Doplňkové penzijní spoření v roce 2023

Doplňkové penzijní spoření se řídí zejména zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Jedná se o III. pilíř důchodového pojištění.

Tento zákon dozná v tomto roce řady změn, které vstoupí v platnost od ledna 2024. Přinášíme Vám aktuální informace k penzijnímu připojištění tak, jak funguje nyní.

Doplňkové penzijní připojištění v roce 2023

 • Účastníkem doplňkového penzijního spoření mohou být od roku 2016 i nezletilé osoby.
 • Nejnižší částka je 100 Kč měsíčně a maximální výše spoření není určena.
 • K příspěvku účastníka ve výši od 300 Kč měsíčně je připisován státní příspěvek 90 Kč.
 • Max. výše státního příspěvku činí 230 Kč při příspěvku účastníka 1 000 Kč měsíčně a více.
 • Několik možných způsobů výplaty - odbytné, částečné odbytné v 18 letech, jednorázové vyrovnání, pravidelná penze, invalidní penze nebo výplata přes pojišťovnu.
 • Nárok na odbytné vzniká po 24 zaplacených měsících.
 • Nárok na částečné odbytné ve výši 1/3 příspěvků klienta vzniká v roce 18. narozenin po zaplacení min. 120 měsíců.
 • Zhodnocení = výnos z investic.

Výše státní podpory a daňový odpočet

 • Státní podpora ve výši 90 Kč je připisována k měsíčnímu přísvěvku v minimální výši 300 Kč. Maximální podpory je pak možné dosáhnout při měsíčním spoření min. 1000 Kč, pak státní podpora činí 230 Kč.
 • Přesahuje-li měsíční naspořená částka klienta 1 000 Kč, představují prostředky zaplacené nad tuto částku položku odečitatelnou ze základu daně z příjmu fyzické osoby. Maximálně však do výše 24 000 Kč ročně, a to i v případě, kdy není čerpán nejvyšší státní příspěvek.

Není zaručeno kladné zhodnocení

Vzhledem k nepředvídatelným výkyvům na finančních trzích může docházet ke změnám hodnoty spravovaných aktiv, a tím pádem může hodnota klesat i stoupat a není vždy zaručena návratnost vložených prostředků. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobý produkt, kdy klient spoří deset, dvacet i více let a portfolio je diverzifikováno (prostředky jsou investovány do široké škály investičních aktiv a nelze očekávat propad cen všech aktiv v jeden časový okamžik), tak by nemělo dojít k tomu, že by klient přišel o všechny naspořené peníze. Jak již bylo řečeno hodnota v čase může kolísat.

Příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření

Tento příspěvek je pro firmu daňově uznatelný náklad v neomezené výši v případě, že je upraveno kolektivní smlouvou, pracovní smlouvou nebo vnitřním předpisem firmy. Firma ani zaměstnanec z příspěvku do výše 50 000 Kč ročně (souhrnný limit pro příspěvky na penzijní spoření i životní pojištění) neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Příspěvek na penzijní spoření je navíc pro zaměstnance osvobozen od daně z příjmu do 50 000 Kč ročně (pokud zaměstnavatel nepřispívá na životní pojištění).

Uzavření smlouvy a průběh spoření ve III. pilíři

Jaké jsou podmínky vstupu do III. pilíře?

Účastníkem doplňkového penzijního spoření může být na základě podepsané smlouvy s penzijní společností pouze fyzická osoba, a to bez omezení věku, která si současně nespoří do transformovaného fondu u jakékoli penzijní společnosti (tj. na smlouvě penzijního připojištění uzavřenou před 1. 12. 2012).

Dá se sjednat invalidní, výsluhová či pozůstalostní penze?

Penze jako takové se nesjednávají. Zákon umožňuje vybrat si příslušnou obdobnou dávku (invalidní penze §22; pozůstalostní penze §24). Výsluhová penze není zákonem o doplňkovém penzijním spoření podporována.

Je možný přestup z transformovaného do účastnického fondu?

Převody prostředků z transformovaného fondu (penzijní připojištění) do systému účastnického fondu (doplňkové penzijní spoření) jsou možné v rámci jedné společnosti. Jestliže má klient více smluv v transformovaném fondu, je nutné je nejprve sloučit do jedné smlouvy, popř. druhou smlouvu vypořádat.

