Nový zákon o povinném ručení přináší řadu změn

23. prosince 2023 vstoupí v platnost novela zákona o povinném ručení. Dotkne se nejen řidičů, ale i majitelů elektronických koloběžek. Po 23 letech přichází zásadní změny v povinném ručení a každý řidič by se měl s novelou seznámit. Dotýká se všech. Nový zákon o povinném ručení vychází z unijní směrnice z roku 2021, která musí být implementována do konce tohoto roku.

Jaké hlavní změny nás v povinném ručení čekají?

 1. Zvýšení minimálních limitů pojistného plnění ze současných 35 milionů na 50 milionů korun.
 2. Povinné ručení musí nově sjednat provozovatel vozidla a nikoliv vlastník.
 3. Dochází k rozšíření definice vozidla (týká se zejména rychlých koloběžek a segway): vozidlo, jehož maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/h, popř. je vyšší než 14 km/h, pokud je provozní hmotnost větší než 25 kg, musí být zákonně pojistěno.
 4. Vymezení provozu vozidla: pokud se jedná o použití vozidla odpovídající jeho obvyklé funkci jako dopravního prostředku. Bez ohledu na vlastnosti vozidla a terén, ve kterém je vozidlo provozováno. Bez ohledu na to, zda vozidlo stojí, nebo je v pohybu.
 5. Dochází k rozšíření výjimek z povinného pojištění odpovědnosti včetně alternativního pojištění odpovědnosti při motoristických závodech nebo soutěžích.
 6. Z nového zákona byl vypuštěn dodatek k příčinné souvislosti se vznikem pojistné události ve znění „a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem újmy, kterou je pojištěný povinen pojistiteli nahradit.“
 7. Zrušení zelené karty jakožto platného dokladu o povinném ručení při provozu na území ČR.

Zvýšení minimálních pojistných limitů

Dosavadní minimální limit pojistného plnění se zvyšuje ze současných 35 milionů korun na 50 milionů korun. Týká se jak újmy na zdraví, tak i majetkových škod.

Proč došlo k navýšení pojistných limitů?

Zvýšení je způsobeno inflací a rostoucími cenami materiálů a lidské práce. Stávající limity povinného ručení by navíc nemusely stačit, když dojde k dopravní nehodě s vysokou škodou a vážnými následky. Již nyní mají pojišťovny řadu pojistných produktů s vyššími limity plnění než ukládá zákon. Na původních smlouvách o povinném ručení dojde k navýšení základního limitu automaticky ke dni platnosti novely zákona a dle dostupných informací od pojišťoven ve většině případů bez dopadu na cenu povinného ručení. U újmy na zdraví nebo smrti se limit vztahuje na každou postiženou osobu, u majetkové škody je limit pro jednu škodní událost bez ohledu na počet poškozených.

Povinné ručení musí sjednat provozovatel – kdo řídí, ten platí

Dosud musel povinné ručení hradit vlastník vozidla. Nově se povinnost sjednat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přenáší z vlastníka na skutečného provozovatele vozu.

Kdo je provozovatel vozidla podle nového zákona?

Provozovatelem vozidla se rozumí ten, kdo má právní a faktickou možnost dispozice s dopravním prostředkem, tj. osoba která rozhoduje o tom, kdy, kde a za jakých podmínek bude vozidlo provozováno. Provozováním se rozumí dlouhodobější činnost, ne krátkodobá půjčka nebo pronájem. Pokud není možné určit provozovatele dopravního prostředku, nadále platí, že je za něj považován vlastník vozidla. I nadále bude moci pojištění sjednat jiná osoba, která má potřebu ochrany před následky pojistné události, tzv. pojistný zájem.

K této změně vedly negativní zkušenosti s dosavadní právní úpravou při vyřizování přestupků, zániku pojištění nebo využívání bonusů a malusů při stanovení výše pojistného. Odpadá tak zásadní rozpor, kdy povinnost sjednat povinné ručení měl vždy vlastník vozidla, ale přestupkem je provozování vozidla bez povinného ručení.

Co když půjčím vozidlo nebo využiji sdílené vozidlo (carsharing)?

Ze zákona vyplývá, že pro provozovatele vozidla je charakteristická určitá dlouhodobost, tzn. pokud je vozidlo krátkodobě pronajato nebo půjčeno, nájemce ani vypůjčitel se provozovatelem vozidla nestává a tudíž nemá povinnost sjednat povinné ručení. Pokud rodiče zapůjčí vozidlo potomkům, rovněž platit povinné ručení nemusí. Jakmile ale vozidlo svěří dítěti a to se stane dlouhodobým provozovatelem, pak již povinné ručení potomek sjednat musí i za předpokladu, že rodič zůstává majitelem vozidla.

