Pojištění staveb (dříve pojištění nemovitosti) – Maxima pojišťovna

Produktová nabídka – pojištění staveb Maxima

Pojištění staveb MAXDOMOV od Maxima pojišťovny nabízí nadstandardní pojistné krytí již v základní variantě. Střední varianta s dvojnásobnými limity pro odcizení a včetně připojištění odpovědnosti za újmu (lze vyjmout) poskytuje nejlepší poměr cena/výkon. Nejvyšší varianta se řadí svým komplexním rozsahem krytí a vysokými limity plnění mezi nejlepší nabídky pojištění staveb na trhu, navíc za velmi příznivou cenou. Maxima pojišťovna pojistí také budovy ve výstavbě (nezkolaudované) nebo v rekonstrukci i nemovitosti s hypotékou (s možností vinkulace pojistné smlouvy ve prospěch banky).

Pojištění nemovitosti lze sjednat jako samostatné pojištění nebo spolu s pojištěním domácnosti a pojištěním odpovědnosti za újmu na jedné smlouvě.


Porovnat nabídky pojišťoven


POJIŠTĚNÍ STAVEB MAXIMA
Stavby obydlené trvale
Stavby obydlené přechodně (rekreačně)
nižší střední vyšší
Požár obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vichřice, krupobití obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Přímý úder blesku obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Výbuch obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pád letadla obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Únik vody (vodovodní škoda) obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Krádež vloupáním, loupež obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Poškození při pokusu o vloupání obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Mráz (na vodovodním, topném systému) obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Tíha sněhu, námrazy obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Sesuv půdy, lavin obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Zřícení skal, zemin obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pád stromů, stožárů, jiných předmětů obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Zemětřesení obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Náraz dopravního prostředku obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Znečistění kouřem obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Rázová vlna nadzvukových letadel obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Povodeň, záplava lze připojistit lze připojistit obsahuje zdarma
Přepětí, nepřímý úder blesku obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Škoda na elektromotoru (zkrat) obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Skla all-risk (rozbití skel z jakékoliv příčiny) obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vandalismus obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vandalismus - sprejerství obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vystoupnutí vody z odpadního potrubí lze připojistit lze připojistit obsahuje zdarma
Zatečení atmosférických srážek obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Ztráta vody lze připojistit lze připojistit obsahuje zdarma
Poškození fasády ptactvem nebo hlodavci obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Asistenční služby obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti lze připojistit obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pojištění odpovědnosti za škodu lze připojistit obsahuje zdarma obsahuje zdarma

CO VÁM POJISTÍ Maxima pojišťovna v rámci pojištění staveb?

Pojištění staveb Maxima lze sjednat pro nemovitosti nacházející se na území České republiky. Maxima umožňuje pojistit stavbu (rodinný dům, chatu, chalupu, byt) do hodnoty 10 mil Kč bez prohlídky místa pojištění. Pojištění nemovitosti se vztahuje na hlavní budovu včetně stavebních součástí a venkovních přípojek, vedlejší stavby a rovněž na stavební materiál, mechanizaci a zařízení staveniště ve (spolu) vlastnictví pojištěného sloužící k výstavbě, rekonstrukci nebo opravám pojištěných budov.

Z pojištění nemovitosti Maxima se nehradí škody na vestavěném nábytku a kuchyňských linkách, jejich hodnota musí být započítána do pojistné částky domácnosti. Maxima pojišťovna umožňuje pojistit vždy pouze celou nemovitost, nelze pojistit jen část nemovitosti odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu pojištěného (neplatí v případě pojištění bytu).

Nová cena pojištěné budovy

Pojištění staveb Maxima se sjednává vždy na novou cenu, tj. cenu na znovupostavení stejné nebo srovnatelné budovy v aktuálních cenách stavebních materiálů a stavebních prací.

Stavební materiál a stavební techniku ve vlastnictví pojištěného, sloužící k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci, pojišťuje Maxima pojišťovna na časovou cenu.

tip pro Vás

Rodinný dům, rekreační objekt obývaný trvale nebo přechodně

Rodinný dům je stavba pro bydlení s maximálně 3 bytovými jednotkami, spojená se zemí pevným základem, v níž je nejméně polovina podlahové plochy všech místností určena k bydlení.

