Vysvětlení pojmů | Povinné ručení

Asistence

Komplexní zabezpečení potřeb klienta pojistitelem (tj. pojišťovnou, u které je klient pojištěn) při jeho cestách mimo trvalé bydliště včetně cest do zahraničí. Asistenční služby pomáhají řešit vzniklou situaci zejména při nehodách, kdy je nutné např. obstarat opravu poškozeného vozidla, dopravit cestujícího do hotelu po nehodě, tlumočit do rodného jazyka apod. Některé pojišťovny nabízejí k produktu povinného ručení zdarma nadstandardní či rozšířené asistence, kdy klient získává servis i v případě poruchy vozidla.

Bezeškodní průběh

časové období, vymezené trváním vztahu mezi klientem a pojišťovnou, ve kterém nedošlo k pojistné události, kterou by pojistník (držitel) vozidla zavinil.

Běžné pojistné

Pojistné placené pojistníkem v pravidelných splátkách za dohodnuté období a ve výši stanovené v pojistné smlouvě. Např. Když si klient sjedná povinné ručení ve výši 5000,- Kč s roční splátkou, bude běžné pojistné činit právě těchto 5000,- Kč.

Bonifikace

Laicky řečeno jde v podstatě o zainteresování pojištěného subjektu (klienta pojišťovny) na jeho skutečném škodním průběhu (tj. jakou nehodovost vykazuje). Poskytuje se buď ve formě slevy ze základní výše pojistného. Tento systém by měl být motivačním nástrojem, který cenově zvýhodňuje ohleduplné řidiče na našich cestách. Povinné ručení se pak pro dobré řidiče stává výrazně levnějším než pro ty s častými nehodami.

Bonus

Sleva na pojistném za bezeškodní průběh pojištění (tj. období bez nehod). Měsíce bez nehod jsou klientovi načítány a mohou velmi výrazně ovlivnit výslednou cenu povinného ručení.

ČKP

Česká kancelář pojistitelů je profesionální organizací pojišťoven, kterým bylo uděleno povolení k poskytování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení). Spravuje tzv. garanční fond a poskytuje hraniční pojištění. Provozuje informační středisko a zabezpečuje plnění dalších úkolů vyplývajících ze zákona č. 168/1999 Sb., který tuto problematiku upravuje. Od ledna 2009 aktivně vymáhá dlužné pojistné z důvodu neplacení povinného ručení.

Flotilové pojištění, flotila

Jde o pojištění několika vozidel najednou za zvýhodněných podmínek. Např. u České pojišťovny je možné takto pojistit již 2 a více vozidel. Ve flotilách se obvykle nenačítá bonus za bezeškodní průběh.

Frekvence placení pojistného

Ve smlouvě sjednaný způsob úhrady splátek pojistného. Většina pojišťoven nabízí čtvrtletní, pololetní a roční frekvenci plateb. V případě plateb povinné ručení některé pojišťovny „zvýhodňují“ frekvenci roční oproti častějším splátkám pojistného.

Garanční fond ČKP

Z garančního fondu se poškozenému vyplácí plnění v případě, kde je jeho poškození způsobenou nepojištěnou osobou (resp. vozidlem bez sjednaného povinného ručení). Garanční fond je spravován ČKP a přispívají do něj jednotlivé pojišťovny formou členských příspěvků. Členské příspěvky jsou stanovovány na kalendářní rok dopředu tak, aby byla zabezpečena likvidita garančního fondu ČKP (schopnost hradit splatné nároky poškozených).

Hraniční pojištění

Vyplývá ze zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Toto pojištění se uzavírá při vstupu cizozemského vozidla na území ČR zaplacením pojistného. Takové vozidlo je kryto po dobu 15 dní a plní funkci běžného povinného ručení určeného pro tuzemská vozidla.