Rozšíří se okruh nově povinně pojištěných

Pro účely tohoto zákona dochází k rozšíření definice vozidla a pojištění odpovědnosti se může týkat elektrických koloběžek, vozítek typu segway, zahradních traktůrků (pokud s nimi vyjedete mimo vlastní pozemek), motorových golfových vozítek, pracovních strojů nebo průmyslových zařízení schopných samostatného přemístění či sněžných skútrů a roleb. A to za předpokladu, že mohou jet rychlostí vyšší než 25 km/h, resp. 14 km/h při současné provozní hmotnosti větší než 25 kg.

U elektrokoloběžky se bude povinné ručení pohybovat v řádu stokorun ročně.

Povinnost platit povinné ručení za výše uvedené dopravní prostředky vzešla ze zkušeností z minulých let, kdy počet nehod způsobených koloběžkami za posledních pět let vzrostl desetkrát, přičemž počet nehod způsobený elektrokoloběžkami dokonce dvacetkrát. A to i přes nízkou početnost těchto prostředků v silničním provozu.

Vedlo to k situaci, kdy na jednu nehodu způsobenou elektrokoloběžkou bylo v průměru uzavřeno čtrnáct pojistných smluv. Úvaha o zrušení povinnosti sjednávat pojistné pro tyto prostředky se tak ukázala jako nebezpečná.

Jakým způsobem pojistit elektrokoloběžku?

U tohoto druhu pojistky je vhodné zvážit, zda sjednat povinné ručení, které pokryje pouze odpovědnost z provozu, anebo si připlatit i pojistku havarijní.

Co když půjčím vozidlo nebo využiji sdílené vozidlo (carsharing)?

Ze zákona vyplývá, že pro provozovatele vozidla je charakteristická určitá dlouhodobost, tzn. pokud je vozidlo krátkodobě pronajato nebo půjčeno, nájemce ani vypůjčitel se provozovatelem vozidla nestává a tudíž nemá povinnost sjednat povinné ručení. Pokud rodiče zapůjčí vozidlo potomkům, rovněž platit povinné ručení nemusí. Jakmile ale vozidlo svěří dítěti a to se stane dlouhodobým provozovatelem, pak již povinné ručení potomek sjednat musí i za předpokladu, že rodič zůstává majitelem vozidla.

Rozšíří se okruh nově povinně pojištěných

Pro účely tohoto zákona dochází k rozšíření definice vozidla a pojištění odpovědnosti se může týkat elektrických koloběžek, vozítek typu segway, zahradních traktůrků (pokud s nimi vyjedete mimo vlastní pozemek), motorových golfových vozítek, pracovních strojů nebo průmyslových zařízení schopných samostatného přemístění či sněžných skútrů a roleb. A to za předpokladu, že mohou jet rychlostí vyšší než 25 km/h, resp. 14 km/h při současné provozní hmotnosti větší než 25 kg.

U elektrokoloběžky se bude povinné ručení pohybovat v řádu stokorun ročně.

Povinnost platit povinné ručení za výše uvedené dopravní prostředky vzešla ze zkušeností z minulých let, kdy počet nehod způsobených koloběžkami za posledních pět let vzrostl desetkrát, přičemž počet nehod způsobený elektrokoloběžkami je více než dvojnásobný oproti běžným koloběžkám. Odhaduje se, že škody způsobené elektrokoloběžkami mohou ročně dosáhnout až 228 min. Kč.

Pojištění odpovědnosti se naopak netýká lehčích elektrických koloběžek, u nichž se ani sjednat nedá. Ze zákona jsou považovány za kolo a podle toho mají být provozovány, tzn. za jejich hlavní pohonem je považována lidská síla.

Rovněž klidní majitelé zahradních traktorů

Jichž se povinnost hradit povinné ručení i nadále netýká, pokud s nimi neplánují vyjíždět třeba do lesa pro dřevo. Jakmile s traktorem opustí vlastní pozemek, zákon hovoří jasně – musí mít sjednané povinné ručení!

Jak definuje nový zákon motorové vozidlo?

Motorové vozidlo je takové vozidlo, u něhož motor slouží jako hlavní zdroj pohybu.

Povinné ručení u elektrokol

Nechává unijní směrnice na členských státech. Česká republika povinné ručení u nich nezavádí, neboť hlavním pohonem je šlapání člověka (lidská síla) a nikoliv motor.

