Havarijní pojištění Axa pojišťovna

Produktová nabídka havarijního pojištění Axa pojišťovna

Přehled produktů GO MINI GO KLASIK GO MAXI
Odcizení obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Střet se zvěří obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Živelné škody obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
vandalismus obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Havárie - obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pojištění do plné ceny vozidla GAP - - obsahuje zdarma


Porovnat nabídky pojišťoven

Rozsah havarijního pojištění AXA

KRYJE: odcizení vozidla s přiděleným evidenčním číslem České republiky či jeho částí krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením a poškození nebo zničení vozidla v důsledku nárazu na jakoukoli překážku, střet s jiným účastníkem silničního provozu, střet se zvěří, pád stromů, stožárů, skal, zemin a jiných předmětů, které nejsou součástí pojištěného vozidla, dále požár, výbuch, blesk, krupobití, vichřice, sesuv půdy nebo lavin, povodeň, záplava, voda z vodovodních zařízení a zásah cizí osoby.

NEKRYJE: škody způsobeny poškozením či zničením pneumatik, pokud nedošlo současně i k jinému poškození vozidla, ze kterého vznikla pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění a dětskou autosedačku - posuzováno jako zavazadlo a je nutné připojištění.

Územní platnost

Havarijní pojištění s územní platností : geografické území Evropy a Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.

Spoluúčast na škodě

Sjednaná výše spoluúčasti se sníží o 2 000 Kč v případě, že si při opravě vozidla ve smluvním servisu. U havarijního pojištění AXA je možné získat slevu za spoluúčast mladého řidiče. V případě, že v době nehody řídila pojištěné vozidlo osoba mladší 25 let, která není držitelem vozidla, zvyšuje se spoluúčast o 5 000 Kč k původně sjednané výši.

Spoluúčast Minimálně
varianta 1 5% 5 000 Kč
varianta 2 10% 10 000 Kč
varianta 3 2 000 Kč fixní spoluúčast
varianta 4 25 000 Kč fixní spoluúčast

Zabezpečení vozidel

  • do 100 000 Kč - mechanické zabezpečení
  • od 100 001 Kč do 600 000 Kč - imobilizér nebo mechanické zabezpečení (pevně spojené s karoserií) nebo alarm s blokováním funkcí
  • od 600 000 Kč do 1 500 000 Kč - imobilizér + mechanické zabezpečení nebo alarm s blokováním funkcí

Bonusy

Pokud jezdíte bez nehod, získáte každý rok bonus (slevu) z pojistného, který může dosáhnout až 60 %. Bonus přebíráme i od jiných pojišťoven, pokud jeho existenci můžete věrohodně doložit.

Možnosti připojištění

Pojištění skel (včetně zadního a bočních skel).

Slouží pro případ poškození, zničení nebo krádeže všech skel jakoukoliv náhodnou událostí, ke které došlo samostatně, tj. bez škody na dalších částech vozidla. Spoluúčast je 1 000 Kč není započítávána, pokud využijete smluvní servis AXA pojišťovny. Je nutná fotodokumentace, v opačném případě se spoluúčast zvyšuje až na 50%.

Limity pojistného plnění pro připojištění skel Roční pojistné
10 000 Kč 790 Kč
20 000 Kč 1 390 Kč
40 000 2 790 Kč

Úrazové pojištění řidiče či dopravovaných osob

Toto připojištění slouží k eliminaci důsledků úrazu přepravovaných osob v pojištěném MV, kterého následkem je smrt nebo trvalá invalidita. Pojištěnými osobami jsou řidič a osoby dopravované vozidlem. Pojistná částka je pro každou přepravovanou osobu:

  • za smrt následkem úrazu 500 000 Kč
  • za trvalé následky úrazu 1 000 000 Kč

Cena připojištění pro osobní vozidla do 6 sedadel – 690 Kč/rok a Osobní vozidla 7 až 9 sedadel – 1 090 Kč/rok, úrazové připojištění pouze pro řidiče je za 490 Kč ročně.

Pojištění GAP - plnění do nové ceny vozidla

Z pojištění GAP je v případě pojistné události hrazen finanční rozdíl mezi pořizovací cenou pojištěného vozidla dle faktury a mezi pojistným plněním nepřevyšující obecnou cenu vozidla k datu pojistné události. Pojištění GAP se vztahuje pouze na nová vozidla, a to osobní motorová nebo lehká užitková vozidla s největší povolenou hmotností do 3 500 kg s maximálním počtem míst k sezení 9, jejichž pořizovací cena je minimálně 150 000 Kč včetně DPH. Pojištění GAP je v pojistné smlouvě sjednáno vždy pouze jako součást havarijního pojištění balíčku GO MAXI, a to na dobu 3 let. po uplynutí této doby pojištění GAP zaniká a sjednaný balíček GO MAXI se mění na balíček GO KLASIK. Pojištění GAP taktéž zaniká zánikem havarijního pojištění.

Připojištění náhradního vozidla AXA pojišťovny

Připojištění náhradního vozidla se vztahuje na úhradu nákladů za pronájem náhradního vozidla za poškozené vozidlo uvedené v pojistné smlouvě následkem dopravní nehody (příp. odcizení), a to do výše celkového limitu pojistného plnění 10 000 Kč, maximálně však po dobu 10 kalendářních dnů za jedno pojistné období. Pojištění se sjednává bez spoluúčasti za 300 Kč ročně.

Všeobecné pojistné podmínky ke stažení