Pojištění staveb (nemovitosti) – Česká podnikatelská pojišťovna

Produktová nabídka – pojištění staveb ČPP

Produkt platný od 1.8.2022. Pojištění nemovitostí a staveb DOMEX od ČPP je jeden z nejlepších produktů na trhu, se kterým budete mít jistotu, že máte pojištěno všechno, co pojišťovna nabízí. Tři nabízené varianty totiž obsahují stejný rozsah krytí, liší se pouze výše limitů pro jednotlivé věci. K pojištění nemovitosti je automaticky kalkulována i rozsáhlá asistenční služba. U všech variant je možné připojistit pojištění záplavy a povodně, stejně tak jako občanskou odpovědnost. Pojištění odpovědnosti u ČPP nejen kryje celou rodinu, ale obsahuje i pojištění odpovědnosti z vlastnictví všech nemovitostí na území ČR.

Pojištění staveb lze sjednat jako samostatné pojištění či společně s pojištěním domácnosti nebo pojištěním odpovědnosti a asistence na jedné smlouvě.

  Porovnejte pojištění nemovitosti přehledně

Nejširší rozsah pojištění

U ČPP jste automaticky pojištěni na riziko: požár; výbuch; přímý úder blesku do pojištěné věci; pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části; vichřice; krupobití; sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin; zemětřesení; sesuv nebo zřícení sněhových lavin; pád stromů, stožárů nebo jiných věcí; tíha sněhu a námrazy; aerodynamický třesk; kouř; únik kapaliny z technického zařízení; náraz vozidla; mráz na vodovodním a topném systému; zpětné vystoupení vody z odpadního potrubí

nižší Mini střední Opti vyšší Maxi
Hlavní stavba do výše pojistné částky do výše pojistné částky do výše pojistné částky
vedlejší stavba - 250 000 Kč 250 000 Kč
Povodeň záplava lze připojistit lze připojistit lze připojistit
Odcizení věcí krádeží nebo loupeží, vandalismus 50 000 Kč 300 000 Kč bez limitu
Výrobky k opravám, výstavbě či rekonstrukci 20 000 Kč 150 000 Kč 350 000 Kč
Stavební materiál, dočasné stavby 50 000 Kč 250 000 Kč 350 000 Kč
Poškození nebo zničení elektronických a strojních zařízení z jiných příčin 10 000 Kč 50 000 Kč 150 000 Kč
Skla z jiných příčin 10 000 Kč 100 000 Kč 300 000 Kč
Zahradní architektura 10 000 Kč 30 000 Kč 150 000 Kč
Náhrada ztráty vody 10 000 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč
Poškození nebo zničení živočišnými škůdci 10 000 Kč 20 000 Kč 80 000 Kč
Atmosférické srážky 10 000 Kč 50 000 Kč bez limitu
Graffiti 10 000 Kč 50 000 Kč bez limitu
Havárie rozvodů 10 000 Kč 20 000 Kč 30 000 Kč

CO VÁM POJISTÍ ČPP pojišťovna?

Pojištění staveb ČPP lze sjednat pro objekty udržované a v dobrém technickém stavu, nacházející se na území České republiky. Pojištění nemovitosti se vztahuje na hlavní budovu, vedlejší stavby a vedlejší prostory a rovněž na stavební materiál, umístěný uvnitř i vně hlavní nebo vedlejší stavby, mechanizace a zařízení staveniště sloužící k výstavbě, rekonstrukci nebo opravám pojištěných budov. Vedlejší stavby lze pojistit i samostatně. Pojištění nemovitosti ČPP obsahuje v ceně pojištění náhrady ztráty vody (vodné, stočné) a poškození nebo odcizení zahradní architektury. Z pojištění nemovitosti ČPP hradí i škody na vestavěném nábytku a kuchyňských linkách (s výjimkou zabudovaných elektrospotřebičů, ty je možné pojistit v rámci pojištění domácnosti), jejich hodnota musí být započítána do pojistné částky nemovitosti. ČPP umožňuje pojistit vždy pouze celou nemovitost, nelze pojistit jen část nemovitosti odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu pojištěného (neplatí v případě pojištění bytu).

Rodinný dům, rekreační objekt obývaný trvale nebo přechodně

Rodinný dům je stavba pro bydlení, v níž je více než polovina podlahové plochy všech místností a prostorů určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty a nejvýše jedno podzemní (sklep) a dvě nadzemní podlaží (tj. přízemí a 1. patro) a podkroví. Chalupa, chata je objekt sloužící k rekreaci (obývaný přechodně, nikoliv trvale).

