Moody´s potvrdila prestižní ocenění PF KB

30.4.2010
Penzijní fond Komerční banky

Ratingová agentura Moody´s potvrdila v polovině května 2010 Penzijnímu fondu KB rating na úrovni Aa1.cz. Jedná se o nejvyšší hodnocení, které může penzijní fond v ČR získat. Výrok o ratingu se opírá především o konzervativní investiční strategii fondu, o jeho efektivní fungování, vyspělou strukturu a vazbu na akcionáře Komerční banky, a.s. - skupinu Société Générale.

Hodnocení bere v úvahu schopnost fondu dostát v rámci svého investičního portfolia svým závazkům vůči účastníkům penzijního připojištění.

Dosažený rating je významným signálem nejen pro zaměstnavatele, uvažující o penzijním připojištění pro své zaměstnance, ale také pro stávající a budoucí účastníky penzijního připojištění. Pro náš fond je udělení ratingu výzvou do budoucna, abychom pro všechny naše klienty tento vysoký standard bezpečně udrželi.

Potvrzujeme, že Moody´s Investors Service ponechává rating pro Penzijní fond KB na stejné úrovni Aa1.cz, jak bylo indikováno. Rating se zabývá schopností fondu vyplatit na požádání současným i budoucím účastníkům hodnotu rovnou nejméně úrovni sumy jejich příspěvků, včetně příspěvků třetích osob a státního příspěvku, stejně jako výnosů, které byly připsány na konci každého účetního období (tj. rovno celkové sumě jejich účastnického účtu). Rating se rovněž věnuje schopnosti fondu uspokojit závazky plynoucí z anuitních závazků v podobě penzí.

Moody´s ratingem hodnotí schopnost fondu dosáhnout každoročně zhodnocení. Pro hodnocení Moody´s využívá analýzu Value at Risk s využitím údajů o historickém chování investic v souvislosti s jejich volatilitou a výnosy. Cílem modelování bylo určit (v rámci 99% intervalu pravděpodobnosti) jaký propad hodnoty aktiv, k finančním závazkům vůči účastníkům, by mohl v rámci roku nastat. Tento propad byl potom převeden do očekávané ztráty, kterou Moody´s hodnotí jako srovnatelnou k očekávané ztrátě cenných papírů se stálým výnosem, ohodnocených ratingem Aa1.cz se splatností do jednoho roku.