Dále se povinné ručení netýká

Drážních vozidel, vznášedel a vozidel, která se pohybují s použitím lidské nebo zvířecí síly.

Větší odpovědnost za škody způsobené vozidlem

Novela upravuje odpovědnost řidiče v případě, že nechá nebezpečně stát nepojízdné vozidlo, a vytvoří tak překážku. Případné škody se pak budou hradit z jeho pojištění.

Nadále zůstává v platnosti, že při hrubém porušování předpisů bude pojišťovna vyplacené peníze vymáhat po řidičích zpět.

Co je hrubé porušení předpisů?

Jedná se zejména o:

 • řízení vozidla pod vlivem alkoholu,
 • řízení vozidla pod vlivem návykových látek,
 • provozování auta bez technické prohlídky,
 • řízení vozidla bez řidičského oprávnění,
 • řízení vozidla při zákazu řízení,
 • neoprávněné řízení vozidla (např. firemní vůz řízený bez povolení),
 • úmyslnou škodu.

Co znamená příčinná souvislost?

V novele zákona je nyní uvedena pouze příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením uvedené povinnosti s dodatkem „a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem újmy, kterou je pojištěný povinen pojistiteli nahradit.“ To v praxi znamenalo, že např. nepřezuté pneumatiky či propadlá STK ještě nebyly důvodem k tomu, aby pojišťovna odmítla plnění. S novelou zákona se toto mění, výše uvedená věta byla vypuštěna a pojišťovny, tak mohou vymáhat úhradu i v případě, že nebude existovat příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením uvedené povinnosti.

Jak to bude vypadat v praxi od 23. prosince 2023?

Jak jsme již uvedli, v novém zákoně příčinná souvislost mezi vznikem škody a nevyhovujícím technickým stavem vozidla nebo vozidlem, jehož technická způsobilost k provozu nebyla schválena, již uvedena není.

Pojišťovna tak může vymáhat po pojistníkovi i škody, které způsobí s vozidlem např. s poškozeným osvětlením, prasklým či poškozeným čelním sklem či ojetými pneumatikami a u nichž některá z těchto závad není v příčinné souvislosti se vznikem škody.

Novela zákona o povinném ručení - přesné znění týkající se pojistného plnění

Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), § 32 odst. 2:

 1. Pojistitel má vůči pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný způsobil újmu tím, že provozoval nebo užil vozidlo,
  1. které svojí konstrukcí nebo technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, obsluhujících osob, přepravovaných osob nebo věcí, nebo
  2. jehož technická způsobilost k provozu vozidla nebyla schválena.

Výše uvedená definice se nacházela i současném zákoně, byla však doplněna o větu: „a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem újmy, kterou je pojištěný povinen nahradit.“ Tato věta byla z nového zákona vypuštěna.

Nový zákon tedy přináší přísnější posuzování případů, kdy nebyla splněna některá ze zákonem stanovených povinností. Nově tedy řidičům hrozí nejen pokuta, ale i další sankce, které se mohou vyšplhat do statisíců korun u škod na zdraví či majetku, které bude pojišťovna po vinících vymáhat.

Zákon však pouze udává rámec, pojišťovny se tak mohou rozhodnout, jakým způsobem se k dané věci postaví a uvedou ji v život ve svých pojistných podmínkách. Určitě se vyplatí při sjednání povinného ručení seznámit se s pojistnými podmínkami a hned vědět, na čem jste.

Konec zelené karty

Další novinkou je zrušení zelené karty. Od července 2024 při tuzemských cestách skončí povinnost mít při sobě tzv. zelenou kartu, tj. doklad o sjednaném povinném ručení. Při policejní kontrole si budou moci policisté ověřit platnost povinného ručení elektronicky díky propojení registrů. Mohou tak provádět kontrolu i během jízdy, aniž by řidiče museli zastavit.

POZOR - při cestách do zahraničí vozte zelenou kartu s sebou!

Zelená karta bude i nadále sloužit jako mezinárodní doklad o pojištění při cestách do zahraničí. Cílem Evropské unie je dosáhnout online sdílení dat, aby i na území EU byla data o pojištění dostupná elektronicky. Na to si však ještě v rámci digitalizace počkáme.

Už nyní platí, že zelenou kartu lze tisknout na bílý papír a že ji postačí mít pouze elektronicky pro případnou kontrolu. Pojem zelená karta je i nadále v zákoně používán.