Cestovní pojištění AXA - platnost pojištění v oblastech s koronavirus COVID-19

Cestovní pojištění AXA Asistance

AXA pojišťovna a její cestovní pojištění bude krýt i náklady na léčení, případně repatriaci zpět do ČR, způsobené koronavirem, a to i v případě, že klienti do dané oblasti vycestovali poté, kdy Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce nedoporučila do dané oblasti cestovat.

Sjednání cestovního pojištění AXA Assistance s 50% slevou

Vzhledem k mimořádné situaci vyvolané koronavirem bychom vás chtěli informovat, že cestovní pojištění kryje náklady na léčení, případně repatriaci zpět do ČR, způsobené koronavirem, a to i v případě, že klienti do dané oblasti vycestovali poté, kdy Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce nedoporučila do dané oblasti cestovat.

Pokud má klient zakoupen zájezd, letenky nebo další služby cestovního ruchu do oblastí zasažených koronavirem, měl by se obrátit na prodejce, případně leteckou společnost, u nichž si tyto služby pořídil. Pojištění storna se nevztahuje na události, které nastaly v důsledku epidemiologické situace v cílové zemi.

Nad rámec pojistných podmínek hradíme i pojistné události, které nemají přímou souvislost s koronavirem, a které nastaly klientům, kteří do dané oblasti vycestovali i poté, kdy Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nebo Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce nedoporučila do dané oblasti cestovat. To se týká všech rizik sjednaných v rámci cestovního pojištění s výjimkou pojištění storna.

Na případy, kdy se klient bez zdravotních komplikací dostane v zahraničí do karantény, se cestovní pojištění nevztahuje. V takovém případě však nad rámec stávajících pojistných podmínek automaticky prodloužíme dobu pojištění, a to po dobu nezbytně nutnou pro návrat klienta do České republiky. Těmto klientům poskytneme právní pomoc související s uplatněním nároků na vymáhání těchto vícenákladů.

Doporučujeme klientům, aby dbali zásad předběžné opatrnosti a potenciálně rizikovým oblastem se vyhýbali, protože v případě mimořádné situace může být technicky obtížné zajistit nutnou zdravotní asistenci (například při nutnosti repatriace klienta do České republiky v případě zvýšených bezpečnostních opatření na státních hranicích).