Rozhovor s ředitelem fondu k výsledkům PF KB za rok 2009

30.4.2010
Penzijní fond Komerční banky

Jaký byl hospodářský výsledek Penzijního fondu Komerční banky za rok 2009?

Auditovaný zisk v roce 2009 dosáhl 75 milionů korun.

Oproti předchozím rokům tedy zisk penzijního fondu poklesl. Jaké jsou hlavní důvody?
Hlavními důvody poklesu zisku v roce 2009 byly ztráta z prodeje jedné poloviny podílových fondů v portfoliu našeho penzijního fondu a vytvoření opravné položky na zbývající polovinu podílových fondů. Podíl těchto investic dosahoval v r. 2009 pouze 2,5% z objemu aktiv fondu. Přestože uvedené podílové fondy investovaly pouze do akcií významných a stabilních mezinárodních firem, nacházely se ceny těchto aktiv na konci roku 2009 stále významně pod hodnotami roku 2007, kdy byly podílové listy do portfolia pořízeny. Vzhledem k pokračující nestabilitě na kapitálových trzích způsobené přetrvávající světovou finanční a hospodářskou krizí se Penzijní fond Komerční banky rozhodl postupně prodat tato nevýnosná aktiva.

Toto opatření představuje důležitý krok směrem ke stabilizaci budoucích výnosů pro naše účastníky a to už v roce 2010.

Znamená to, že dnes již žádná riziková aktiva v portfoliu fondu nejsou?
Jak jsem již zmínil, během roku 2009 došlo ke snížení zastoupení podílových listů v portfoliu fondu o polovinu. K prodeji zbývající části podílových fondů došlo v prvním čtvrtletí roku 2010 s pozitivním dopadem do hospodářského výsledku PF v letošním roce. V tuto chvíli tak mohu potvrdit, že všechny podílové listy byly prodány a fond přijal rozhodnutí nadále investovat jen do aktiv s velmi nízkou mírou rizika.

Podmínky všech investorů na trhu jsou stejné. I přesto některé penzijní fondy dosáhly vyššího zisku. Investovaly tedy lépe než vy?
Penzijní fond Komerční banky se již začátkem roku 2008 rozhodl pro velmi konzervativní investiční strategii. Postupně jsme výrazně snížili či zcela omezili riziková aktiva v portfoliu penzijního fondu. V souladu s interními pravidly mateřské skupiny Société Générale a doporučení auditora jsme změnili dosavadní praxi účtování a vytvořili opravnou položku k podílovým listům v portfoliu fondu. To samozřejmě negativně ovlivnilo výši dosaženého zisku.

Srovnání v tomto ohledu může být částečně zavádějící, neboť ne všechny fondy uplatňují takto striktní pravidla v oblasti tvorby opravných položek k rizikovým aktivům.

Naší prioritou je zajistit bezpečnost prostředků našich účastníků a dlouhodobou stabilitu penzijního fondu. Podobný přístup uplatnily v loňském roce i jiné fondy, řada ostatních si ale ponechala ve svých portfoliích i některá aktiva s vyšší mírou rizika. Jejich výsledky tak mohou být více ovlivněny vývojem finančních trhů - a to jak v pozitivním, tak i negativním směru.

Je již známo, jaké zhodnocení bude Penzijní fond Komerční banky připisovat klientům za rok 2009?
Valná hromada rozhodla, že zhodnocení za rok 2009 bude činit 0,24%. V kontextu tohoto nižšího zhodnocení za rok 2009 je však důležité zdůraznit dlouhodobý charakter spoření na penzi v penzijních fondech. Pokud se podíváme na dlouhodobé zhodnocení, které připisuje Penzijní fond Komerční banky svým klientům, řadí se náš fond mezi nejlepší na českém trhu - průměrné zhodnocení připsané klientům za posledních deset let činí 3,10 %. V dlouhodobém horizontu se průměrné výnosy všech penzijních fondů liší jen minimálně, a to pouze v desetinách procenta. Pro posouzení výhodnosti penzijního připojištění a jeho srovnání s dalšími spořícími produkty je ale nezbytné zahrnout i zajímavé státní příspěvky, příspěvky zaměstnavatele a efekt daňových úlev pro účastníky.

Máte pro klienty přes pokles zisku nějaké pozitivní zprávy?
Dopady krize do zhodnocení se nám podařilo alespoň zčásti zmírnit úspornými opatřeními a důslednou kontrolou nákladů. V posledních 3 letech jsme snížili nákladovost v relativním vyjádření až na 1,24 %. V tomto ohledu patří Penzijní fond Komerční banky mezi nejlepší fondy na trhu.

Jsme také jediným penzijním fondem, který již několik let prochází auditem renomované ratingové agentury Moody’s. Známka Aa1.cz je nejvyšší možné hodnocení, jaké může penzijní fond v České republice obdržet. Pozitivně hodnocena je stabilita, finanční zdraví fondu a zejména schopnost dodržet své závazky vůči účastníkům penzijního připojištění.

Obrátí se podle vás v roce 2010 hospodaření k lepšímu a budete moci připsat klientům vyšší zhodnocení, které alespoň překročí míru inflace?
V roce 2010 budeme rozhodně pokračovat v nastavené velmi konzervativní investiční politice. Naprostou většinu portfolia Penzijního fondu KB tvoří bezpečné české státní dluhopisy, dluhopisy nadnárodních institucí, jako je Evropská investiční banka, a termínované vklady. Jen zhruba 5 % portfolia tvoří kvalitní podnikové dluhopisy s vysokým ratingovým ohodnocením.

Díky konzervativní skladbě portfolia a stabilním příjmům z bezpečných dluhopisů můžeme nyní relativně přesně odhadovat zhodnocení v následujících letech. Za rok 2010 tak můžeme oprávněně očekávat zhodnocení prostředků našich účastníků minimálně na úrovni 2%.