Povinné ručení Generali

Produktová nabídka - povinné ručení Generali

Limity krytí Za škody na majetku Na škody na zdraví Asistenční služby (zdarma) Střet se zvířetem
Základ 35 mil. Kč 35 mil. Kč ANO NE
Komplet 70 mil. Kč 70 mil. Kč ANO ANO
Exkluziv 100 mil. Kč 100 mil. Kč ANO ANO

Produkt KOMPLET je povinné ručení, které kryje i škody způsobené přímým střetem s lesní zvěří. Kryje škody na vozidle do výše 100 000 Kč se spoluúčastí 1000 Kč. Při nehodě je třeba volat Policii ČR nebo Generali asisteční službu. Jsou propláceny faktury ze servisu, nelze hradit rozpečtem. Produkt obsahuje i rozšířenou asistenční službu.

Povinné ručení Exklusiv nabízí navíc zdarma úrazové připojištění sedadla řidiče a náhradní vozidlo na 5 dní v případě havárie vozidla.

MULTIBONUS - pojištění více vozidel na jeden bonus v rodině. Pojišťovna Generali nabízí u povinného ručení možnost kopírování bonusu z aktivní smlouvy u Generali na další smlouvy klienta, případně na manžela nebo manželku (nelze přiznat dalším členům rodiny). Platí pro osobní vozidla s kubaturou vyšší než 1000 ccm.

Asistenční služby Generali

Rozsah asistenčních služeb Asistenční služby (zdarma)
Havárie v ČR příjezd a pomoc asistenční služby (asistenční služby jsou limitovány částkou 2 000Kč) 45 minut
odtažení nepojízdného vozidla ANO
zajištění a uskladnění vozidla až 3 dny
Havárie v zahraničí příjezd a pomoc asistenční služby (asistenční služby jsou limitovány částkou 3 000Kč) 45 minut
odtažení nepojízdného vozidla ANO
zajištění a uskladnění vozidla až 3 dny
odtah nepojízdného vozidla ANO

Možnosti připojištění

Připojištění čelního nebo obvodových skel nabízí Generali pojišťovna k povinnému ručení.

Roční limit pro pojištění Všechna skla
5000 Kč 750 Kč
10 000 Kč 1500 Kč
15 000 Kč 2250 Kč

K povinnému ručení si dále můžete uzavřít úrazové pojištění dopravovaných osob nebo řidiče, pojištění právní ochrany s limitem krytí 200 000 Kč a pojištění náhradního vozidla.

Úrazové pojištění dopravovaných osob se vztahuje na úrazy dopravovaných osob, ke kterým dojde v době trvání pojištění v příčinné souvislosti s provozem vozidla, jejichž následkem je smrt nebo trvalé následky úrazu.

Úrazové pojištění řidiče vozidla se vztahuje na úrazy řidiče, ke kterým dojde v době trvání pojištění v příčinné souvislosti s provozem vozidla, jejichž následkem je smrt nebo trvalé následky úrazu.

Pojištění právní ochrany vlastníka nebo řidiče vozidla poskytuje právní ochranu dojde-li k porušení právní povinnosti pojištěným nebo třetí osobou, které vyvolá potřebu chránit právní zájmy pojištěného např. při porušení povinností, které jsou stanovené právními nebo jinými předpisy, při změně právních poměrů pojištěného apod. Jedná se zejména o úhradu účelně vynaložených nákladů potřebných k uplatnění nároků pojištěného a k jeho obhajobě, výdajů a nákladů vzniklých protistraně v souvislosti se soudním řízením, je-li pojištěný povinen tyto výdaje uhradit apod.

Pojištění náhradního vozidla se vztahuje na úhradu nákladů, vynaložených pojistníkem na nájemné za náhradní vozidlo, pronajaté v důsledku poškození vozidla následkem dopravní nehody. Kryje náklady na nájem náhradního vozidla po dobu opravy vozidla, a to maximálně do výše pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě při dodržení max. denního limitu.

Splátky

Možné je roční, pololetní, čtvrtletní četnost placení.

Bonus a jeho převod

Za každých 12 měsíců přiznán bonus (sleva) 5% z pojistného. Maximální výše 50%. Bonusy je možné převést z jakékoliv pojišťovny. Při vstupu do pojištění se pojišťovna řídí ověřením bonusů dle databáze ČKP.


Kudy dál?