Lze měnit výše příspěvku, případně přerušit pravidelné ukládání?

V systému doplňkového penzijního spoření je možné změnou smlouvy zvyšovat či snižovat příspěvky. Současně je pro případ nečekaných komplikací (klient například nemůže momentálně spořit) umožněno placení příspěvků odložit nebo přerušit. Podmínkou odkladu je jeho písemné sjednání s termínem účinnosti do budoucna, nejdříve však od 1. dne následujícího měsíce po doručení žádosti. Maximální doba odkladu je 12 měsíců a doplatit spoření je nutné nejdéle 6 měsíců po skončení odkladu. Doba odkladu, za kterou klient doplatí zpětně spoření, se započítá do doby spoření, nelze však na tyto vklady zpětně získat státní příspěvky. Přerušení spoření je účinné ke dni, který klient uvedl v písemném oznámení, nejdříve však od 1. dne následujícího měsíce po doručení žádosti. Doba přerušení placení příspěvku se nezapočítává do spořicí doby a není možné ji ani zpětně doplatit.

Může přispívat zaměstnavatel, popř. jiná osoba?

V systému doplňkového penzijního spoření jsou umožněny příspěvky zaměstnavatele, pokud s tím účastník spoření souhlasí, přičemž je účastník povinen tuto skutečnost předem oznámit penzijní společnosti. K příspěvku zaměstnavatele se neposkytuje státní příspěvek. Příspěvky třetích osob nejsou v doplňkovém penzijním spoření umožněny.

Lze v průběhu spoření převést smlouvu k jiné společnosti?

Ano, v případě, že doplňkové penzijní spoření zaniklo, klient si o tento převod požádal a zároveň uzavřel novou smlouvu s jinou penzijní společností. Penzijní společnost může převod zpoplatnit částkou max. 800 Kč. K žádosti o převod prostředků je účastník povinen doložit souhlas penzijní společnosti, ke které mají být prostředky převedeny. K vlastnímu převodu musí dojít nejpozději do 1 měsíce ode dne zániku doplňkového penzijního spoření. Spořicí doba se při převodu účastníkovi započítává.

Doplňkové penzijní spoření pro děti

 1. Kdo je účastníkem spoření: sjednání „dětského penzijka“ je umožněno od 1. 1. 2016, kdy tento produkt může využívat kdokoliv bez omezení věku. Do tohoto data bylo spoření určeno jen pro klienty od 18 let.
 2. Kdo může smlouvu sjednat: jeden ze zákonných zástupců dítěte. Dále jakákoli třetí osoba, například prarodič, pokud doloží plnou moc od zákonného zástupce (obvykle alespoň jeden z rodičů). Smlouvu na dítě však nemůže uzavřít rodič, na kterého insolvenční soud vyhlásil úpadek.
 3. Jaké doklady se předkládají: občanský průkaz. Zákonný zástupce potvrdí svá práva na jednání jménem dítěte čestným prohlášením, které je součástí formuláře smlouvy. Třetí osoba doloží plnou moc od zákonného zástupce s podpisem zákonného zástupce.Plná moc nemusí být notářsky ověřena.
 4. Kdy je možné ukončit "dětské penzijko": smlouva může být předčasně ukončena nejdříve po 2 letech spoření. Tato podmínka platí i pro dětské penzijní spoření. V případě předčasného ukončení vracíme veškerou státní podporu Ministerstvu financí a klient obdrží své úspory a výnosy. K žádosti je však nutné předložit rozhodnutí soudu – přivolení ukončení smlouvy s vyznačením nabytí právní moci (v případě, že je klient v době podání žádosti stále nezletilý).
 5. Kdy jsou dítěti naspořené prostředky k dispozici: v 18 letech získává účastník částečné odbytné, kdy si může vybrat 1/3 hodnoty příspěvků, přičemž smlouva se zbývajícími úsporami pokračuje. Dále pak odbytným, kdy si může vybrat veškeré své úspory, přičemž státní příspěvky se vrátí na Ministerstvo financí a smlouva zanikne. Pokud je v době předčasného ukončení klient mladší 18 let, je potřeba předložit např. rozhodnutí soudu – přivolení ukončení smlouvy s vyznačením nabytí právní moci. Poslední možností je dosažení věku 60 let, kdy jsou prostředky vyplaceny formou jednorázového vyrovnání nebo pravidelné penze. Tento způsob ukončení znamená mj. získání státních příspěvků a u pravidelné penze navíc daňovou úlevu.
 6. Jak získat částečné odbytné: existují tři zákonné podmínky, které musí klient splnit současně. Výběr částečným odbytným lze provést pouze během roku, kdy je klientovi 18 let. Doba trvání spoření musí být minimálně 120 kalendářních měsíců. V posledních 24 měsících nedošlo k převodu z jiné penzijní společnosti.
 7. Je garantováno, že o vložené prostředky nemůže dítě přijít: u doplňkového penzijního spoření není garantováno nezáporné zhodnocení. Klient si však může vybrat spořicí strategii dle svého investičního profilu od konzervativní až po dynamickou a tím regulovat míru rizika.
 8. Lze jako rodič uplatnit na dětské penzijko daňovou úlevu: není to možné. Daňovou úlevu může využít pouze ten, na koho je smlouva sjednána, nikoli ten, kdo platí příspěvky.

