojištění staveb 4 varianty spoluúčasti, které se uplatňují na všechny škody z pojištění staveb. Pouze připojištění odpovědnosti se sjednává bez spoluúčasti na škodě.

Bonus za bezeškodný průběh

Za každý rok bez škody poskytne ČPP slevu 5% z ceny pojištění, nejvýše 30%. Bonus lze získat rovněž při přechodu od jiné pojišťovny, podmínkou je doložit bezeškodný průběh.

Bezeškodný průběh 0-23
měsíců
24-35
měsíců
36-47
měsíců
48-59
měsíců
60-71
měsíců
72 a více
měsíců
Sleva 0% 5% 10% 15% 20% 30%

Splátky pojistného

Česká podnikatelská pojišťovna poskytuje v pojištění staveb slevu 6 % za roční splátky a 4 % za pololetní splátky pojistného. Lze zvolit také čtvrtletní placení pojistného. Minimální výše splátky je 500 Kč.

Možnosti placení pojistného: bankovní převod, poštovní poukázka.

Poskytujeme následující slevy

Sleva až 35% za sjednání online

Sleva až 15% za spoluúčast

Bonus až 30% za bezeškodný průběh pojištění

Sleva 6 % resp. 4 % při ročním resp. pololetním placení pojistného

Sleva 50% pro budovu ve výstavbě

Sleva až 13% za pojištění staveb, domácnosti, odpovědnosti a asistence v jedné smlouvě

Poznámka: Některé slevy lze sčítat.

Možnosti připojištění k pojištění domácnosti ČPP

tip pro Vás

Pojištění odpovědnosti za újmu občana (tzv. pojistka na blbost)

Příklady škod: vytopení sousedů chybnou obsluhou zařízení (vyteklá pračka) jiným pochybením pojištěného, pád květináče z balkónu, děti při hře rozbijí okno nebo poškodí zaparkované auto souseda, při jízdě např. na kole, kolečkových bruslích, na lyžích zraníte jiného cyklistu, bruslaře, lyžaře, chováte zvíře (např. psa, kočku), které někoho pokouše nebo způsobí dopravní nehodu vběhnutím do vozovky.

Spolupojištěné osoby: osoby trvale žijící ve společné domácnosti (manžel/ka, registrovaný partner/ka, druh/družka, děti vč. nevlastních nejvýše do 26 let jejich věku, osoby příbuzné v linii přímé).

Škoda na životě, zdraví, na věci a jiná majetková škoda
Limity plnění Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Újma na zdraví 2 000 000 Kč 4 000 000 Kč 6 000 000 Kč
Újma na majetku 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč 3 000 000 Kč
Následná finanční újma 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč 3 000 000 Kč
Rozsah pojištění odpovědnosti za újmu
Výkon povolání, podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti lze připojistit lze připojistit lze připojistit
Regresní nároky uplatněné zdravotní pojišťovnou obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Provoz domácnosti a jejího zařízení obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Činnosti v běžném občanském životě obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Zábava a rekreační sport (cyklistika, lyžování atd.) obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Škody způsobené drobným, domácím zvířetem (mimo výdělečnou činnost) obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Používání malých nemotorových plavidel včetně windsurfingu lze připojistit lze připojistit lze připojistit
Jezdectví na koni (mimo závodní činnost) obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Používání zbraní (mimo výkonu práva myslivosti) obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Výpomoc cizích osob v domácnosti obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Výpomoc cizích osob při opatrování dítěte nebo zvířete obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Územní platnost pojištění
Česká republika obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Evropa obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma

Pojištění odpovědnosti se sjednává bez spoluúčasti.

tip pro Vás

Pojištění odpovědnosti za újmu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti

Příklady škod: vytopení sousedů v důsledku vady stavebních součástí (únik vody z radiátorů, ucpané odpadní rozvody apod.), pád sněhu ze střechy, neodklizený sníh na chodníku před Vaším domem, zřícení plotu, pád stromu nebo jeho části (např. suchá větev) stojícího na Vašem pozemku apod.

Toto připojištění nelze u ČPP sjednat samostatně bez pojištění občanské odpovědnosti!

Škoda na životě, zdraví, na věci a jiná majetková škoda
Limity plnění Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Újma na zdraví 2 000 000 Kč 4 000 000 Kč 6 000 000 Kč
Újma na majetku 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč 3 000 000 Kč
Následná finanční újmu 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč 3 000 000 Kč
Rozsah pojištění odpovědnosti za újmu
Vlastnictví, pronájem nemovitosti, svépomocné stavební práce obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vlastnictví nemovitosti ve výstavbě nebo v rekonstrukci obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Odpovědnost za újmu na pronajaté věci (byt, dům) obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Výpomoc cizích osob při stavebních pracích obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Cizí osoby pověřené stavebním dozorem obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Cizí osoby pověřené údržbou domu, chodníků obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Územní platnost pojištění
Česká republika obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Evropa obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma