Dávky penzijního připojištění - druhy penzí

Ve smlouvě o penzijním připojištění můžete sjednat několik různých typů dávek (penzí), které Vám mohou být po splnění stanovených podmínek vypláceny. Rozumné je sjednat všechny druhy penzí, neboť nezakládají žádné platby navíc.

Při ukončení penzijního připojištění výplatou starobní penze (sjednává se povinně), budete pobírat měsíčně částku vypočtenou z Vašeho účtu u penzijního fondu doživotně.

Pokud si zvolíte ve smlouvě výsluhovou penzi, budete mít možnost po 15 letech (180 měsíčních příspěvcích) žádat o vyplacení až 50 % všech naspořených prostředků, aniž byste přišli o státní příspěvky a výnosy z nich (nově lze žádat o výsluhovou penzi opakovaně).

Pozůstalostní penze bude v případě sjednání vyplácena oprávněné osobě uvedené ve smlouvě. Invalidní penze je vyplácena pouze v případě, že byl účastníkovi penzijního připojištění přiznán plný invalidní důchod.

Níže naleznete podrobné informace k jednotlivým druhům dávek a k způsobům výplaty naspořených prostředků v různých fázích "života" Vaší smlouvy o penzijním připojištění.

Druhy penzí v rámci penzijního připojištění

Druh penze Popis dávky
Starobní penze povinná Nárok účastníka na starobní penzi vzniká dnem,v němž účastník dosáhl 60 let věku (dle Penzijního plánu č.1 to bylo 50 let věku) a splnil-li podmínku placení příspěvku na penzijní připojištění po dobu 60 kalendářních měsíců a nepobírá invalidní penzi. Maximální možná pojištěná doba není zákonem stanovena. Starobní penzi resp. její výši určuje celkový objem naspořených příspěvků – pocházejících od účastníka, třetí osoby (např. zaměstnavatele), ze státních příspěvků a z výnosů penzijního fondu. Dávky vyplácí penzijní fond ve lhůtách dohodnutých dle penzijního plánu a po dohodě s účastníkem. Ze zákona je od roku 2000 povinná starobní penze doživotní.
Výsluhová penze Nárok účastníka na výluhovou penzi vzniká, pokud byla sjednána, platil-li příspěvky po dobu 180 kalendářních měsíců a do doby vzniku nároku na starobní penzi zbývá doba delší než 1 rok. Výsluhová penze představuje maximálně 50 % naspořených příspěvků - účastník, třetí osoby, zaměstnavatele, státní příspěvky a výnosy z hospodaření fondu, dle sjednaného plánu. Dávky vyplácí penzijní fond ve lhůtách dohodnutých dle penzijního plánu a po dohodě s účastníkem. Ze zákona není sjednání výsluhové penze povinné.
Invalidní penze Podmínkou nároku po novele zákona není dosažení věku, ale přiznání plného invalidního důchodu ze správy důchodového pojištění. Nárok účastníka na invalidní penzi vzniká účastníkovi, pokud byla sjednána ve smlouvě a kterému byl přiznán výše uvedený invalidní důchod z důchodového systému a platil příspěvky před přiznáním plného invalidního důchodu po dobu alespoň 36 kalendářních měsíců a dosud nepobírá starobní penzi. Invalidní penzi určuje celý objem naspořených příspěvků účastníkem, třetí osobou, zaměstnavatelem, státní příspěvky a výnosy z hospodaření fondu dle sjednaného plánu. Dávky vyplácí penzijní fond ve lhůtách dohodnutých dle podmínek penzijního plánu a po dohodě s účastníkem. Ze zákona není její sjednání povinné.
Pozůstalostní penze Nárok na pozůstalostní penzi vzniká, pokud byla sjednána, oprávněným osobám určeným ve smlouvě v případě úmrtí účastníka, který platil příspěvky minimálně 3-5 let a dosud nepobíral starobní ani invalidní penzi. Pozůstalostní penzi určuje celý objem naspořených příspěvků účastníkem, třetí osobou, zaměstnavatelem, státní příspěvky a výnosy z hospodaření fondu dle sjednaného plánu. Dávky vyplácí penzijní fond ve lhůtách dohodnutých dle podmínek penzijního plánu a po dohodě s účastníkem. Ze zákona není její sjednání povinné.