Ukončení smlouvy o penzijním připojištění výplatou prostředků

Při řádném ukončení smlouvy o penzijním připojištění máte možnost zvolit si způsob výplaty Vámi naspořených prostředků. Pokud budete penzijní připojištění ukončovat jednorázovým vyrovnáním (tento způsob výplaty volí až 97 % všech účastníků penzijního připojištění), obdržíte veškeré naspořené prostředky po uplynutí výpovědní lhůty. Pokud se tedy rozhodnete pro tento způsob ukončení smlouvy o penzijním připojištění, tak k datu výpovědi ukončete i platbu Vašeho příspěvku, aby se dále neprodlužovala doba výplaty.

Pokud by došlo k ukončení penzijního připojištění předčasně, tj. před splněním zákoně daných podmínek, tak Vám budou prostředky vyplaceny tzv. odbytným (pokud byly příspěvky hrazeny alespoň pod dobu 12 kalendářních měsíců). V tomto případě obdržíte všechny Vámi naspořené prostředky, příspěvky třetích osob a jejich zhodnocení. Státní příspěvky budou vráceny Ministerstvu financí.

Výplata prostředků penzijního připojištění

Druh penze Popis dávky
Jednorázové vyrovnání Náleží účastníkovi za podmínek stanovených v penzijním plánu místo penze. Podmínkou je dosažení věku 60 let a placení příspěvků min. po dobu 60 měsíců (podle starého penzijního plánu to bylo 50 let věku a min. 48 naspořených měsíců). Výpovědní lhůta je dvouměsíční a počíná běžet 1. dnem následujícího měsíce po doručení žádosti. Jednorázové vyrovnání určuje celý objem naspořených příspěvků účastníkem, třetí osobou, zaměstnavatelem, státní příspěvky a výnosy z hospodaření fondu dle sjednaného plánu. Z výplaty jednorázového vyrovnání se daní pouze výnosy, a to 15 %.
Odbytné Vyplácí se účastníkovi penzijního připojištění v případě, že platil příspěvky alespoň po dobu 12 kalendářních měsíců a jehož penzijní připojištění zaniklo výpovědí. Pokud účastník zemřel, vyplácí se oprávněným osobám určeným ve smlouvě anebo dle zákona o dědictví osobám, které určí notář. Odbytné je vypláceno ve výši vložených příspěvků účastníka, případných zaměstnavatelských příspěvků a podílu na výnosech z hospodaření penzijního fondu z těchto prostředků. Vyžádané státní příspěvky se vrací zpět Ministerstvu financí, výnosy ze státních příspěvku zůstávají penzijnímu fondu. Při výplatě odbytného jsou výnosy a zaměstnavatelské příspěvky daněny 15%.
Zmrazení, konzervace smlouvy Jedná se o přerušení smlouvy. Účastník může požádat o zmrazení smlouvy po zaúčtování min. 36 kalendářních splátek. Délka trvání konzervace není omezena. Některé penzijní fondy možnost zakonzervování neposkytují. Účastník zažádá o zmrazení smlouvy formou písemné žádosti vždy k poslednímu dni měsíce, přičemž od prvního dne následujícího měsíce je smlouva zakonzervována. Příklad: žádost o přerušení smlouvy k 31.10.2010 formou zmrazení, smlouva je zakonzervována od 1.11.2010 a účastník na ní nesmí zaspílat příspěvky. Příspěvky evidované na zakonzervované smlouvě se v průběhu trvání zmrazení zhodnocují. Účastník po zakonzervování původní smlouvy může uzavřít smlouvu novou u jiného penzijního fondu s platností od 1.11.2010 dle platného zákona a penzijního plánu daného penzijního fondu. Na tuto smlouvu účastník pobírá státní příspěvky a může mu na ni přispívat zaměstnavatel. Účastník může v budoucnu svou aktivní smlouvu u jiného penzijního fondu zrušit a vrátit se k původní zakonzervované smlouvě formou písemné žádosti o zrušení konzervace např. k 31.3.201, tzn. , že od 1.4.2011 je smlouva aktivní a účastník na ni může zasílat příspěvky. Pozor! Účastník nemůže novou smlouvu zrušit převodem na zakonzervovanou smlouvu.
Reinvestice na novou smlouvu Reinvestice znamená převedení alespoň části prostředků z původní ukončené smlouvy na novou (následnou) smlouvu ve stávajícím penzijním fondu. Výhody reinvestice spočívají ve zrychlení výplaty naspořených prostředků, resp. ukončení smlouvy bez výpovědní lhůty a nastavení splatnosti naspořených prostředků na nejbližší termín od ukončení smlouvy. Poplatek za výplatu odbytného (v případě, že je smlouva u penzijního fondu méně než 5 let) je po zaplacení klientem přeúčtován na novou smlouvu jako příspěvek klienta.