Pojištění staveb (dříve pojištění nemovitosti) – Allianz pojišťovna

Produktová nabídka – pojištění staveb Allianz

Pojištění staveb od Allianz pojišťovny nabízí v nejnižší variantě pojištění základních živelních nebezpečí včetně odcizení a poškození pachatelem při pokusu o vloupání. Základní varianta je vhodná pro pojištění bytu. Pro pojištění domu je vhodná střední varianta, která automaticky obsahuje pojištění povodně a záplavy pro nemovitosti v 1. povodňovém pásmu a další skupinu pojistných nebezpečí nad rámec nižší varianty. Pro nejnáročnější klienty je určeno pojištění v rozsahu vyšší varianty, které se řadí mezi prémiová pojištění majetku s nadstandardním rozsahem a limity pojistného krytí.

Pojištění nemovitosti lze sjednat jako samostatné pojištění či společně s pojištěním domácnosti nebo pojištěním odpovědnosti za újmu na jedné smlouvě.

Víte, že pojištění nemovitosti Allianz získáte výhodně včetně bonusu?

30%

Pojištění nemovitosti nabízíme s bonusem až 30%, pokud přejdete k Allianz od jiné pojišťovny, kde jste měli sjednané pojištění nemovitosti.

Jenom u nás si můžete pojistit dům s celkovou slevou až 75%! Porovnejte si nabídky!

Porovnat nabídky pojišťoven


POJIŠTĚNÍ STAVEB ALLIANZ
Stavby obydlené trvale
nižší střední vyšší
Požár obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vichřice, krupobití obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Přímý úder blesku obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Výbuch obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pád letadla obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Únik vody (vodovodní škoda) obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Krádež vloupáním, loupež obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Poškození při pokusu o vloupání obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Mráz (na vodovodním, topném systému) nehradí se obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Tíha sněhu, námrazy nehradí se obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Sesuv půdy, lavin nehradí se obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Zřícení skal, zemin nehradí se obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pád stromů, stožárů, jiných předmětů nehradí se obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Zemětřesení nehradí se obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Náraz dopravního prostředku nehradí se obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Znečistění kouřem nehradí se nehradí se obsahuje zdarma
Rázová vlna nadzvukových letadel nehradí se nehradí se obsahuje zdarma
Povodeň, záplava nehradí se lze připojistit lze připojistit
Přepětí, nepřímý úder blesku nehradí se lze připojistit obsahuje zdarma
Škoda na elektromotoru (zkrat) nehradí se lze připojistit obsahuje zdarma
Skla all-risk (rozbití skel z jakékoliv příčiny) nehradí se obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vandalismus nehradí se lze připojistit obsahuje zdarma
Vandalismus - sprejerství nehradí se lze připojistit obsahuje zdarma
Vystoupnutí vody z odpadního potrubí nehradí se lze připojistit obsahuje zdarma
Zatečení atmosférických srážek nehradí se nehradí se obsahuje zdarma
Ztráta vody nehradí se nehradí se obsahuje zdarma
Poškození fasády ptactvem nebo hlodavci nehradí se nehradí se obsahuje zdarma
Asistenční služby obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti lze připojistit obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Pojištění odpovědnosti za škodu lze připojistit obsahuje zdarma obsahuje zdarma

CO VÁM POJISTÍ Allianz pojišťovna v rámci pojištění staveb?

Pojištění staveb Allianz lze sjednat pro nemovitosti nacházející se na území České republiky. Allianz umožňuje pojistit budovu nebo byt do hodnoty 10 mil Kč bez prohlídky místa pojištění. Pojištění nemovitosti se vztahuje na hlavní budovu, vedlejší stavby a vedlejší prostory a rovněž na stavební materiál umístěný uvnitř i vně budovy. Z pojištění nemovitosti Allianz lze hradit i škody na kuchyňských linkách včetně zabudovaných nebo pevně připojených elektrospotřebičů a zabudovaných svítidlech, jejich hodnota musí být započítána do pojistné částky nemovitosti. Allianz umožňuje pojistit celou nemovitost nebo pouze její část odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu pojištěného.

Nová cena x časová cena nemovitosti

Pojištění nemovitosti Allianz se sjednává automaticky na novou cenu pro nemovitosti mladší 30ti let nebo pro nemovitosti starší 30ti let, u kterých proběhla průběžná, popř. celková rekonstrukce v uplynulých 30ti letech.

