Zajišťovací provize

Je část zajistného, příspěvek zajistitele pojistiteli na úhradu jeho správních nákladů. Tento příspěvek je dán procentem (od 5 - 35 % není-li dohodnuto jinak), které je většinou pevné, ale existuje i pohyblivá sazba.

  • Nepodmíněná = franšíza, která se v každém případě odpočítává z náhrady škody. V ČR je totožná se spoluúčastí.
  • Odečítací (excedentní) = pojišťovna při pojistné náhradě nižší než je stanovená franšíza neposkytuje náhradu vůbec, pokud je náhrada vyšší než sjednaná franšíza, uhradí se jen rozdíl, tedy excedent (zůstatek) mezi celkovou stanovenou náhradou a franšízou.
  • Podmíněná (integrální) = pojišťovna neposkytuje pojistné plnění, pokud náhrada dosahuje výše dohodnuté franšízy, jestliže je náhrada vyšší než sjednaná franšíza, pak poskytuje pojistné plnění v plné výši stanovené náhrady bez jakékoliv srážky.