Ukončení smlouvy a čerpání naspořených prostředků

Smlouvu o doplňkovém penzijním spoření lze v případě nutnosti předčasně ukončit odbytným, které lze vyplatit nejdříve po 24 měsících spoření. Výše odbytného představuje hodnotu prostředků klienta po odečtení státních příspěvků, které penzijní společnost vrací do státního rozpočtu. Při výplatě jsou zdaňovány srážkovou daní výnosy a přijaté příspěvky zaměstnavatele.

Jak mohu čerpat své prostředky?

Naspořené prostředky účastníka lze vyplatit těmito způsoby:

 • jednorázové vyrovnání,
 • odbytné,
 • starobní penze na určenou dobu,
 • invalidní penze na určenou dobu,
 • úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi,
 • úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu,
 • předdůchod (verze starobní penze na určenou dobu),
 • částečné odbytné v 18 letech.

Postup při úmrtí účastníka

Je možné si určit oprávněné osoby. Pokud není uvedeno jinak, vše se řídí dědictvím.

 • Před vznikem nároku na jednorázové vyrovnání či pravidelnou penzi dochází v případě úmrtí k výplatě naspořených prostředků klienta formou odbytného určené osobě nebo dědici.
 • Po vzniku nároku na jednorázové vyrovnání na penzi jsou naspořené prostředky vyplaceny určené osobě nebo dědici (dle rozhodnutí dědického řízení) včetně státních příspěvků.
 • Pokud účastník zemřel a některá z penzí mu již byla vyplácena, má určená osoba nárok na jednorázové vyrovnání ve výši odpovídající dosud nevyplacené části prostředků klienta.

Pokud vznikl nárok na jednorázové vyrovnání a na smlouvě nebyla sjednána určená osoba, jednorázové vyrovnání se stává předmětem dědictví.

Požadavky na ukončení smlouvy:

 • Řádné ukončení: nejdříve dosažením 60 let věku a minimálně 60 řádně odspořených měsíců (nárok na starobní penzi i jednorázové vyrovnání) nebo nejdříve pět let před dosažením důchodového věku a minimálně 60 řádně odspořených měsíců (nárok na předdůchod).
 • Odbytné: po minimálně 24 řádně odspořených měsících nebo částečné odbytné po minimálně 120 řádně odspořených měsících, věk 18 let a v posledních 24 měsících nedošlo k převodu z jiné penzijní společnosti.
 • Invalidní penze: přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a minimálně 36 řádně odspořených měsíců.

Správní řízení

Může být smlouva blokována exekučním řízením?

Ano. Penzijní spoření může být blokováno exekučním řízením dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti.

Může klient, který je evidován v exekučním nebo insolvenčním řízení, ukončit smlouvu?

Ano, za předpokladu splnění podmínek pro řádné ukončení smlouvy. Komunikace s exekutorskými úřady, případně s insolvenčními správci je zajišťována ze strany penzijní společnosti.