Nemovitosti starší 30ti let bez provedené rekonstrukce se pojišťují na časovou cenu (do stáří max. 100 let). Časová cena odpovídá nové ceně s odečtením opotřebení 0,5% za 1 rok stáří nemovitosti.

tip pro Vás

Rodinný dům, rekreační objekt obývaný trvale nebo přechodně

Rodinný dům je stavba pro bydlení spojená se zemí pevným základem, v níž je více než polovina podlahové plochy všech místností určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty a nejvýše jedno podzemní (sklep) a dvě nadzemní podlaží (tj. přízemí a 1. patro) a podkroví.

Chalupa je rodinný dům určený k rekreačnímu obývání.

Chata je stavba spojená se zemí pevným základem se zastavěnou plochou max. 80 m2, včetně verand a podsklepených teras.

Pojištění rodinného domu nebo rekreačního objektu zahrnuje rovněž vedlejší stavby (garáž, kolna, zahradní domek, studna, krb) uvedené v pojistné smlouvě.

Trvale x přechodně obývaná nemovitost

Nemovitost se považuje jako přechodně (popř. rekreačně) obývanou, pokud je opuštěna v průměru více než 184 dní v roce. Budova v rekonstrukci, která není po dobu rekonstrukce obývaná, se považuje za trvale obývanou budovu.

tip pro Vás

Byt v osobním vlastnictví, družstevní byt

Pojistná částka bytu se stanoví dle tržní ceny bytu. Pojištěným je vždy vlastník bytu, v případě družstevního bytu tedy bytové družstvo. Pojištění bytu se vztahuje na škody vzniklé v bytové jednotce a ve vedlejších prostorech náležejících k bytu (např. balkón, lodžie, sklep, garáž). U bytu v osobním vlastnictví lze do smlouvy uvést i spoluvlastnický podíl na společných částech (není povinné).

tip pro Vás

Samostatná garáž v osobním vlastnictví

Samostatná garáž je jediný typ vedlejší stavby, kterou lze pojistit v rámci pojištění nemovitosti Allianz samostatně bez pojištění hlavní budovy. Při pojištění garáže spolu s hlavní budovou musí být garáž započítána do hodnoty vedlejších staveb.

tip pro Vás

Vedlejší stavby a vedlejší prostory

Vedlejší stavby a vedlejší prostory nelze pojistit samostatně v rámci pojištění staveb Allianz. Vedlejší stavby jsou pojištěny zdarma v rámci pojištění hlavní budovy ve variantách střední (limit 10% pojistné částky hlavní budovy) a vyšší (limit 15% pojistné částky hlavní budovy). V případě, že uvedené limity nepostačují, lze je navýšit za příplatek. Vedlejší stavby není nutné ve smlouvě specifikovat.

Vedlejší stavby rodinného domu nebo rekreačního objektu zahrnují: stavby určené k užívání s budovou hlavní, spojené se zemí pevným základem, které se nacházejí na stejném pozemku jako hlavní budova (např. garáž, kůlna, stodola, oplocení včetně pojezdové brány, septik, studna, pergola, altán, bazén zapuštěný do země (nikoliv mobilní nebo nezapuštěný), podzemní sklípky), dále technická zařízení určená k užívání s hlavní nebo vedlejší stavbou (např. plynový zásobník, čistička odpadních vod, čerpadlo jako součást bazénu, popř. studny) a zpevněné plochy, tj. venkovní úpravy pozemku s povrchem betonovým, dlážděným nebo asfaltovým (nikoliv povrchy škvárové, štěrkové, pískové, antukové)..

Vedlejší prostory bytu zahrnují: nebytové prostory ve vlastnictví pojištěného, které se nacházejí ve stejné budově jako pojištěný byt, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, dále příslušenství bytu, tj. vedlejší prostory, které se nacházejí mimo vlastní bytovou jednotku (např. samostatný sklep).

tip pro Vás

Budova, byt ve výstavbě nebo v rekonstrukci

Budova ve výstavbě (novostavba) se pojišťuje vždy na (projektovanou) hodnotu stavby po dokončení. Klient je povinen informovat pojišťovnu o dokončení kolaudace resp. zahájení obývání budovy. Po dobu pojištění budovy ve výstavbě neuplatňuje Allianz pojišťovna bonus za bezeškodní průběh.

