Doba placení pojistného

Doba, po kterou trvá povinnost pojistníka hradit pojistné k uzavřené pojistné smlouvě. U povinného ručení se obvykle jedná o dobu neurčitou se zákonnou šestitýdenní výpovědní lhůtou.