Chalupa nebo chataje dle Maxima pojišťovny objekt sloužící k rekreaci (obývaný přechodně, nikoliv trvale).

tip pro Vás

Byt v osobním vlastnictví, družstevní byt

Pojistná hodnotou dle Maxima pojišťovny je cena na znovupostavení bytu (tj. nová cena; může se lišit od tržní ceny bytu). Pojištěným je vždy vlastník bytu, v případě družstevního bytu tedy bytové družstvo. Pojištění bytu se vztahuje na škody vzniklé v bytové jednotce, ve vedlejších prostorech náležejících k bytu (např. balkón, lodžie, sklep, garáž) a na společných částech domu (ve výši spoluvlastnického podílu k bytu v osobním vlastnictví).

tip pro Vás

Samostatná garáž v osobním vlastnictví

Garáž je jediný typ vedlejší stavby, kterou lze pojistit v rámci pojištění staveb Maxima samostatně bez pojištění hlavní budovy. Garáž může být samostatně stojící, řadová, jednopodlažní nebo dvoupodlažní. Garáž musí být zapsána v katastru nemovitostí jako garáž ve vlastnictví pojištěného. Při pojištění garáže spolu s hlavní budovou musí být garáž započítána do hodnoty vedlejších staveb.

tip pro Vás

Vedlejší stavby a vedlejší prostory

Vedlejší stavby a vedlejší prostory nelze pojistit samostatně v rámci pojištění nemovitosti Maxima. K pojištění vedlejších staveb starších 50 let je třeba doložit aktuální fotodokumentaci, případně znalecký posudek, ne starší jednoho roku.

Vedlejší stavby rodinného domu nebo rekreačního objektu zahrnují: stavby určené k užívání s budovou hlavní, spojené se zemí pevným základem, které se nacházejí na stejném pozemku jako hlavní budova (např. garáž, dílna, kůlna, stodola, oplocení včetně pojezdové brány, septik, studna, skleník, pergola, altán, bazén zapuštěný do země (nikoliv mobilní či nezapuštěný), opěrná zeď, podzemní sklípky)a technická zařízení určená k užívání s hlavní nebo vedlejší stavbou (např. plynový zásobník, čistírna odpadních vod, čerpadlo jako součást bazénu, popř. studny).

Vedlejší prostory bytu zahrnují nebytové prostory ve vlastnictví pojištěného, které se nacházejí ve stejné budově jako pojištěný byt (např. samostatný sklep, komora, garáž).

Víte, že skleník lze pojistit v rámci pojištění staveb Maxima?

TIP

Maxima jako jedna z mála pojišťoven má řešení pro všechny, kteří vlastní skleník na pozemku u svého domu nebo chalupy a chtějí si ho pojistit proti škodám způsobených živlem nebo třeba vandalem. Skleník jako vedlejší stavba je pojištěný v celku, tj. konstrukce včetně skleněných výplní.

Kolik stojí pojistit skleník? Např. skleník v hodnotě 30 000 Kč stojí 88 Kč ročně.

tip pro Vás

Fotovoltaická elektrárna (FVE)

Pojištění staveb Maxima umožňuje pojistit fotovoltaickou elektrárnu, která je součástí hlavní nebo vedlejší budovy. Hodnota FVE musí být započítána podle umístění do pojistné částky hlavní budovy nebo do hodnoty vedlejších staveb.

tip pro Vás

Hroby a náhrobky

Maxima pojišťovna Vám v rámci pojištění staveb umožní připojistit také rodinný hrob nebo náhrobek a to i v případě, pokud se nachází na jiné adrese nebo dokonce v jiné obci. Přesnou adresu (včetně čísla hrobu) je nutné specifikovat ve smlouvě. Předmětem pojištění jsou nadzemní části hrobového příslušenství.

Víte, že hrob lze pojistit v rámci pojištění staveb Maxima?

TIP

Chcete si pojistit rodinný hrob proti škodám způsobeným živlem nebo vandalem? Maxima pojišťovna umožňuje pojistit hrob jako vedlejší stavbu spolu s pojištěním Vašeho domu nebo bytu.

Kolik stojí pojistit hrob? Např. hrob v hodnotě 50 000 Kč stojí 63 Kč ročně k ceně pojištění staveb.

tip pro Vás

Budova, byt ve výstavbě nebo v rekonstrukci

Nemovitost ve výstavbě (novostavba) se pojišťuje vždy na (projektovanou) hodnotu stavby po dokončení. Maxima pojišťovna nevyžaduje, aby ji klient informoval o dokončení kolaudace.

JAK URČIT POJISTNOU ČÁSTKU při sjednání pojištění staveb Maxima?

Pojistná částka musí odpovídat hodnotě budovy nebo bytu v nových cenách, tj. dle aktuálních nákladů na znovupostavení budovy, bytu srovnatelných parametrů (tzv. reprodukční hodnota; může se lišit od tržní hodnoty nemovitosti).

Pojistnou částku si stanoví na vlastní odpovědnost vlastník budovy, bytu. Pokud bude pojistná částka nižší než skutečná (reprodukční) hodnota, může pojišťovna při pojistné události snížit pojistné plnění z důvodu podpojištění. Ke stanovení pojistné částky lze použít rovněž znalecký odhad (ne starší 1 roku).