Byt v osobním vlastnictví, družstevní byt

Pojistná hodnotou dle ČPP je cena na znovupostavení bytu (tj. nová cena; může se lišit od tržní ceny bytu). Pojištěným je vždy vlastník bytu, v případě družstevního bytu tedy bytové družstvo. Pojištění bytu ČPP se vztahuje na škody vzniklé v bytové jednotce, ve vedlejších prostorech náležejících k bytu (např. sklep) a na společných částech domu (ve výši spoluvlastnického podílu k bytu v osobním vlastnictví).

Samostatná garáž

Garáž lze pojistit v rámci pojištění nemovitosti ČPP samostatně bez pojištění hlavní budovy. Lze pojistit garáž jakéhokoliv typu, pokud je stavebně dokončená a v dobrém technickém stavu. Při pojištění spolu s hlavní budovou musí být samostatná garáž započítána do hodnoty vedlejších staveb.

Vedlejší stavby a vedlejší prostory

Vedlejší stavby a vedlejší prostory lze pojistit samostatně v rámci pojištění staveb ČPP. K pojištění vedlejších a drobných staveb starších 50 let je nutné doložit aktuální fotodokumentaci, případně znalecký posudek, ne starší jednoho roku.

Vedlejší stavby rodinného domu nebo rekreačního objektu zahrnují stavby určené k užívání s budovou hlavní, spojené se zemí pevným základem, které se nacházejí na stejném pozemku jako hlavní budova (např. garáž, dílna, kůlna, stodola, oplocení včetně pojezdové brány, septik, studna, pergola, altán, bazén, opěrná zeď, fotovoltaická elektrárna), technická zařízení určená k užívání s hlavní nebo vedlejší stavbou (např. plynový zásobník, čistírna odpadních vod, čerpadlo jako součást bazénu, popř. studny). Vedlejší prostory bytu zahrnují: nebytové prostory ve vlastnictví pojištěného, které se nacházejí ve stejné budově jako pojištěný byt (např. samostatný sklep, komora, garáž).

Fotovoltaická elektrárna (FVE)

Pojištění staveb ČPP umožňuje v rámci produktu DOMEX pojistit fotovoltaickou elektrárnu, která je součástí hlavní nebo vedlejší stavby. Pojištění lze sjednat pouze s fyzickými osobami bez ohledu, zda jsou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích či nikoli. FVE se pojišťuje jako vedlejší stavba a hodnota musí být stanovena nad rámec hodnoty domu. FVE nelze pojistit samostatně, vždy musí být pojištěna současně s trvale obývanou hlavní stavbou. FVE umístěné na přechodně (rekreačně) obývané stavbě ČPP standardně neumožňuje. Česká podnikatelská pojišťovna vyžaduje doložení fotodokumentaci pojišťované FVE!

Pojištění mobilního domu (pojištění mobilhausu)

Mobilní domy lze pojistit v rámci pojištění DOMEX dvěma možnými způsoby: 1) mobilní dům pevně spojen se zemí pevným základem: mobilní dům se pojistí jako rodinný dům příp. rekreační objekt podle obalenosti, zda je využíván k trvalému bydlení nebo pouze přechodně (rekreačně) 2) mobilní dům není pevně spojen se zemí pevným základem: mobilní dům se pojistí jako samostatná vedlejší stavba. Mobilní dům, který není spojen se zemí pevným základem, nelze pojistit pro případ škod odcizením a vandalismem. Místo pojištění, kde je umístěn pojišťovaný mobilní dům, musí být přesně definováno v pojistné smlouvě! Vybavení (movité věci) mobilního domu lze standardně připojistit v rámci pojištění domácnosti DOMEX.

Budova, byt ve výstavbě nebo v rekonstrukci

Budova ve výstavbě (novostavba) se pojišťuje vždy na hodnotu budovy po dokončení, tj. rozpočtovanou částku uvedenou v projektové dokumentaci výstavby nebo rekonstrukce. Pro pojištění budovy ve výstavbě, resp. pojištění budovy v rekonstrukci ČPP poskytne jednorázovou slevu 50 % za podmínky roční splátky pojistného (nelze platit pololetně nebo čtvrtletně). Slevu lze získat na základě platného stavebního nebo obdobného povolení, které je nutné doložit při podpisu pojistné smlouvy.

JAK URČIT POJISTNOU ČÁSTKU při sjednání pojištění staveb ČPP?

Pojistná částka musí odpovídat hodnotě budovy, bytu v nových cenách, tj. dle aktuálních nákladů na znovupostavení budovy, bytu srovnatelných parametrů (tzv. reprodukční hodnota; může se lišit od tržní hodnoty nemovitosti).

Pojistnou částku stanoví na vlastní odpovědnost pojistník resp. vlastník budovy. Pokud bude pojistná částka nižší než skutečná (reprodukční) hodnota, může pojišťovna při pojistné události snížit pojistné plnění z důvodu podpojištění. Ke stanovení pojistné částky lze použít rovněž znalecký odhad (ne starší 1 roku).