Víte, že pojištění nemovitosti ve výstavbě Allianz je s mimořádnou slevou?

50%

Pojištění domu, bytu ve výstavbě, určené k trvalému bydlení, nabízíme se slevou 50 %!

Sleva platí po dobu výstavby, max. 5 let. Doba výstavby končí kolaudací stavby nebo počátkem jejího obývání (i jen jedné místnosti), pokud předchází kolaudaci.

Budova v celkové, popř. částečné rekonstrukci se pojišťuje na aktuální hodnotu. Pojistná částka se aktualizuje průběžně dle provedených stavebních úprav. Budovy v rekonstrukci starší 30-ti let se pojišťují na časovou hodnotu. Pokud již proběhly stavební úpravy takového rozsahu, že hodnota budovy odpovídá nové hodnotě, musí být pojistná smlouva přepracována z časové hodnoty na novou hodnotu, aby nedošlo k podpojištění. Pro budovy v rekonstrukci nelze uplatnit slevu pro budovu ve výstavbě.

tip pro Vás

Fotovoltaická elektrárna (FVE)

Pojištění nemovitosti Allianz umožňuje pojistit fotovoltaickou elektrárnu, která je součástí hlavní nebo vedlejší budovy. Hodnota FVE musí být započítána podle umístění do pojistné částky hlavní budovy nebo do hodnoty vedlejších staveb.

JAK URČIT POJISTNOU ČÁSTKU při sjednání pojištění staveb Allianz?

Pojistná částka musí odpovídat hodnotě budovy v nových cenách, tj. dle aktuálních nákladů na znovupostavení budovy srovnatelných parametrů (tzv. reprodukční hodnota; může se lišit od tržní hodnoty). V případě pojištění bytu se pojistná částka rovná tržní hodnotě bytu.

Pojistná hodnota rodinného domu a rekreačního objektu se stanoví v případě pojištění nemovitosti Allianz dle celkové započitatelné plochy, která jesoučtem zastavěné plochy jednotlivých podlaží a užitné (podlahové) plochy obytného podkroví. Zastavěná plocha je obrys obvodových konstrukcí a započítávají se do ní rovněž: uzavřené verandy, zimní zahrady, lodžie, technická přízemí, suterény (podzemní podlaží), průjezd (pokud je s hlavní stavbou stavebně spojen, tj. nad průjezdem jsou místnosti nebo terasa nebo je průjezd propojen dveřmi nebo půdou s hlavní budovou). Dále se mohou (ale nemusí) započítat plochy vedlejších staveb přistavěných k hlavní budově, pokud s ní jsou stavebně spojeny spojovacími dveřmi nebo terasou. Nezapočítávají se, ale jsou pojištěny: balkony, terasy, přiléhající zpevněné plochy, venkovní schodiště spojené s domem. Pojistnou částkou rozestavěné budovy je její cena po dokončení stanovená dle projektové dokumentace.


Porovnat nabídky pojišťoven

Asistenční služby Allianz pojištění nemovitosti

Pojištění staveb Allianz obsahuje zdarma asistenční služby, které jsou k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce. Asistenční služby lze využít v následujících situacích: zabouchnutí nebo mechanické zablokování dveří , ztráta klíčů nebo havárie, porucha či jiná nouzová situace v pojištěné stavbě.

Normal Optimal Exkluziv
Technická asistence
výjezd zámečníka nebo řemeslníka
práci max. 60 minut
materiál
zorganizování
+ úhrada až 2 000 Kč na asistenční zásah
(max 2 zásahy/rok)
zorganizování
+ úhrada až 2 000 Kč na asistenční zásah
(max 2 zásahy/rok)
zorganizování
+ úhrada až 4 000 Kč na asistenční zásah
(max 2 zásahy/rok)
Servis domácích elektrospotřebičů nehradí se nehradí se + úhrada až 4 000 Kč na asistenční zásah
(max 2 zásahy/rok)
Deratizace a dezinfekce nehradí se nehradí se + úhrada až 4 000 Kč na asistenční zásah
(max 2 zásahy/rok)

Spoluúčast na škodě

Allianz pojišťovna nabízí v rámci pojištění staveb 3 varianty spoluúčasti, které se uplatňují na všechny škody z pojištění staveb s výjimkou škod vzniklých povodní (spoluúčast na škodě ve výši 1 %, minimálně však 30 000 Kč) nebo záplavou (spoluúčast na škodě ve výši 5000 Kč).