Porovnat nabídky pojišťoven

Asistenční služby Maxima pojištění staveb

Pojištění staveb Maxima obsahuje zdarma asistenční služby MAXDOMOV, které jsou klientům k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce. Asistenční služby lze využít v následujících situacích: zabouchnutí nebo mechanické zablokování dveří, ztráta klíčů nebo havárie, porucha či jiná nouzová situace v pojištěné stavbě.

nižší střední vyšší
Technická asistence
výjezd zámečníka nebo řemeslníka
práci max. 60 minut
materiál
zorganizování
+ úhrada až 2 000 Kč na asistenční zásah
(max 2 zásahy/rok)
zorganizování
+ úhrada až 2 000 Kč na asistenční zásah
(max 2 zásahy/rok)
zorganizování
+ úhrada až 2 000 Kč na asistenční zásah
(max 2 zásahy/rok)

Spoluúčast na škodě

Maxima pojišťovna nabízí v rámci pojištění nemovitosti 3 varianty spoluúčasti, které se uplatňují na všechny škody z pojištění nemovitosti s výjimkou škod vzniklých povodní, u kterých se podílíte při případné škodě spoluúčastí ve výši 5 %, minimálně však 5 000 Kč.

Spoluúčast Sleva
varianta 1 1 000 Kč 0 %
varianta 2 3 000 Kč 3 %
varianta 3 5 000 Kč 5 %

Bonus za bezeškodný průběh

Pojišťovna Maxima neuplatňuje bonus v pojištění staveb.

Splátky pojistného

Sleva 3 % v případě roční splátky pojistného. Platit lze také pololetně nebo čtvrtletně. Možnosti placení pojistného: bankovní převod, poštovní poukázka.

Poskytujeme následující slevy

Sleva 20% za sjednání online na Srovnavac.cz

Sleva až 5% za spoluúčast na škodě

Bonus 3% při ročním placení pojistného

Poznámka: Slevy se sčítají.

Možnosti připojištění k pojištění staveb Maxima

tip pro Vás

Pojištění odpovědnosti za újmu (dříve pojištění odpovědnosti za škodu)

Pojištění odpovědnosti za újmu sjednané k pojištění staveb Maxima zahrnuje:

Pojištění odpovědnosti vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti. Příklady škod: vytopení sousedů v důsledku vady stavebních součástí (únik vody z radiátorů, ucpané odpadní rozvody apod.), pád sněhu ze střechy, neodklizený sníh na chodníku před Vaším domem, zřícení plotu, pád stromu nebo jeho části (např. suchá větev) stojícího na Vašem pozemku apod.

Pojištění odpovědnosti občana. Příklady škod: vytopení sousedů chybnou obsluhou zařízení (vyteklá pračka), pád květináče z balkónu, děti při hře rozbijí okno nebo poškodí zaparkované auto souseda, při jízdě např. na kole, kolečkových bruslích, na lyžích zraníte jiného cyklistu, bruslaře, lyžaře, chováte zvíře (např. psa, kočku), které někoho pokouše nebo způsobí dopravní nehodu vběhnutím do vozovky.

Spolupojištěné osoby: manžel/manželka, druh/družka, děti do 26 let věku včetně nevlastních žijící ve společné domácnosti.

Limity pojistného plnění Varinata 1 Varinata 2
Újma na zdraví 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč
Újma na majetku 500 000 Kč 1 000 000 Kč
Následná finanční újma 250 000 Kč 500 000 Kč
Rozsah pojištění odpovědnosti Maxima
Vlastnictví nemovitosti, svépomocné stavební práce obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vlastnictví budovy ve výstavbě nebo v rekonstrukci obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Výkon povolání, podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti nehradí se nehradí se
Běžná občanská činnost obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Provoz domácnosti obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Zábava a rekreační sport (cyklistika, lyžování atd.) obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Škody způsobené psem, kočkou, jiným domácím nebo hospodářským zvířetem (mimo výdělečnou činnost) obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Používání malých nemotorových plavidel včetně windsurfingu obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Jezdectví na koni (mimo závodní činnost) obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Držba a používání zbraní obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Výpomoc cizích osob v domácnosti obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Výpomoc jiných osob při stavebních pracích obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Výpomoc jiných osob při opatrování dítěte nebo zvířat obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Výpomoc cizích osob při údržbě domu, chodníků obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Územní platnost pojištění Allianz
Česká republika obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Evropa nehradí se nehradí se

Požadujete nadstandardní limity pro pojištění odpovědnosti?

TIP

Pojištění odpovědnosti Maxima lze sjednat s nadstandardními limity plnění: 4 000 000 Kč / 2 000 000 Kč / 750 000 Kč (varianta 3) nebo 6 000 000 Kč / 3 000 000 Kč / 1 000 000 Kč (varianta 4)

Při sjednání pojištění zadejte do pole Poznámky: „Odpovědnost - varianta 3“ (nebo „varianta 4“).