Stanovení pojistné částky bytu: ČPP počítá do plošné výměry bytu všechny místnosti, jak obytné, tak vedlejší, které tvoří příslušenství bytu (např. sklep, komora).

Stanovení pojistné částky budovy: ČPP počítá zastavěnou plochu všech nadzemních i podzemních podlaží (venkovní rozměry, nikoliv vnitřní) budovy, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou tato podlaží využívána k bydlení, tj. včetně podkroví nebo půdního prostoru a sklepů. Pouze u rekreačních objektů se zastavěnou plochou 1. nadzemního podlaží maximálně 80 m2 se počítá zastavěná plocha podkroví nebo půdního prostoru započítává pouze tehdy, je-li k obývání vhodná více než ½ plochy obytného podkroví.

Asistenční služby ČPP pojištění staveb

Pojištění domácnosti ČPP obsahuje rozšířené asistenční služby DOMÁCÍ ASISTENCE, které jsou klientům k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce. Asistenční služby lze využít v následujících situacích:

 • zabouchnutí nebo mechanické zablokování dveří
 • ztráta klíčů
 • havárie, porucha či jiná nouzová situace v pojištěné stavbě
 • porucha domácího spotřebiče
Domácí asistence plus
Vznik nouzové situace (zprostředkování služby a vyslání technika) zdarma
Příjezd a odjezd technika na/z místa pojištění zdarma
Časově neomezená práce technika spojená s odstraňováním poruchy zdarma
Úhrada použitého materiálu zdarma
Uvedení domácnosti do původního stavu po zásahu řemeslníka zdarma
Porucha domácího spotřebiče zdarma
Likvidace včelích rojů, vosích a sršních hnízd zdarma
IT konzultace zdarma
Počet asistovaných událostí v jednom pojistném roce 3
Náklady na jednu asistovanou událost 3 000 Kč

Asistenční služby jsou poskytovány bez spoluúčasti, náklady do výše uvedených limitů hradí ČPP.

Pojištění odpovědnosti za újmu občana (tzv. pojistka na blbost)

Příklady škod: vytopení sousedů chybnou obsluhou zařízení (vyteklá pračka) jiným pochybením pojištěného, pád květináče z balkónu, děti při hře rozbijí okno nebo poškodí zaparkované auto souseda, při jízdě např. na kole, kolečkových bruslích, na lyžích zraníte jiného cyklistu, bruslaře, lyžaře, chováte zvíře (např. psa, kočku), které někoho pokouše nebo způsobí dopravní nehodu vběhnutím do vozovky.

Spolupojištěné osoby: osoby trvale žijící ve společné domácnosti (manžel/ka, registrovaný partner/ka, druh/družka, děti vč. nevlastních nejvýše do 26 let jejich věku, osoby příbuzné v linii přímé).

Co pojišťovna z pojištění odpovědnosti úhradí

 • újmu na jmění včetně následné finanční újmy z toho vyplývající
 • čistou finanční újmu do výše 10 % z limitu pojistného plnění
 • újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení včetně následné finanční újmy z toho vyplývající, duševní útrapy a újmy na přirozeném právu člověka

Široký rozsah krytí za odpovědnost občana v běžném občanském životě v souvislosti s:

 • vedením domácnosti a provozem jejího zařízení
 • výkonem pracovní činnosti (nikoliv podnikatelské či jiné výdělečné činnosti)
 • držbou nemovité věci (všech Vašich nemovitostí!)
 • činnostmi při rekreaci a zábavě
 • provozováním sportovní činnosti
 • jízdou na koni
 • vlastnictvím a provozováním malého plavidla
 • vlastnictvím a používáním zbraní držených na základě povolení, mimo výkon práva myslivosti
 • vlastnictvím nebo opatrováním zvířat
 • vlastnictvím nebo provozem rádiem řízených modelů

Volitelný limit od 2 do 20 mil. Kč s nulovou spoluúčastí.

Toto připojištění lze u ČPP sjednat samostatně bez pojištění domácnosti či nemovitosti!

PŘIPOJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOST VLASTNÍKA. Pokud pronajímáte byt či dům je možné si odpovědnost svých nájemníků zajistit tímto šikovným připojištěním.

Výhodné pojištění stavby, pojištění domácnosti, odpovědnosti a asistence na jedné pojistné smlouvě

Česká podnikatelská pojišťovna si váží Vaší důvěry, proto při pojištění více produktů na pojistné smlouvě získáte výrazné slevy. Rádi Vám připravíme kalkulaci dle Vašich požadavků.

Splátky pojistného

Česká podnikatelská pojišťovna poskytuje nejvýhodnější tarif s roční platbou pojistného. Lze zvolit také pololetní či čtvrtletní placení pojistného. Minimální výše splátky je 500 Kč.

Smlouvu je možné uzavřít zaplacením, není tedy nutné nic podepisovat, nikam chodit.