Všeobecné pojistné podmínky

Úprava podmínek pojištění konkrétního pojistitele, která podléhá schválení orgánem státního dozoru nad pojišťovnictvím. Jejich povinný obsah stanoví §13 zákona o pojišťovnictví. Tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy.