Vysvětlení pojmů | Obecné pojmy

Asistenční služba

poskytnutí pomoci v případě, že vozidlo bylo postiženo pojistnou událostí mimo trvalé bydliště (i v zahraničí). Asistenční služby zajišťuje smluvní partner pojišťovny a to v rozsahu stanoveném pojistnými podmínkami dané pojišťovny.

Členský stát

Členský stát EU nebo jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor.

Dlužné pojistné

Vzniká v okamžiku, kdy klient bez řádného ukončení pojistné smlouvy přestane hradit smluvně sjednané pojistné.

Doba placení pojistného

Doba, po kterou trvá povinnost pojistníka hradit pojistné k uzavřené pojistné smlouvě. U povinného ručení se obvykle jedná o dobu neurčitou se zákonnou šestitýdenní výpovědní lhůtou.

Doba trvání pojištění, pojistná doba

Doba, na kterou bylo pojištění sjednáno, tj. doba od dohodnutého počátku pojištění do jeho konce.

Doplňkové pojištění

Pojištění, které nelze sjednat bez základního pojištění. Např. připojištění čelního skla vozidla nelze uzavřít, aniž by bylo současně sjednáno povinné ručení, popř. havarijní pojištění.

Franšíza

V pojišťovnictví jde o sumu (dohodnutou v pojistné smlouvě), do jejíž výše pojišťovna neposkytuje žádné pojistné plnění, pokud je vypočítané pojistné plnění vyšší, než dohodnutá výše franšízy, tato se neodečítá, to znamená, že se pojistné plnění poskytne v plné výši.

Celý článek...

Klient

Každý zákazník, kterému pojišťovna poskytuje službu.

Konec pojištění

Okamžik skončení platnosti pojistné smlouvy (ukončení pojistné smlouvy viz. dále). Ze zákona je možné ukončit smlouvu o povinném ručení nejpozději šest týdnů před výročním dnem.

Krátkodobé pojištění

Pojistná smlouva sjednaná na dobu kratší než 1 rok. Je obvykle dražší například při pojištění na 3 měsíce se platí sazba jako za 6 měsíců.