Pojistná událost

Nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit v souladu se všeobecnými pojistnými podmínkami a smluvním ujednáním. V případě povinného ručení jde vždy o úhradu škody třetím osobám.