Spoluúčast Sleva
varianta 1 3 000 Kč 5 %
varianta 2 5 000 Kč 10 %
varianta 3 10 000 Kč 15 %

Bonus za bezeškodný průběh

Za každý rok bez škody poskytne Allianz pojišťovna bonus 5 % z ceny pojištění nemovitosti, celkem max. 30 %. Bonus lze získat rovněž při přechodu od jiné pojišťovny.

Bezeškodný průběh 0-11
měsíců
12-23
měsíců
24-35
měsíců
36-47
měsíců
48-59
měsíců
60 a více
měsíců
Sleva 0% 5% 10% 15% 20% 30%

Splátky

Allianz pojišťovna uplatňuje přirážku 3 % za pololetní splátky a 5 % za čtvrtletní splátky pojištění nemovitosti. Možnosti placení pojistného: bankovní převod, poštovní poukázka, SIPO, inkaso z účtu.

Poskytujeme následující slevy

Sleva až 30% za sjednání online na Srovnavac.cz

Sleva až 15% za spoluúčast na škodě

Bonus až 30% za bezeškodný průběh pojištění

Sleva 50% pro byt, dům ve výstavbě

Sleva 5% za pojištění domácnosti a pojištění staveb v jedné smlouvě

Sleva 7% za jiný produkt u Allianz pojišťovny

Sleva 7% za smlouvu u Allianz penzijní společnosti

Poznámka: Slevy se sčítají.

Možnosti připojištění k pojištění staveb Allianz

tip pro Vás

Pojištění se vztahuje na škody, které způsobíte Vy nebo ostatní členové Vaší domácnosti třetí osobě například vytopením sousedů, pádem sněhu ze střechy pojištěné nemovitosti, neodklizeným sněhem na chodníku před Vaším domem, pádem stromu stojícím na Vašem pozemku, v souvislosti s provozem domácnosti, při zábavě nebo při sportu, chovem zvířete, které způsobí škodu např. pokousáním nebo způsobí dopravní nehodu vběhnutím do vozovky.

Spolupojištěné osoby: osoby trvale žijící ve společné domácnosti (manžel/ka, druh/družka, děti vč. nevlastních).

Limity pojistného plnění Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Újma na zdraví 500 000 Kč 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč
Újma na majetku 500 000 Kč 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč
Následná finanční újma 500 000 Kč 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč
Rozsah pojištění odpovědnosti Allianz
Vlastnictví nemovitosti, svépomocné stavební práce nehradí se obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Vlastnictví budovy ve výstavbě nebo v rekonstrukci nehradí se nehradí se 1 000 000 Kč
Výkon povolání, podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti nehradí se nehradí se nehradí se
Běžná občanská činnost obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Provoz domácnosti obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Zábava a rekreační sport (cyklistika, lyžování atd.) obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Škody způsobené psem (chov 1 psa) nehradí se obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Škody způsobené psem (chov více psů) nebo jiným domácím nebo hospodářským zvířetem nehradí se nehradí se obsahuje zdarma
Používání malých nemotorových plavidel včetně windsurfingu nehradí se obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Jezdectví na koni nehradí se obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Držba a používání zbraní nehradí se nehradí se obsahuje zdarma
Výpomoc cizích osob v domácnosti nehradí se nehradí se obsahuje zdarma
Výpomoc jiných osob při stavebních pracích nehradí se nehradí se obsahuje zdarma
Výpomoc jiných osob při opatrování dítěte nebo zvířat nehradí se nehradí se obsahuje zdarma
Výpomoc cizích osob při údržbě domu, chodníků nehradí se nehradí se obsahuje zdarma
Územní platnost pojištění Allianz
Česká republika obsahuje zdarma obsahuje zdarma obsahuje zdarma
Evropa nehradí se nehradí se obsahuje zdarma

Požadujete nadstandardní limity pro pojištění odpovědnosti?

TIP

Pojištění odpovědnosti Allianz lze sjednat s nadstandardními limity plnění: 5 000 000 Kč nebo 7 000 000 Kč.

Při sjednání pojištění zadejte do pole Poznámky: „Odpovědnost - varianta 4“ (nebo „varianta 5“).